PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TecLime TPA-2700 Manual

TecLime TPA-2700 Manual

Made by: TecLime
Type: Manual
Category: Air Conditioner
Pages: 15
Size: 1.09 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

201

2-

03

-07

 

FeiyueGroup Europé Aps 

 

Sundsholmen 14 

 

DK 9440 Norresundby, Denmark 

 

 

 

 

 

Manual 

TPA-2700

 

Portabel Luftkonditionering 

Portable Air Conditioning 

 

 

 

 

 

SE  ANVÄNDARHANDBOK 

 

GB  USER MANUAL 

 

 

 

 

 


background image

Bruksanvisning (SE)..................................................................................................................................................................... 3

 

1.

 

Specifikation ....................................................................................................................................................................... 3

 

2.

 

Konstruktion ....................................................................................................................................................................... 3

 

3.

 

Installation .......................................................................................................................................................................... 4

 

4.

 

Viktiga säkerhetsregler ................................................................................................................................................... 4

 

5.

 

Kontroller och användning ............................................................................................................................................. 5

 

Kontrollpanel: ................................................................................................................................................................... 5

 

Handhavande ..................................................................................................................................................................... 6

 

6.

 

Dränering ............................................................................................................................................................................. 7

 

7.

 

Felsökning ........................................................................................................................................................................... 7

 

8.

 

Underhåll ............................................................................................................................................................................. 7

 

9.

 

Garantivillkor ..................................................................................................................................................................... 8

 

10.

 

Miljöskydd ........................................................................................................................................................................... 8

 

USER MANUAL (GB) ...................................................................................................................................................................... 9

 

1.

 

Specification ........................................................................................................................................................................ 9

 

2.

 

Design ................................................................................................................................................................................... 9

 

3.

 

Installation ....................................................................................................................................................................... 10

 

4.

 

Safety warnings ............................................................................................................................................................... 11

 

5.

 

Control panel and use .................................................................................................................................................... 12

 

Control Panel ................................................................................................................................................................... 12

 

Operation ......................................................................................................................................................................... 13

 

6.

 

Drainage ............................................................................................................................................................................ 13

 

7.

 

Troubleshooting ............................................................................................................................................................. 14

 

8.

 

Maintenance ..................................................................................................................................................................... 14

 

9.

 

Warranty Provisions ...................................................................................................................................................... 15

 

10.

 

Environmental Protection ............................................................................................................................................ 15

 

 

SE 

Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. 

GB 

The features described in this manual are published with reservation to modifications. 

 

 

 

 

 


background image

Bruksanvisning (SE)

 

 

Tack för att du valt den här nya modellen portabel luftkonditionering. Denna produkt är endast 
avsedd för inomhus användning i hushållet. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du 

använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida behov. 

1.

 

Specifikation 

 

Modell 

TecLime TPA-2700 

Kylkapacitet 

9000 Btu/h 

Kylmedel/mängd  R410A/390g 
Spänning 

220-240 V 

, 50 Hz 

Effekt in 

1000W 

Luftflöde 

260m

3

/h 

Ljudnivå 

52dB(A) 

Vikt 

27 kg 

Mått (BxHxD) 

480x510x430 mm 

2.

 

Konstruktion 

 

Hjul 

 

 

 

 

 

Vänster Handtag 

 

Kontrollpanel 

 

Utblåsjalusi 

 

Intagsgaller 
 

Luftintag 
 

Fjärrkontroll 
 

Luftutblås 
 

Höger Handtag 
 

10 

Utblåsslang 
 

11 

Fönsterbricka 
 

 

 


background image

 

3.  Installation 

Placering 

Innan du använder apparaten, låt den stå upprätt i minst 2 timmar. 
Placera apparaten så att den har minimum 50 cm fritt utrymme runt om. 

 

Montera slangen

 

Dra ut en ända på slangen, skruva in den i enheten motsols. 

