PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TEFAL HB201F Instruction Manual

TEFAL HB201F Instruction Manual

Made by: TEFAL
Type: Instruction Manual
Category: Blender
Pages: 13
Size: 0.99 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

TR

ENG 

         TEFAL SMART PRO SILVER ACTIVFLOW MULTI BLENDER SET

İ

 700 W

         TEFAL SMART PRO SILVER ACTIVFLOW MULTI BLENDER SET 700 W

                                                    www.tefal.com.tr                                       

8080013174

KULLANMA ve TANITMA KILAVUZU           

INSTRUCTION MANUAL

TÜKET

İ

C

İ

 H

İ

ZMETLER

İ

 DANI

Ş

MA HATTI

0850 222 40 50

444 40 50

KULLANIM ÖMRÜ: 7 YIL

İ

thalatçı Firma;

GROUPE SEB 

İ

STANBUL A.

Ş

.

Dereboyu Cad. Meydan Sokak
No:1 BEYB

İ

 G

İ

Z PLAZA Kat:12

Maslak / 

İ

STANBUL

0850 222 40 50
444 40 50

Üretici Firma;
GROUPE SEB 

İ

STANBUL A.

Ş

.

Dereboyu Cad. Meydan Sokak
No:1 BEYB

İ

 G

İ

Z PLAZA Kat:12

Maslak / 

İ

STANBUL

0850 222 40 50
444 40 50

 


background image

      1. Cihazın Tanımı

700W,  230 V~ 50 Hz  

          1.El Blender Gövdesi
          2.Açma/Kapama Dü

ğ

mesi

          3.Turbo Dü

ğ

mesi

          4.Paslanmaz Çelik Blender Aya

ğ

ı

          5.Çırpma Ucu Ba

ğ

lantı Aparatı

          6.Çırpma Uçları
          7.Karı

ş

tırma Haznesi

          8.Robot Hazne Kapa

ğ

ı

          9.Robot Hazne Kapak Açma Dü

ğ

mesi

          10.Robot Hazne Kapak Açma Dü

ğ

meleri

          11.Emniyet Kapa

ğ

ı

          12.

İ

tici

          13.

İ

tici Tüp

          14.Robot Hazne Kabı
          15.Aksesuar Ta

ş

ıyıcı Mil

          16.Bıçak Ta

ş

ıyıcı

          17.Rende Ta

ş

ıyıcı Disk

          18.Rendeleme Bıça

ğ

ı

          19.Dilimleme Bıça

ğ

ı

1

 


background image

    2. Güvenlik Talimatları

       • 

İ

lk kullanımdan önce, cihazınızın kullanım talimatlarını dikkatle okuyun:

         kullanım  talimatlarına uygun olmayan bir kullanım imalatçının tüm 
         sorumluluklarını ortadan kaldırır.
         *Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri zayıf olan, ya da bilgi ve   
         deneyimden yoksun ki

ş

iler tarafından (çocuklar da dahil), ancak güvenliklerinden

         sorumlu bir ki

ş

inin gözetimi altında ve cihazın kullanımı hakkında önceden 

         bilgilendirilmi

ş

 ki

ş

iler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmı

ş

tır.

         Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocukların gözetim altında tutulması 
         tavsiye edilir.
       • Bu cihaz sadece ev kullanımı ve deniz seviyesinden en fazla 2000m mesafedeki 
         yerlerde kullanılması için tasarlanmı

ş

tır.

       • Cihazı do

ğ

ru bir 

ş

ekilde kullanmazsanız yaralanabilece

ğ

inizi asla unutmayınız.

       • Cihazı takarken, sökerken ve temizlerken dikkatli olunuz, bıçaklar çok keskindir.
       • Cihaz çalı

ş

ırken, uzun saç, e

ş

arp ve kravat gibi 

ş

eylerin cihaz üzerinde asılı 

         durmasına izin vermeyiniz.
       • Cihazınızı bo

ş

ken çalı

ş

tırmayın.

       • Cihazı kullandıktan hemen sonra ve temizleme esnasında fi

ş

i prizden çekin.

       • Cihazı suyla temas etmeyecek sabit bir yüzey üzerinde kullanın. 
       • Ürün voltajı ile bulundu

ğ

unuz yerin voltajının uyumlu oldu

ğ

unu kontrol edin.

       • Uygun olmayan ba

ğ

lantılarda olu

ş

an arızalar garanti kapsamında de

ğ

ildir.

       • Cihazı, besleme kablosunu ve fi

ş

i suya veya herhangi bir svıya sokmayın.

       • Besleme kablosunu, çocukların ula

ş

abilece

ğ

i bir yerde, sıcak parçaların 

          veya fırın ocak gibi cihazların yanında veya keskin yerlerde bırakmayın.
        • Cihaza yapılacak herhangi bir müdahale için cihazınızı servis listesindeki en yakın 
          yetkili servise götürün.
       • A

ş

a

ğ

ıdaki durumlarda cihazın kullanılması istenmez ve garanti kapsamı dı

ş

ında kalır:

          *i

ş

yerlerindeki, dükkanlardaki ve ofislerdeki mutfaklarda

          *çiftlik evlerinde
          *otel, motel gibi yerlerde kalan mü

ş

teriler tarafından

          *oda kahvaltı veren küçük pansiyonlarda
       • Bıçak tamamen durmadan do

ğ

rayıcı kapa

ğ

ını asla çekmeyin.

