PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TecLime TWC-51 User Manual

TecLime TWC-51 User Manual

Made by: TecLime
Type: User Manual
Category: Kitchen Appliances
Pages: 17
Size: 0.92 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 

2013

-11

-0

TecLime Aps 

Sundsholmen 14 

DK 9440 Norresundby, 

Denmark 

 

 

 

 
 

   

       

Manual 

TWC-51

 

Wine Cooler 

Vinkyl 

 

 

 

 

 

SE  ANVÄNDARHANDBOK 

 

GB  USER MANUAL 

 

 

 

 

 


background image

Bruksanvisning (SE)..................................................................................................................................................................... 3

 

1. Specifikation .............................................................................................................................................................................. 3

 

2. Säkerhetsanvisningar ............................................................................................................................................................. 3

 

3. Komponenter............................................................................................................................................................................. 4

 

4. Installation och drift ................................................................................................................................................................ 4

 

Skifta dörr-riktning ............................................................................................................................................................ 5

 

Arbetsklimat ...................................................................................................................................................................... 5

 

Vin lagring ........................................................................................................................................................................ 6

 

Användning ....................................................................................................................................................................... 6

 

5. Skötsel och rengöring .............................................................................................................................................................. 7

 

6. Felsökning .................................................................................................................................................................................. 8

 

7. Garantivillkor ............................................................................................................................................................................ 9

 

8. Miljöskydd .................................................................................................................................................................................. 9

 

Directions for Use (GB) ............................................................................................................................................................ 10

 

1. Specification ............................................................................................................................................................................ 10

 

2. Safety warnings ...................................................................................................................................................................... 10

 

3. Components ............................................................................................................................................................................ 11

 

4. Installation and operation .................................................................................................................................................. 11

 

Reverse the door swing ................................................................................................................................................... 12

 

Working climate .............................................................................................................................................................. 13

 

Wine storage

 ................................................................................................................................................................. 13

 

Operation ......................................................................................................................................................................... 13

 

5. Care and cleaning .................................................................................................................................................................. 15

 

6. Troubleshooting .................................................................................................................................................................... 15

 

7. Warranty Provisions ............................................................................................................................................................ 16

 

8. Environmental Protection .................................................................................................................................................. 17

 

 

SE 

Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. 

GB 

The features described in this manual are published with reservation to modifications. 

 

 

 

 

 

 


background image

Bruksanvisning (SE)

 

 

Denna produkt är endast avsedd för användning i bostaden. 
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.  

Spara bruksanvisningen för framtida behov. 

1. Specifikation 

 

Modell nr. 

TWC-51 

Beskrivning 

Vinkyl 

Spänning/Frekvens 

230V AC / 50 Hz 

Strömförbrukning 

120 W 

Volym 

150l / 51 flaskor 

Temperaturområde 

 Övre 5°C-12°C / undre 12°C -22°C 

Omgivningstemperatur  10°C -38°C 
Vikt 

49 kg 

Mått (BxHxD) 

595x820x575 mm 

Kylmedel 

R600a / 43g 

Kylsystem 

Kompressor 

 
2. Säkerhetsanvisningar 

Koppla inte in apparaten förrän den är installerad som beskrivs i denna handbok . 

För att undvika risken för brand , elektriska stötar eller personskador när du använder 
maskinen , följ dessa enkla försiktighetsåtgärder : 

 

Apparaten är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin  

 

Kontrollera att spänning / ström som anges på typskylten överensstämmer med din 

nätspänning . 

 

Plugga in i ett jordat 3-stifts uttag , ta inte bort jordningsstiftet , använd inte en adapter , och 

använd inte en förlängningssladd . 

 

Vi rekommenderar att apparaten ansluts till en egen säkring. 

 

Rengör aldrig apparaten delar med brandfarliga vätskor som kan förorsaka brand eller 
explosion .Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i 

närheten av skåpet . 

