PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TeleAlarm TA74 Quick Manual

TeleAlarm TA74 Quick Manual

TA74 GSM\ TA74+\ TA74 GSM IO

Made by: TeleAlarm
Type: Quick Guide
Category: Security System
Pages: 2
Size: 3.46 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

EN 50134

Care

solutions

Incidur

®

3

1

2

4

TA74

TA74+

TA74 GSM

TA74 GSM IO

EN

NL

DE

NO

FR

SV

IT

FI

ES

DA

Quick Guide

Verkorte handleiding

Kurzanleitung

Hurtigveiledning

Aide-mémoire

Snabbguide

Guida rapida

Pikaopas

Guía rápida

Kvikguide

TeleAlarm Europe GmbH           

Hertzstraße 2   

04329 Leipzig

Germany

4 / 4

DE

EN

NL

DE

NO

FR

SV

IT

FI

ES

DA

Quick Guide

Verkorte handleiding

Kurzanleitung

Hurtigveiledning

Aide-mémoire

Snabbguide

Guida rapida

Pikaopas

Guía rápida

Kvikguide

TeleAlarm Europe GmbH           

Hertzstraße 2   

04329 Leipzig

Germany

T.010.001.201 Quick guide V1.3 2017.09

4 / 4

 Bedienungsanleitung

Das TA74 ist ein soziales Alarmsystem, mit dem 

Personen im Notfall Hilfe rufen können, indem Sie den 

Notrufknopf (1) drücken oder einen Funksender (2) 

auslösen.

Mit der Taste (3) kann ein versehentlich ausgelöster 

Alarm während des Voralarms annuliert werden.

Die beiden LEDs (4) zeigen die nachfolgenden 

Zustände an:

Die Funktionalitäten der gelben und grünen 

Tasten werden in der Bedienungsanleitung erklärt. 
Die Bedienungsanleitung können Sie unter 

herunterladen: 

http://www.telealarm.com

Weiter Informationen erhalten Sie von Ihrem 

Lieferanten.

Bereit (Netzstrom/

Batterie ok)

Sprechen

Voralarm, mit 

der STOP-Taste 

beenden

Hören

Notruf aktiv

Verbindung 

hergestellt

De functies van de gele- en de groene-toets zullen 

in de bedieningshandleiding worden uitgelegd. 
Download de gebruikershandleiding op:

http://www.telealarm.com

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale 

leverancier.

 Gebruiksaanwijzing

De TA74 is een sociaal alarmsysteem bestemd voor  

personen bedoeld om hulp in te roepen door de 

rode knop (1) op het toestel in te drukken of door het 

bedienen van de draadloze handzender (2).

Gebruik knop (3) om een per ongeluk geactiveerd 

alarm te annuleren tijdens het vooralarm.

De twee leds (4) geven de volgende status aan:

NL

Spreken

Vooralarm, 

annuleren met 

STOP-knop

Luisteren

Noodoproep actief

Verbinding

Stand-by 

(netvoeding/batterij)


background image

Care
solutions

Care
solutions

2 / 4

EN

FR

3 / 4

IT

2 / 4

 

Operating Instructions

The TA74 is a social alarm system to be used by  

persons to call for assistance by pressing a button (1) 

or using a wireless transmitter (2).

Use button (3) to cancel an unintentionally triggered 

alarm during pre-alarm.

The two LEDs (4) display the following states :

The functionalities of the yellow and green 

buttons are explained in the user manual.  
Download the user manual at:

http://www.telealarm.com

For more information please contact your local supplier.

EN

Standby

(main power/

battery)

Speak

Pre-alarm,

cancel with  

STOP button 

Listen

Emergency 

call active

Connection

 

Instructions d’utilisation

Le TA74 est un système de télé-assistance, qui permet 

à des personnes de demander une assistance en 

pressant un bouton (1) ou en utilisant un transmetteur 

radio (2).

Utiliser le bouton (3) pour annuler une alarme 

déclenchée accidentellement pendant une préalarme.

Les deux DEL (4) indiquent les états suivants :

Les fonctions des boutons jaune et vert sont 

expliquées dans le manuel d’utilisation. 
Télécharger le manuel utilisateur à l’adresse suivante :

http://www.telealarm.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre 

revendeur local. 

FR

Veille (alimentation 

secteur/batterie)

Parler

Préalarme, 

annuler avec le 

bouton STOP

Écouter

Appel d’urgence 

actif

Connexion

3 / 4

 Käyttöohje

TA74 on hälytysjärjestelmä, jolla henkilöt voivat 

soittaa apua painamalla painiketta (1) tai käyttämällä 

langatonta lähetintä (2).