 

 

Installation av fönster kit 

 

Öppna fönstret så mycket som behövs och fixera sedan fönsterskenan i fönstret. 
Fönstersatsen kan installeras på de flesta skjutbara och vertikala fönster och är justerbar i 

längd 

 

Fäst andra änden av utloppsslangen till fönsterbrickan. 

 

Viktigt! 

Längden på utloppsslangen är speciellt anpassad till denna produkts specifikation. Byt inte ut 
den mot annan slang eller förläng den, det kan orsaka funktionsproblem. 

Observera

: Böj inte slangen i skarpa vinklar utan försök ha slangen i horisontell position. 

Använd kortast möjliga längd på slangen. Utloppsluften skall ha så lite hinder som möjligt för 

bästa funktion. 

4.  Viktiga säkerhetsregler 

Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten. 

 

Använd endast apparaten för hushållsändamål och på det sätt som anges i dessa 

anvisningar. Använd den aldrig för något annat ändamål. 

 

Använd inte apparaten utomhus och placera den alltid i en torr miljö. 

 

Kontrollera regelbundet sladden. Använd aldrig apparaten om sladden eller kontakten visar 
några tecken på skador. Räcker inte kabellängden kan en förlängningskabel, som har 

samma elektriska specifikation som apparaten, användas. Vid tveksamhet rådfråga en 
kvalificerad elektriker eller leverantören. 

Dra aldrig i sladden för att koppla bort eller flytta apparaten. 

 

Undvik att placera apparaten nära värmekällor eller i direkt solljus. 

 

Stäng alltid av maskinen med strömbrytaren innan du drar ur stickkontakten. 

 

Koppla alltid ur apparaten innan rengöring eller ändring av några delar av apparaten, samt 

när den inte används. 

 

Rengör apparaten regelbundet enligt underhållsanvisningarna. 

 

Se till att spänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen. Eventuella fel i 
hur apparaten ansluts ogiltigförklarar garantin. 

 

Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 

 

Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. Stäng av apparaten om du måste gå 

iväg även för en kort stund. 

 

Håll apparaten borta från vatten och andra vätskor.  

 

Stoppa inte in vassa metallföremål eller fingrar i öppningar eller svängande fenor på 
apparaten. 

 

Reparera aldrig apparaten själv. Alla ingrepp som görs av en icke-kvalificerad person kan 
vara farliga. Eventuellt utbyte av nätkabeln måste utföras av en behörig elektriker. 

 

Använd aldrig tillbehör som inte levererats av leverantören. Detta kan vara farligt och kan 
skada apparaten. 

 

Användningsområde: Temperatur 17~35°C, Fuktighet RH 10~80% 
 

 


background image

Särskilda rekommendationer: 

 

Installera den portabla luftkonditioneringen på en plan plats utan hinder för luftströmmen. 

Lämna minst 50 cm fritt utrymme mellan enheten och väggen. 

 

Placera alltid apparaten i vertikalt läge, för att kompressorn inte skall skadas. 

 

Använd inte apparaten i närheten av gas eller andra brännbara vätskor. 

 

Blockera inte luftutsläppet och inloppsventilationen. 

 

Använd inte spray (insektsmedel, målning) eller andra brandfarliga produkter nära 

apparaten då plastdelar kan deformeras. Enhetens elektronik kan också skadas. 
 

Strömkällor 

 

Kontakten måste vara väl isatt och får inte skadas. 

 

Sätt i kontakten i vägguttaget först och tryck sedan på ON/OFF knappen. 

 

Vid avstängning, stäng av med ON/OFF först och drag sedan ur kontakten. 

5.  Kontroller och användning 

Kontrollpanel: 

Strömbrytare för att sätta på eller stänga av apparaten 

 
 
 
 

 

Funktionsväljare för val mellan kylning/enbart fläkt/auto-
mode. En indikatorlampa visar valt läge. 