 

Anslut inte eller koppla ur nätkontakten med våta händer. 

 

Koppla ur apparaten eller koppla bort strömmen före rengöring , underhåll eller service . 
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller död . 

 

Försök inte att reparera eller ersätta någon del av apparaten om det inte uttryckligen 
rekommenderas i detta material . All annan service skall utföras av en kvalificerad tekniker . 

 

För att säkerställa god ventilation för apparaten måste fronten vara helt fri . Placera inte 
enheten i direkt solljus eller nära värmekällor ( spis , värmare , kylare , etc. ) . 

 

Säkringens ( eller effektbrytarens ) storlek ska vara 10 ampere eller högre . 

 

Det är viktigt att maskinen står stabilt och vågrätt för att fungera korrekt . Du kan justera 

apparatens fötter för att utjämna det . 

 

Denna apparat är inte avsedd att användas av små barn . Låt aldrig barn använda , leka med 

eller krypa in i apparaten . 

 

Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller slipande medel på insidan . 

Dessa rengöringsmedel kan skada eller missfärga interiören . 

 

Använd inte den här apparaten för annat än avsett ändamål . 

 

Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan vara farligt . 

 


background image

 

När du kasserar apparaten , ta bort dörren och lämna kvar hyllorna så att inte barn enkelt 
kan klättra in . Och se till att kylsystemet , särskilt värmeväxlaren på baksidan / undersidan 

av enheten inte skadas . Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte 
ska hanteras som vanligt hushållsavfall utan skall tas till en återvinningsstation för 

elektriska och elektroniska produkter . 
 

3. Komponenter 

4. Installation och drift 

 

Ta bort yttre och inre förpackningsmaterial. 

 

Låt maskinen stå upprätt i ca 2 timmar innan du ansluter den till en strömkälla, så att 

kyl-systemet stabiliserar sig från hantering under transporten. 

 

Använd en mjuk trasa för att rengöra insidan med ljummet vatten. 

 

Montera dörrhandtaget som följer med maskinen genom att följa dessa steg: 

1.

 

Ta bort packningen vid den inre sidan av dörren att exponera de två skruvhålen.

 

2.

 

Montera handtaget ordentligt med bifogade skruvar och brickor.

 

3.

 

Gör rent och återställ packningen

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kontrollpanel 

 
Hyllplan 

 
 

 

Fotplåt 
 

 
 

 

 

 

Kabinett 

 

Dörr 

 
Dörrhandtag 

 
 

Dörrtätning 

 
Justerbara 

fötter

 

 

1.

 

Tätning 

2.

 

Planbricka 

3.

 

Låsbricka 

4.

 

Skruv 

5.

 

Handtag 

6.

 

Dörr-ram 

 

 


background image

Skifta dörr-riktning 

Anmärkningar

 : 

Instruktionen är baserad på en enhet med gångjärn på höger sida. 

 

För att skifta dörren från högerhängd till vänsterhängd behövs 2 nya delar:  

ett övre vänster gångjärn 
ett nedre vänster gångjärn 

 

Alla demonterade delar måste sparas för att dörren skall kunna skiftas tillbaka. 

 

1.

 

Öppna dörren och lossa de 2 skruvarna ① och ② . Se figur 1 . 

2.

 

Ta försiktigt bort dörren från det övre högra gångjärnet ④ och hindra den från att bli 
repad. Ta ut ③ stödstaven från gångjärnet hålet . Se figur 2 . 

3.

 

Dra ut de 6 plastproppar som täcker de reserverade hålen gångjärnsskruven vid främre 
vänstra hörnet av skåpet . 

4.

 

Skruva loss det övre högra gångjärnet 4 och nedre vänstra gångjärnet 6 från skåpet .  
Se figur 3 . Dessa skall inte användas mer. 

Montera det övre vänstra gångjärnet 7 och nedre vänstra gångjärnet 8 på den vänstra sidan 
av skåpet. Se till att skruvarna är åtdragna . Se Figur 4 . 