Paina painiketta (3), kun haluat peruuttaa tahattomasti 

laukaistun hälytyksen esihälytyksen ollessa päällä.

Kaksi LEDiä (4) näyttävät seuraavat tilat:

Keltaisten ja vihreiden painikkeiden toiminnot on 

selitetty käyttöoppaassa. 
Lataa käyttöopas osoitteesta:

http://www.telealarm.com

Lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Valmiustila 

(verkkovirta/akku)

Puhu

Esihälytys, 

peruuta STOP-

painikkeella

Kuuntele

Hätäpuhelu 

aktiivinen

Yhdistäminen

FI

 Brugsanvisning

TA74 er et socialt alarmsystem, der kan anvendes af 

personer i eget hjem med henblik på at tilkalde hjælp. 

Tilkaldelsen foregår ved at trykke på en knap (1) eller 

anvende en trådløs sender (2).

Tryk på knappen (3), hvis du er kommet til at aktivere 

alarmen ved en fejl under foralarm.

De to lysdioder (4) angiver følgende tilstande:

Funktionaliteterne for de gule og grønne knapper, er 

forklaret i brugervejledningen. 
Download brugsanvisningen fra:

http://www.telealarm.com

Kontakt den lokale forhandler, hvis du ønsker 

yderligere oplysninger.

DA

Standby 

(hovedstrøm/batteri)

Tal

Foralarm, 

annuller med 

knappen STOP

Lyt

Nødopkald aktivt

Forbindelse

 

Istruzioni d’uso

Il sistema di telesoccorso TA74 è un apparato 

permettendo alle persone, di chiedere assistenza 

semplicemente premendo un pulsane (1) o utilizzando 

un trasmettitore senza filo (wireless) (2).

Premere il pulsante (3) per annullare, durante il 

preallarme, un allarme attivato inavvertitamente.

I due LED (4) indicano i seguenti stati:

Le funzionalità dei tasti gialli e verdi sono spiegate nel 

manuale utente. 
Scaricare il manuale all’indirizzo:

http://www.telealarm.com

Per maggiori informazioni contattare il proprio fornitore 

locale. 

IT

Standby 

(alimentazione 

principale/batteria)

Parlare

Pre-allarme, 

annullare con il 

tasto STOP 

Ascoltare

Chiamata di 

emergenza attiva

Connessione

Por favor consulte al manual por la funcionalidad de los 

botones amarillos y verdes. 
Descargue el manual del usuario en:

http://www.telealarm.com

Para obtener más información, póngase en contacto 

con su proveedor local.

ES

 

Instrucciones de funcionamiento

El TA74 es un sistema de alarma social que pueden

utilizar los usuarios desde su domicilio para solicitar

asistencia presionando un botón (1) o utilizando un

transmisor inalámbrico (2). 

Presione el botón (3) para cancelar una alarma 

activada por error durante una prealarma.

Las dos luces LED (4) muestran los siguientes estados:

En espera 

(alimentación 

principal / batería)

Hablar

Prealarma, cancelar 

presionando el 

botón «STOP»

Escuchar

Llamada de 

emergencia activa

Conexión

SV

 Bruksanvisning

TA74 är ett socialt alarmsystem som kan vara till god 

hjälp för personen så att de snabbt kan tillkalla hjälp 

genom att trycka på en knapp (1) eller använda en 

trådlös sändningsmottagare (2).

Använd knappen (3) för att avbryta ett alarm som 

utlösts oavsiktligt under föralarmet.

De två LED-lamporna (4) visar följande status:

Funktioner för gul och grön knapp återfinns i 

bruksanvisningen. 
Ladda ner bruksanvisningen här:

http://www.telealarm.com

För mer information, kontakta din lokala återförsäljare.

Anslutning

Tala

Föralarm, avbryt 

med STOPP-

knappen

Standby  

(ström/batteri)

Lyssna

Nödsamtal aktivt

 Bruksanvisning

TA74 er en sosial alarmsystem brukes av personer til 

å ringe for å få hjelp ved å trykke på en knapp (1) eller 

en trådløs sender (2).

Hvis en alarm utløses utilsiktet, brukes knappen (3) for 

å avbryte den under forhåndsalarm.

De to lysdiodene (4) viser følgende tilstander:

Funksjonaliteten til den gule og den grønne knappen 

er forklart i bruksanvisningen. 
Bruksanvisningen kan lastes ned på:

http://www.telealarm.com

Vennligst kontakt den lokale forhandleren for mer 

informasjon.

NO

Beredskapsmodus 

(nettstrøm/batteri)

Forhåndsalarm, 

avbryt med 

STOP-knappen

Tal

Tilkobling

Lytt

Aktivt nødanrop