Minskar inställningen, 
temperatur vid kylning, tid vid timer mode 
Down+Up samtidigt växlar mellan °C/°F 

Display för inställd temperatur och tid 

Ökar inställningen, 
temperatur vid kylning, tid vid timer mode 

Fläkthastighet, välj mellan hög/mellan/låg 

Timer 
Tryck, när apparaten är avstängd (stand-by) för att ställa in 
när apparaten skall starta 
När apparaten går, tryck för att ställa in när apparaten 
skall stängas av 

Mottagarfönster för fjärrkontroll 

Omkopplare Celsius/Farenheit 
Tryck för att växla mellan °C/°F 

10 

Auto-swing 
Tryck för att sätta på den automatiska swing-funktionen 

 

 

 


background image

Handhavande 

 

Kyl-läge 

 

Indikatorn för kylläge (Cool) lyser då A/C’n automatiskt går in i detta läge eller då kylning 

väljs efter start.  

 

Tryck på upp eller ner (Up/Down) knapparna för att ställa in önskad temperatur. 

 

Tryck på knappen för fläkthastighet (Speed) för att välja hastighet (High/Mid/Low) 

 

Fläkt-läge 

 

Vid val av fläkt-läge kommer indikatorn för fläktläge (Fan) att lysa. Enbart fläkten används 
nu. 

 

Välj fläkthastighet med knappen (Speed). Välj mellan hög/mellan/låg hastighet. 
Motsvarande indikator tänds. 

 

Temperaturinställingen fungerar inte i detta arbetsläge. 

 

Auto-läge 

 

Auto-läget väljs med knappen (Mode). Indikatorlampan för Auto kommer att lysa. 

I Auto-läge kommer funktionen att styras av omgivningstemperaturen. Vid temperaturer över 
25°C kommer A/C’n att arbeta i kyl-läge och vid temperaturer under 25°C kommer endast fläkt-

läget att vara aktiverat. 
 

Max kyl-läge (option) 

 

Tryck på (Timer) och (Up) samtidigt när A/C’n går i kyl-läge (Cool) för max kyla. 

 

I detta läge kyler A/C’n kontinuerligt. 

 

Fläkten går med hög hastighet och kan inte ändras. 

 

Sleep-läge (option) 

 

Tryck på (Timer) och (Down) samtidigt när A/C’n går i kyl-läge för att ställa in denna 
funktion.  

Nu kommer den inställda temperaturen att ökas med 1 grad efter 2 timmars drift. Eter 
ytterligare 2 timmar ökas temperaturen ytterligare 1 grad. Efter denna tid görs inga mer 

ändringar. 

 

Fläkten går med låg hastighet och kan inte ändras. 

 

Timer-läge 

 

För att ställa in starttid tryck på (Timer) när apparaten är i ”stand-by” läge. Önskad tid tills 
apparaten skall starta ställs in med (Up) och (Down). 0-24 tim. Indikatorlampan för timer 

tänds. 

 

För att ställa in stopptid tryck på (Timer) när apparaten går. Önskad tid tills apparaten skall 

stängas av ställs in med (Up) och (Down). 0-24 tim. Indikatorlampan för timer tänds. 

 

Observera

Om maskinen stängs av när den gått på kylning går det inte att starta kylnings-funktionen igen 

inom 3 minuter. 
 

 

 


background image

6.  Dränering 

Denna produkt är försedd med ett automatiskt avdunstningssystem. Kondensvattnet används 
för att kyla kondensorn. Detta förbättrar inte bara kylning, utan sparar också energi för dig. 

 
• Om det blir för mycket kondensvatten i apparaten kommer 

displayen att visa ”

FL

” och kompressorn kommer att stanna. 

• Stäng av maskinen och flytta maskinen till en plats där vattnet kan 

tömmas. Öppna vattenpluggen och töm apparaten. Efter dränering 
kan du slå på den och apparaten kommer att fungera igen. 

 

 

7.  Felsökning 

Reparera inte eller ta isär enheten själv. Felaktig reparation kan sätta inbyggda 

skyddsfunktioner ur funktion och även orsaka skada för användaren. Garantin på produkten 
upphör också att gälla. 