5.

 

Vänd dörren upp och ner och installera den på vänster gångjärn genom att följa stegen ovan 
i motsatt riktning. 

6.

 

Täck skruvhålen på höger sida med de 6 plastpropparna. 

 

 

  

 

 

 

Arbetsklimat 

 Apparaten är konstruerad för drift från SN till T klimatklass ( se diagrammet nedan) . Det 

rekommenderas att hålla den omgivande temperaturen runt 22-25 ° C som hjälper apparaten att 
arbeta med låg strömförbrukning . 

 Om den omgivande temperaturen är över eller under det dessa Klimatklasser, kan enhetens 

prestanda påverkas . Exempelvis om apparaten arbetar i extrem kyla eller varma förhållanden 

kan innertemperaturen fluktuera , och den inställda temperaturen 5-22 ° C kan inte nås ibland  
 

Klimat klass / Omgivningstemperatur 

Klimatklass 

Omg. temp 

SN 

10-32°C 

16-32°C 

ST 

18-38°C 

18-43°C 

 


background image

Vin lagring 

Standard hyllorna är optimerade för Bordeaux flaskor. Maximalt antal flaskor som får plats kan 

variera beroende på olika storlek på vinflaskorna och antal hyllor installerade. 
Det finns två varianter av utdragbara hyllor : 

1.

 

Hyllorna är utan teleskopskenor , men 

med en plast propp på varje sida av 
hyllspåret som hindrar flaskor från att 

falla . Se bilden till höger . 

2.

 

Hyllorna är med teleskopskenor som 

har proppar i sig . 
 

 

 
För att undvika skador på 

dörrtätningen, se till att öppna dörren 
helt innan hyllorna dras ut. 

 

Vänligen lagra vin i förseglade flaskor . 

 

Om vinkylen lämnas tom under långa perioder föreslås att apparaten kopplas ur och efter 

noggrann rengöring , lämna dörren på glänt så att luften kan cirkulera inuti skåpet för att 
undvika eventuell kondens , mögel eller lukt bildar . 

 

 

Rekommenderade temperaturer för kylning / 

lagring av dina viner . 
 

 

 

Användning 

Kontrollpanel 

 

STRÖM PÅ / AV

 

 

 När apparaten är ansluts till ett eluttag, startar det automatiskt. 

 Tryck på strömbrytaren     )    för att stänga av (eller slå på) apparaten. 

 

Varning: 

För att undvika att bryta kompressorn skadas, ska du inte slå på apparaten igen inom 5 minuter 

efter den stängts av. 
 

INNERBELYSNING PÅ / AV 

Tryck på belysningsknappen för att stänga av eller slå på den automatiska LED-belysningen. 
Belysningen kommer att vara tänd kontinuerligt om den inte är avstängd. 

 

 

Röda viner 15  

18 º C 

Torra / vita viner 9  

14 º C 

Rosévin 10  

11 º C 

Mousserande viner 5 

8 º C 

 


background image

TEMPERATURINSTÄLLNING

 

 

Temperaturinställningens intervall är 5-12°C ( 41-54°F ) för den övre zonen och 12-22°C ( 

54-72°F ) för den nedre zonen . 

 

Du måste välja den inställda zonen genom att trycka på      knappen innan du trycker på

 för att ställa in önskad temperatur . Teckenfönstret blinkar när zonen klar för 

temperaturinställning . 

 

Vid det första trycket på knappen kommer den tidigare inställda temperaturen att visas i 
displayen. Kontrollpanelen kommer ihåg tidigare inställning även efter ett strömavbrott. 

 

Ett tryck på  

 ökar den inställda temperaturen med 1°C. När zonens toppvärde nåtts 

börjar displayen om från zonens lägsta värde  

Efter 5 sekunder återgår displayen automatiskt till att visa aktuell temperatur i zonen. 