 

Fel 

Orsak 

Åtgärd 

Enheten 

fungerar inte 

Ingen strömförsörjning 

Kontrollera att spänning finns, starta igen 

Displayen visar 

FL

 

Tappa ut vattnet 

Timer-off är aktiv 

Vänta i 3 minuter och sätt sedan på 

apparaten igen 

Apparaten 

startar om ofta 

Apparaten står i direkt solljus 

Dra för gardinerna 

Fönster eller dörr öppen, många 
människor eller en värmekälla i 

rummet. 

Stäng fönster och avlägsna värmekällan 

Filtren är igensatta 

Rengör eller byt luftfilter 

Luftintag eller utblås är blockerat  Kontrollera och åtgärda 

Hög ljudnivå 

Apparaten står inte stadigt 

Ställ enheten på hårt jämt underlag 

Kompressorn 

går inte 

Överhettningsskydd aktivt 

Starta om efter 3 min eller när 

temperaturen sänkts 

Om lösningarna ovan inte fungerar för störningarna, vänligen kontakta service agent för hjälp. 

 
 

 
Följande felkoder kan visas i displayen 

FL 

För mycket kondensvatten i apparaten. Töm den på vatten och starta igen. 

E1 

Fel på kondensorns temperatursensor 

E2 

Fel på sensorn för rumstemperatur 

E4 

Frostskyddet är aktiverat och A/C’n har stannat. Temperaturen är för låg. När 
temperaturen stiger till ¨8°C avaktiveras frostskyddet och A/C’n återgår till 

tidigare arbetsläge. 

 

8.  Underhåll 

Rengöring. 

Stäng av enheten och dra ur kontakten före rengöring eller underhåll 

Yttre ytor: 
 Rengör höljet med en dammtrasa eller en mjuk fuktig trasa. Använd inte kemiska lösningsmedel 

(såsom bensen, alkohol, bensin) inte heller några slipande medel. Ytan kan skadas. 

Spruta inte vatten på apparaten. 

 

 


background image

Rengöring av luftfilter

 

Rengör luftfiltren varannan vecka. Om luftfiltret är igensatt med damm, kommer effektiviteten 

att minska.  

1.

 

Öppna luftfilterluckan och ta ut det stora 

och det lilla filtret. 

2.

 

Tvätta luftfiltren genom att lägga dem i 

varmt (ca 40 

) vatten med ett neutralt 

reng

ö

ringsmedel, sk

ö

lj dem och låt dem 

torka ordentligt innan de sätts tillbaka. 

 

 

Efter säsongen

1.

 

Öppna pluggen för dräneringen och töm ut ev. vatten. 

2.

 

Kör sedan enheten i Fläkt-läge. Kör i detta läge i 2 timmar tills innanmätet torkat.  

3.

 

Stäng av enheten och dra ur kontakten. 

4.

 

Gör rent luftfiltren och sätt tillbaka dem när de torkat. 

5.

 

Lossa luftslangen och fönsterbrickan och lägg undan för förvaring. 

6.

 

Sätt in enheten i en plastpåse och förvara den på en torr plats. 

9.  Garantivillkor  

Garantitiden för denna produkt är 1 år från och med inköpsdatum. Under denna period 
repareras alla defekter i material eller utförande kostnadsfritt. Följande villkor gäller rörande 

denna garanti:  
 

1.

 

Vi tillbakavisar uttryckligen alla övriga ersättningskrav, inklusive ersättning för följdskador.  

2.

 

Garantin förlängs inte i samband med reparationer eller byten av delar som sker inom 
garantiperioden.  

3.

 

Om produkten modifieras, tillförs delar som inte är original eller repareras av en tredje part 
gäller inte garantin längre.  

4.

 

Garantin gäller endast om daterat köpebevis i original visas upp och om detta köpebevis inte 
innehåller några ändringar.  

5.

 

Garantin täcker inte skador som uppstått genom hantering som inte är i enlighet med 
bruksanvisningen, försummelse eller skadegörelse  

6.

 

Köparen står för transportkostnader och ansvarar för eventuella risker i samband med att 
produkten eller dess delar förflyttas.  