Notice

 : 

Första gången apparaten används eller när den startas efter att ha varit avstängd under en 

längre tid , kan den visa några graders skillnad mellan den inställd temperaturen och den visade 
temperatur . Det är normalt och apparaten kommer rätta till sig efter några timmars drift. 

 
TEMPERATUR DISPLAY FÖNSTER 

 Temperaturen visas i digitalt vilket är det bästa sättet att läsas ut . Den digitala visas den 

inställda temperaturen när du ställer in temperaturen , och det kommer att ändras till att bli den 

verkliga temperaturen på insidan skåpet efter 5 sekunder utan att bli rörd . 

 Om temperaturgivaren är ur funktion , kommer displayen visa " HH " eller " LL " i stället för en 

digital siffra medan kontinuerligt surr hörs . Om detta händer kommer apparaten att vidhålla en 
periodisk drift av kompressor och fläktar som hjälper till att hålla kylan på insidan skåpet för att 

skydda dina lagrade viner . 
 

Varning

 : 

För att undvika att förstöra dina lagrade viner , rekommenderas det starkt att apparaten 
repareras omedelbart , eftersom den periodiska driften inte kan garantera att apparatens 

inställda temperatur kommer att uppnås. 
 

VÄLJA Fahrenheit ( °F ) & CELSIUS ( °C )

 

Tryck på knappen för att byta till temperaturskala 

 

5. Skötsel och rengöring

 

RENGÖRING

 

 Stäng av strömmen , dra ur nätsladden och töm kylen inklusive hyllor . 

 Torka av insidan ytor med en svamp och bakpulver lösning . Lösningen bör vara ca 

2 msk bakpulver till en liter varmt vatten . 

 Tvätta hyllorna med ett milt rengöringsmedel . Låt trähyllor torka innan du sätter tillbaka dem 

in i vinkylen. 

 Vrid överflödigt vatten ur svamp eller trasa när du rengör området för kontrollerna , eller 

någon av de elektriska delararna. 

 Torka av utsidan skåpet med varmt vatten och milt flytande tvättmedel . Torka torrt med en 

ren mjuk trasa . 

 Använd inte stålull eller stålborste på rostfritt stål. Dessa kommer att repa ytan och rost 

kommer att uppstå runt de partiklar som fastnar i ytan. 
 

STRÖMAVBROTT

 

De flesta strömavbrott korrigeras inom några timmar och bör inte påverka temperaturen på din 

apparat om du minimerar antalet gånger dörren öppnas . Om strömmen kommer att vara 
avstängd under en längre tid , måste du vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt innehåll . 

 

 

 

 

 


background image

Flytta

 

kylen

 

 Töm kylen . 

● 

Tejpa fast alla lösa föremål ( hyllor ) inuti apparaten . 

 Vrid de justerbara benenupp till basen för att undvika skador . 

 Tejpa igen dörren . 

 Kontrollera att maskinen förblir säker i upprätt läge under transport . Skydda också utsidan av 

apparaten med en filt eller liknande. 
 

Tips för energibesparing

 

 Apparaten bör placeras bort från värmealstrande apparater , och inte i direkt solljus . 

 Se till att enheten är tillräckligt ventilerad. Täck aldrig luftventiler. 

 Öppna endast dörren vid behov . Undvik att lämna dörren öppen under långa perioder eller 

öppna/stänga dörren ofta. 

6. Felsökning 

Innan du ringer efter service, granska diagrammet nedan först själv

 

Problem 

Möjlig orsak/Åtgärd 

Kylen fungerar inte 

-Kontakten inte ansluten 
-Kylen är avstängd

 

-Säkringen är sönder 

Vinkylen är inte 

tillräckligt kall 

-Kontrollera temperaturinställningen  
-Yttre miljö kan kräva en högre inställning . 
-Dörren öppnas för ofta. 
-Dörren är inte helt stängd . 
-Dörren packning tätar inte ordentligt 

Automatisk på-och 

avstängning ofta. 

Rumstemperaturen är varmare än normalt 
En stor mängd innehåll har lagts till i kylen 
Dörren öppnas för ofta. 
Dörren är inte helt stängd . 
Temperaturinställningen är inte korrekt inställd 
Dörren packning tätar inte ordentligt 

Belysningen fungerar 

inte 

Inte inkopplad  
Säkringen har löst ut 
Belysningen är avstängd 

För mycket 

vibrationer  

Kontrollera att apparaten står plant . 
Kontrollera att inga delar inuti skåpet eller i kompressorkammaren är 
lösa . 

Vinkylen verkar göra 

alltför mycket buller  

Ljudet kan komma från flödet av kylmedel , vilket är normalt . Efter 
varje cykel slutar , kan du höra porlande ljud som orsakas av flödet av 
köldmedium . 
Kontraktion och expansion av innerväggarna kan orsaka knäppande 
och sprakande ljud  
Apparaten står ojämnt eller ej i nivå . 

Luckan går inte att 

stänga ordentligt 

Vinkylen står inte plant 
Dörren har inte monterats rätt 

 


background image

Packningen är smutsig. 
Hyllorna är ur position . 

Displayen visar” HH " 
eller "LL " och med 

ett surrande ljud .. 

Temperaturgivaren är ur funktion 

7. Garantivillkor  

Garantitiden för denna produkt är 2 år från och med inköpsdatum. Under denna period 

repareras alla defekter i material eller utförande kostnadsfritt. Följande villkor gäller rörande 
denna garanti:  

 

1.

 

Vi tillbakavisar uttryckligen alla övriga ersättningskrav, inklusive ersättning för 

följdskador.  

2.

 

Garantin förlängs inte i samband med reparationer eller byten av delar som sker inom 
garantiperioden.  

3.

 

Om produkten modifieras, tillförs delar som inte är original eller repareras av en tredje 
part gäller inte garantin längre.  

4.

 

Garantin gäller endast om daterat köpebevis i original visas upp och om detta köpebevis 
inte innehåller några ändringar.  

5.

 

Garantin täcker inte skador som uppstått genom hantering som inte är i enlighet med 
bruksanvisningen, försummelse eller skadegörelse  

6.

 

Köparen står för transportkostnader och ansvarar för eventuella risker i samband med 
att produkten eller dess delar förflyttas.  

 
För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser igenom 

bruksanvisningen noga. Om denna inte erbjuder någon lösning bör du ta med produkten till 
återförsäljaren för reparation.   

8. Miljöskydd 

 

 

När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att 

 

den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som 

 

gäller i din kommun.  

 

 

 

 


background image

10 

Directions for Use (GB)  

Please read the instructions carefully before using the product and keep it for future reference. 
This product is intended for household use only. 

1. Specification 

 

Model nr. 

TWC-51 

Description 

Wine Cooler. Dual Zone 

Voltage / Frequency 

230V AC / 50 Hz 

Power consumption 

120 W 

Volume 

150l / 51 bottles 

Temperature range 

5°C-12°C / 12°C -22°C 

Ambient temperature 

<10°C - 38°C 

Weight 

49 kg 

Dimension (WxHxD) 

595x820x575 mm 

Refridgerant 

R600a / 43g 

Cooling syatem 

Compressor 

2. Safety warnings 

Before using the appliance, please properly position and install it as described in this manual. 
To avoid the risk of fire, electrical shock, or injury when using the appliance, follow these basic 

precautions: 

 

The appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine. 

 

Make sure that the voltage/current marked on the rating label corresponds with your 
supply voltage. 

 

Plug into a grounded 3-pin outlet, do not remove the grounding pin, do not use an adapter, 
and do not use an extension cord. 

 

It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance should be provided. 