 
För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser igenom 

bruksanvisningen noga. Om denna inte erbjuder någon lösning bör du ta med produkten till 
återförsäljaren för reparation.   

10. Miljöskydd 

 

 

När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att 

 

den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som 

 

gäller i din kommun.  

 

 

 

 


background image

USER MANUAL (GB) 

Thank you for selecting this super quality air conditioner. The air-conditioner is intended for 
indoor household use and is not recommended for commercial usage.

 

Read this manual carefully before you are using the appliance and keep it for future 
reference.  

1.

 

Specification 

Model 

TecLime TPA-2700 

Cooling capacity 

9000 Btu/h 

Refridgerant/charge 

R410A/390g 

Voltage 

220-240 V 

, 50 Hz 

Rated input 

1000W 

Air flow 

260m

3

/h 

Noise 

52dB(A) 

Weight 

27 kg 

Dimensions (WxHxD) 

480x510x430 mm 

2.

 

Design 

Caster 
 

 

 

 

 

Handle (L) 
 

Control Panel 
 

Wind Louver 
 

Air inlet grille 
 

Air inlet 
 

Remote Control 
 

Air outlet 

 

Handle (R) 

 

10 

Exhaust pipe assembly 

 

11 

Window sealing plate 

assembly 
 

 

 


background image

10 

3.  Installation 

Select location 

Place the unit on a flat stable surface and dry 

place. Leave at least 50cm space all around the 
unit. 

Before you are using the unit let it be standing 
upright for minimum 2 hours. 

 
 

 

 
 

 
Assemble the hose

 

 

Pull out the end of the hose and fasten it to 
the unit by screwing it anticlockwise

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Installation of window kit 

 

Partially open the window and then fix 

the window kits to the window 

 

The window kits can be installed on 

most normal and vertical windows, and 
it is adjustable 

 

Fasten the adapter to the window kit 
 

 

 
 

 
 

 

Important! 

 

The length of the exhaust pipe is specially designed according to the specification of this 
product. Do not replace or prolong it with your own private hose as this could cause mal-

function.  

 

The hose can be shortened if needed. 

 

 

Bending of the exhaust pipe is very critical. 
Incorrect mounting can prevent the machine 
from working correctly. 

 

Take care to prevent any sharp bows or bends 
of the exhaust pipe. The exhaust air must flow 
freely 

 

 

 


background image

11 

4.  Safety warnings 

Read them carefully before using the appliance. 

 

This machine is for household use only and in the manner specified in these instructions. 

Never use for any other purpose. 

 

Do not use outdoors and place it always in a dry environment. 

 

Check the cord regularly. Never use the appliance if the cord or plug is showing no signs of 
damage. Extension cord that has the same electrical specifications as the unit can be used. If 

in doubt consult a qualified electrician or service provider.  
Never pull the cord to disconnect or move the unit. 

 

Keep the appliance away from heat sources and direct sunlight. 

 

Always switch off the machine with the power switch before unplugging. 

 

Always switch off and unplug the appliance before cleaning or modification of some parts of 
the apparatus, and when not in use. 

 

Clean the A/C according tyo the manual. 

 

Ensure that the voltage on the rating plate match the supply voltage. Any error in how the 

apparatus is connected voids your warranty. 

 

Children should be supervised so they do not play with the appliance. 

 

Never leave the appliance unattended when in use. Turn the unit off if you have to go away 
even for a short while. 

 

Do not place the unit at places where there is water or other liquids. Prevent water or liquid 
from entering the A/C. 

 

Do not insert sharp metal objects or fingers into openings or oscillating fins of the device. 

 

Never repair the unit yourself. Any action taken by a non-qualified person can be 

dangerous. Any replacement of the power cord must be performed by a qualified 
electrician. 

 

Do not use accessories not supplied by the supplier. This can be dangerous and can damage 
the unit. 

 

Suggested operation environment. Temperature: 17~35 °C, humidity: RH 10~80%. 

 

Never pull the cord to disconnect or move the unit. 