 

Never clean the appliance parts with flammable fluids, which may create a fire hazard or 

explosion.  
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near the appliance. 

 

Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet. 

 

Unplug the appliance or disconnect power before cleaning, maintenance or servicing. 

Failure to do so can result in electrical shock or death. 

 

Do not attempt to repair or replace any part of the appliance unless it is recommended in 

this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician. 

 

Ensure enough peoples to move and install the appliance to avoid any damage to the 

appliance or injury to the peoples. 

 

To ensure proper ventilation for the appliance, the front of the unit must be completely 

unobstructed. 

 

Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). 

 

The fuse (or circuit breaker) size should be 10 amps or higher. 

 

It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may adjust the 

appliance’s feet to level it. 

 

This appliance is not intended for use by young children. Never allow children to operate, 

play with or crawl inside the appliance. 

 

Do not use solvent-based cleaning agents of abrasives on the interior. These cleaners may 

damage or discolor the interior. 

 


background image

11 

 

Do not use this appliance for other than its intended purpose. 

 

The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous. 

 

When you dispose the appliance, take off the door and leave the shelves in place so that 

children may not easily climb inside. Make sure that the coolant circuit, particularly the heat 
exchanger at the back/bottom of the unit not be damaged. This product is not to be handled 

as normal household waste and it is to be taken to a recycling collection point for electrical 

and electronic goods. 

3. Components 

 

4. Installation and operation 

UNPACKING AND CLEANING THE WINE COOLER

 

 

 

Remove the exterior and interior packing materials. 

 

Let the appliance stand upright for approximately 2 hours before connecting it to the power 

source, which helps to reduce the possibility of a cooling-system malfunction from handling 
during transportation. 

 

Use a soft cloth to clean the interior surface with lukewarm water. 

 

Install the door handle provided with the appliance by following these steps: 

 

 

1.

 

 Remove the gasket at the inner side 
of the door to expose the two screw 

holes. 

2.

 

Install the handle tightly with the 
screws and washers provided 

3.

 

Tidy and restore the gasket 

 

 

 


background image

12 

 

Reverse the door swing 

Remarks:  
The instruction is based on a unit with right door hinge installed already. 

To reverse the door from right hinge to left hinge, you need to get ready 2 new spare parts: an 
upper left hinge, and a bottom left hinge. 

All removed parts must be saved to do the door reinstallation, except those remarked with 
“Disused”. 

 

Open the door, and loosen the 2 screws ① and ②.  See Figure 1. 

Carefully remove the door from the upper right hinge ④ and prevent it from 
scratching. Take out the support rod ③ from the door hinge hole. See Figure 2. 

Pull out the 6 decorating plastic bolts covering the reserved hinge screw holes at the 
front left corner of the cabinet 

Unscrew the upper right hinge  ○,4(Disused) and bottom left hinge ○,6 (Disused) from 

the cabinet. See Figure 3.   
Install the upper left hinge ○,7and bottom left hinge○,8 to the left side of the cabinet. 

Make sure that the screws are tightened. See Figure 4. 

Put upside down the door and install it to the left hinges by following the opposite 

steps of taking down of the door as described above.    

Cover the hinge screw holes on the right side with the 6 decorating plastic bolts 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


background image

13 

Working climate 

 

The appliance is designed for operating from SN to T climate (see below climate class chart). 

It is recommended to maintain the ambient around 22-25°C which helps the appliance 
working with low power consumption. 

 

If the ambient temperature is above or below the designed climate range, the performance 
of the unit may be affected. For example, the 

appliance operating in extreme cold or hot 

conditions may cause interior temperatures to 
fluctuate, and the temperature set 5-22°C may 

not be reached sometimes. 

Wine storage

 

 

The standard shelves are optimized for Bordeaux bottle storage. The maximum loaded 
bottles may vary subject to the different size or dimension of the wine bottles you store, as 

well as the shelves quantity pre-installed in the Wine Cooler. 

 

There are two designs for the pull-out shelves: 

1.  The shelves are without telescopic rails, 
but with a plastic stopper on each sides of 

the shelf track to prevent bottles from falling. 
See the right figure. 

2.  The shelves are with telescopic rails which 
has stoppers by themselves. 

 

To prevent damaging the door gasket, make 
sure to have the door opened fully all the 

way before pulling the shelves out. 

 

Please store wine in sealed bottles. 

 

Should the wine cooler be left empty for long periods is it suggested that the appliance is 
unplugged, and after careful cleaning, leave the door ajar to allow air to circulate inside the 

cabinet in order to avoid possible condensation, mold or bad smell forming. 

 

Recommended Temperatures for chilling/storage your wines. 

 

Red Wines

 

15 - 18º C

 

Dry/White Wines

 

9 - 14º  C

 

Rose Wines

 

10 - 11º C

 

Sparkling Wines

 

5 - 8º  C

 

Operation 

Control Panel 

 

Climate Class

 

Ambient Temp.

 

SN

 

10 - 32 °C

 

N

 

16 - 32 °C

 

ST

 

18 - 38 °C

 

T

 

18 - 43 °C

 

 


background image

14 

 
Power on/Off 

 When the appliance is plugged in to a power outlet, it powers on automatically.

 

 Touch the power mark 

to turn off (or turn on) the appliance. 

 
Warning 

To avoid breaking the compressor, please do not turn on the appliance again within 5 minutes 
after you turn it off. 

 

Interior lighting On/Off 

 

Touch the lighting mark          to turn on (or turn off) the interior cool LED lighting. 

 

The lighting will be continuously on if it is not turned off. 

 

 

Temperature setting 

 

The temperature setting ranges are 5-12 ºC (41-54 ºF) for the upper zone and 12-22 ºC (54-

72ºF) for the bottom zone. 

 

You need to select the set zone by touching the mark     before touching the mark 

  to 

set the wanted temperature. The display window with digital flashing indicates the zone 
ready for temperature setting. 

 

The first touch on mark 

 will recall the previous set temperature displayed in the digital 

window. If the appliance runs after a power failure (or unplugging), the previous set 

temperature does exist as the control panel has the memory function. 

 

Touch  

 mark to increase the set temperature by 1ºC. When preset it to 12ºC, the display 

may turn to 5ºC if touch the 

 mark again. While touch the right 

 mark to increase the 

set temperature by 1ºC. When preset it to 22ºC, the display tube may turn to 12ºC if touch 
the 

 mark again.  

 

The digital will change to display the real temperature of the inside cabinet after 5 seconds 
without being touched. 

 

Notice

 

For the first time to use the appliance or to restart the appliance after having been shut off 

for a long time, you may find a few degrees variance between the set temperature and the 
displayed temperature. It is normal and everything of the appliance will be in the order 

after a few hours running. 

 

Temperature display 

 

The temperature is displayed in digital, which is the best way to be read out. The digital is 
shown as the set temperature when you are setting the temperature, and it will change to 

be the real temperature of the inside cabinet after 5 seconds without being touched. 

 

When the temperature probe is out of order, the display window will show with “HH” or 

“LL” instead of a digital figure while continuous buzz sound will be heard. In case of this 
happens, this appliance is considerately designed to keep periodical running of compressor 

and fans which helps to keep the coldness of the inside cabinet to protect your stored wines.  

Warning

 

To avoid destroying your stored wines, it is strongly recommended to have the appliance 
repaired immediately, as the spare periodical running can not ensure the appliance to achieve 

the temperature you have set.  

 

Selecting Fahrenheit or Celsius 

Touch the 

 marks ,you can interchange the Fahrenheit (ºF) and Celsius display (ºC). 

 

 

 


background image

15 

5. Care and cleaning 

CLEANING THE WINE COOLER 

 

Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves. 