Special recommendations: 

 

Always place the unit in a vertical position, to give the compressor good working condition. 

 

Install the portable air conditioner on a flat site with a lot of room, notwithstanding. Leave 
50cm minimum space to the walls. 

 

Do not use near gas or other flammable liquids. 

 

Do not use aerosol spray (insecticides, paint) or other flammable products near the 

appliance as plastic parts can be deformed. The unit's electronics can also be damaged. 

 

Do not block the air outlet and inlet ventilation. 

Power sources 

 

The plug must be properly installed and not damaged.  

 

Plug the power cord first, then press the power key to operate the A/C. 

The manufacturer will not assume any responsibility in case of non-adherence to these 

instructions. 

 


background image

12 

5.  Control panel and use 

Control Panel 

 

 
 

Power key 

Press the key to turn ON/OFF the A/C 

 
 

 
 

 

Mode key  

Press the key to choose cooling, fan or auto-mode. 

“DOWN” key 

Press the key at cooling mode to reduce the setting 

temperature;  
Press it at timing mode to adjust timing ON/OFF time.  

Press “Up” and “Down” keys simultaneously to switch 
between °C/°F 

Temperature/ time display window  

This window displays the adjusted temperature and time 

“UP” key 

Press the key at cooling mode to increase the setting 

temperature; 
 press it at timing mode to adjust timing ON/OFF time.  

Speed  key

 

Press the key to choose high/ mid/ low fan speed  

Timer key 

Press the key at standby mode to set TURN-ON time. 
Press this key set TURN-OFF time when the unit is on 

Remote controller receiving window

 

 

Recieving sensor for the remote control 

/

 switching key 

Press the key to switch between 

 and 

.

 

10 

Auto-swing key  

Press this key at any time after turning on the A/C to 

swing the wind louvers automatically 

 

 
 

 

      

 

 


background image

13 

Operation 

 

Cooling mode 

 

When  the  A/C  enters  cooling  mode  automatically  or  cooling  mode  is  selected  after  it’s 

turned on, the cooling indicator lamp lights up.  

 

Press Up/Down key to adjust setting temperature (17

~30

).  

 

Press Speed key to choose High/Low fan speed.  

 

Fan mode 

 

When pressing mode key or choosing fan mode  by pressing the remote control,  the  wind 
indicator lamp lights up, the unit will run under fan mode. 

 

Press Speed key to choose High/Low fan speed.  

 

Temperature cannot be set.  

 
Auto- mode  

 

Press mode key from control panel or choose auto-mode from remote control to enter auto-
mode. The indicator lamp will light up when under auto-mode.  

After choosing auto mode, operation state is determined by ambient temperature: when 
ambient temperature is higher than 25

, the operation state is the same as that of cooling 

mode; when it is lower than 25

, the operation state is the same as that of fan mode.  

 

Max cool mode (optional) 

 

Under cooling mode press TIMER and UP buttons at the same time to enter Max. cool mode. 

 

In Max. Cool mode, the A/C will cool in regardless of temperature restriction. 

 

In Max. Cool mode, fan speed is high, and it can’t be adjusted. 

 

Sleep mode (optional) 

 

Press TIMER and DOWN button at the same time under cooling to enter sleep mode. 

 

Under this mode, the set temperature increases by 1 

 after the unit running for 2 hours, 

and 2 hours later it’ll increase by another 1 

, after that it won’t change any more. 

 

Under this mode, the fan blows at low speed and fan speed can not be adjusted. 

 

Timer mode 

 

In standby state, press the key to set TURN ON time. Press Up and Down keys to set TURN 

ON time (0~24H), and the timer indicator lamp lights up.  

Press timer key to set TURN OFF time when the unit is on. Press Up and Down keys to set TURN 

OFF time (0~24H), and the timer indicator lamp lights up. 

6.  Drainage 

This product is equipped with an evaporation system. The condensing water is used to cool the 
condenser. This not only improves cooling but also saves energy for you. 