 

Wipe the inside surfaces with a sponge and baking soda solution. The solution should be 
about 2 tablespoons of baking soda to a quart (approx. 1 liter) of warm water. 

 

Wash the shelves with a mild detergent solution. Allow wooden shelves to dry before 
placing back into the wine cooler. 

 

Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any 
electrical parts. 

 

Wipe the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Dry with a clean soft 
cloth. 

 

Do not use steel wool or steel brush on the stainless steel. These will contaminate the 
stainless steel with steel particles and rusting may occur. 

 
POWER FAILURE 

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of 
your appliance if you minimize the number of times of door opening. If the power is going to be 

off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents. 
 

MOVING THE WINE COOLER 

 

Remove all items. 

 

Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance. 

 

Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage. 

 

Tape the door shut. 

 

Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Protect 

also the outside of appliance with a blanket, or similar item. 

 

ENERGY SAVING TIPS 

 

The appliance should be located away from heat producing appliances, and away from 

direct sunlight. 

 

Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents. 

 

Only open the door when necessary. Avoid leaving the door open for long periods or 
opening/closing the door frequently. 

6. Troubleshooting 

Before calling for service, review the chart below first yourself 

Problem 

 Possible cause/Measure 

The Wine Cooler does not operate 

 

Not plugged in. 

The appliance is turned off. 
The circuit breaker tripped or a blown fuse 

 

The Wine Cooler is not cold enough 

 

Check the temperature control setting. 
External environment may require a higher setting. The 

door is opened too frequently. 
The door is not closed completely. 

The door gasket does not seal properly. 
 

Automatically turn-on and turn-off 
frequently 

 
The room temperature is hotter than normal. 

 


background image

16 

A large amount of contents has been added to the Wine 

Cooler. 
The door is opened too frequently. The door is not 

closed completely. 
The temperature control is not set correctly. The door 

gasket does not seal properly. 

 

The lighting does not work 

 
Not plugged in. 

The circuit breaker tripped or a blown fuse. The lighting 

is turned off. 
 

Too much vibration 

 

Check to assure that the appliance is level. 
Check to assure no parts inside the cabinet or in the 

compressor chamber are loose. 

 

The Wine Cooler seems to make 
too much noise 

 
The rattling noise may come from the flow of the 

refrigerant, which is normal. 

As each cycle ends, you may hear gurgling sounds 
caused by the flow of refrigerant. 

Contraction and expansion of the inside walls may cause 
popping and crackling noises. 

The appliance is not level. 
 

The door will not close properly. 

 
The wine COOLER is not level. 

The door was reversed and not properly installed. The 
gasket is dirty. 

The shelves are out of position. 
 

The display window is shown with 
“HH” or “LL” instead of a digital 

figure, and/or with continuous 
buzz sound. 

The temperature probe is out of order. 

7. Warranty Provisions  

This product comes with a 24-month warranty starting on the date of purchase. Within this 
period, any defects in material or workmanship will be repaired without any charge. The 

following provisions shall apply regarding this warranty:  
  

1.

 

We expressly dismiss all other claims for damage, including consequential damages;  

2.

 

Any repairs or replacements of components within the term of the warranty will not 

result in an extension of the term of the warranty;  

3.

 

The warranty will no longer apply if the product has been modified, non-original parts 

have been used, or if it has been repaired by third parties;  

4.

 

The warranty will only apply, when you present the original, dated proof of purchase, 
provided no changes have been made to it;  

5.

 

The warranty will not apply to damage caused by actions not in compliance with the 
Directions for Use, neglect, vandalism;  

6.

 

Transportation costs and the risk involved during the transportation of the product or its 
components will always be the responsibility of the purchaser.  

 

 


background image

17 

In order to avoid unnecessary costs, we recommend that you always read the Directions for Use 
carefully first. If they offer no solution, please take the product to your dealer for repair.  

8. Environmental Protection 

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for 
recycling advice.