 
 • If it becomes too much condensate water in the apparatus, 

the display will show “

FL

” and the compressor will stop 

working. 

 • After power off, unscrew the water cover, pull out the 
water plug to drain off water, and it will become normal 

after being restarted. 

After draining, you can turn it on and the device will work 
again. 

 


background image

14 

7.  Troubleshooting 

 

Problem 

Cause 

Solution 

The A/C does 

not function 

No power supply. 

Connect to power supply outlet and switch 

on. 

“Water full” The display show 

FL

” 

 Drain water and restart 

Timer-off is running. 

The A/C can be restarted three minutes 

after it has been turned off. 

The A/C 
restarts 

frequently 

In direct sunlight. 

Close curtains. 

Windows or doors open, many 
people or a heat source in the 

room. 

Close doors and windows, remove the heat 
source. 

Dirty filter. 

Clean or replace the filter(s). 

Air inlet or air outlet blocked. 

Remove the blockage. 

The unit is too 
noisy 

Unit stands uneven. 

Place on an even, solid surface (less 
vibration). 

No work of 

compressor 

Self-protect of compressor 

Wait for 3 minute and restart again after 
the temperature decreases 

If the solutions above not solve the problem please call the service center. 
 

Following fault codes can be shown in the display: 

FL 

Too much water in the unit, drain it and restart 

E1 

Error of the coil’s temperature sensor 

E2 

Error of the ambient temperature sensor 

E4 

Anti-frozen protection: temperature of the coil is too low and the A/C is off. When 

temperature re-increases to 8

, the protection is released and previous working 

state is recovered. 
 

 

Cautions:  Switch  off  the  unit  and  unplug  it  immediately  if  anything 
abnormal happens. Then contact a qualified electrician. 

8.  Maintenance 

Cleaning. 

1.

 

Unplug the unit before any cleaning. 

2.

 

Clean the housing with a soft moisture cloth. Do not use chemical solvent (such as benzene, 
alcohol, gasoline). The surface may be damaged or even the whole case may be deformed. 

3.

 

Do not sprinkle water on the unit. 

 

Cleaning of the filters

 

1.

 

Clean the air filter every 2 weeks. If the air filter is blocked with dust, the efficiency will be 

reduced.  

2.

 

Pull out the big and small filters as 

shown. 

3.

 

Wash the air filter by immersing it 

gently into warm (about 40

water with a neutral detergent, 

rinse it and dry it thoroughly in a 

shaded place. 

 

 

 


background image

15 

End of season

1.

 

Pull out the water plug and drain the water. 

2.

 

Run the A/C in Fan mode for 2 hours until the inside of the unit is dry. 

3.

 

Turn off the unit and unplug it.  

4.

 

Clean the air filter and after dry it thoroughly, reinstall it. 

5.

 

Remove the exhaust pipes and store them carefully.  

6.

 

Wrap the unit with the plastic bag and keep it in a dry place. 

9.  Warranty Provisions  

This product comes with a 12-month warranty starting on the date of purchase. Within this 

period any defects in material or workmanship will be repaired without any charge. The 

following provisions shall apply regarding this warranty:  
  

1.

 

We expressly dismiss all other claims for damage, including consequential damages;  

2.

 

Any repairs or replacements of components within the term of the warranty will not 

result in an extension of the term of the warranty;  

3.

 

The warranty will no longer apply if the product has been modified, non-original parts 

have been used, or if it has been repaired by third parties;  

4.

 

The warranty will only apply, when you present the original, dated proof of purchase, 

provided no changes have been made to it;  

5.

 

The warranty will not apply to damage caused by actions not in compliance with the 

Directions for Use, neglect, vandalism;  

6.

 

Transportation costs and the risk involved during the transportation of the product or its 

components will always be the responsibility of the purchaser.  
 

In order to avoid unnecessary costs, we recommend that you always read the Directions for Use 

carefully first. If they offer no solution, please take the product to your dealer for repair.  

10. Environmental Protection 

Waste electrical products should not be disposed of with household waste.Please 
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for 
recycling advice.