       • Cihazın fi

ş

ini 

ş

u durumlarda muhakkak prizden çekin:

          *aksesuar montajlarında, aksesuar sökmede,
          *i

ş

leyi

ş

 esnasında bir anormallik mevcutsa,

          *her bakım ve temizleme i

ş

leminden önce,

          *kullanım sonrasında.
        • Cihazın elektrik ba

ğ

lantısını asla kordonu çekerek çıkarmayın.

        • Sadece iyi durumdaki uzatma kablolarını kullanın.
        • Elektrikli bir cihaz 

ş

u durumlarda kullanılmamalıdır:

          * yere dü

ş

ş

se,

          * bıçak kısmı arızalıysa veya eksik bir parçası varsa.
        • E

ğ

er elektrik kordonu arızalı ise, bir tehlikeye sebebiyet vermemek amacıyla, 

          kordon, üretici firma veya satı

ş

 sonrası servisi tarafından ya da benzer niteliklere 

          sahip uzman bir ki

ş

i tarafından de

ğ

i

ş

tirilmelidir.

2

 


background image

     3. Kullanım 

Ş

ekli

        Ürününüz küçük miktarlardaki gıdaları i

ş

lemek için dizayn edilmi

ş

tir, di

ğ

er ürünlerle

        beraber kullanılmamalıdır. 

İ

lk kullanımdan önce, blenderinizi nemli bir bezle siliniz.

        Metal aya

ğ

ı ve bıça

ğ

ı sabunlu su ile yıkayınız. 

Ş

aftın içinden yukarı do

ğ

ru sıvı

        girmemesine dikkat ediniz ve dikkatlice kurulayınız.

        Çubuk Blender ile Karı

ş

tırma ve Parçalama

         *Cihazınızın paslanmaz çelik blender aksesuarını (4) ana gövdeye (1) çok sıkı 
         olmayacak 

ş

ekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek monte ediniz.

         *Cihazın fi

ş

ini prize takınız.

         *Karı

ş

tırmak veya parçalamak istedi

ğ

iniz gıda veya gıdaları uygun bir kabın 

          içerisine koyunuz.
         *Cihazı kabın içine dik bir 

ş

ekilde yerle

ş

tirerek açma/kapama dü

ğ

mesine (2) 

           basılı tutunuz.
         *Yüksek hız için turbo dü

ğ

mesine basabilirsiniz.

3

 


background image

      Çırpma Ucu ile Karı

ş

tırma

      *Çırpma aksesuarını (5) gövdeye (1) monte etmeden önce cihazın fi

ş

inin prize takılı 

        olmadı

ğ

ından emin olunuz.

      *Metal çırpma ucunu (6), çırpma ucu ba

ğ

lantı aparatına (5) bastırarak oturtunuz.

      *Çırpma ucu ba

ğ

lantı aparatını cihaz gövdesine saat yönünün tersine çevirerek 

        monte ediniz.
      *Fi

ş

i prize takınız.

      *Çırpmak istedi

ğ

iniz malzemeleri uygun bir kabın içerisine koyunuz ve 

        açma/kapama dü

ğ

mesine basılı tutunuz.

      *Bu i

ş

lem için isterseniz ürünle birlikte verilen karı

ş

tırma haznesini (7) yada farklı bir 

        kabı kullanabilirsiniz.

D

İ

KKAT : ÜRÜNÜNÜZÜ BO

Ş

KEN VE SÜREKL

İ

 10 SAN

İ

YEDEN FAZLA

               ÇALI

Ş

TIRMAYINIZ.

4

 


background image

Rendeleme, Dilimleme ve Do

ğ

rama Aparatlarının Kullanımı

*Aksesuar ta

ş

ıyıcı mili (15) robot hazne kabı (14) üzerine oturtun ve kullanmak istedi

ğ

iniz aksesuarı

aksesuar ta

ş

ıyıcı mil üzerine yerle

ş

tirin.

*Tabloda gösterilen de

ğ

erlere göre istenilen malzemeyi ekleyin.

*Emniyet kapa

ğ

ını (11) dikkatlice yerle

ş

tirin.

*Robot hazne kapa

ğ

ını (8) dikkatli bir 

ş

ekilde kilitleyerek yerle

ş

tirin.

*Handblender gövdesini klik sesi duyuncaya kadar saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
*Fi

ş

i prize takın ve ürünü çalı

ş

tırın.

*Kullanımdan sonra fi

ş

i prizden çekin, hazne kapa

ğ

ı açma dü

ğ

mesine (9) basarak aynı anda 

handblender gövdesini saat yönünün tersine çevirerek çıkartın. 
*Sa

ğ

daki ve soldaki açma dü

ğ

melerine basarak robot hazne kapa

ğ

ını (8) yerinden çıkartın.

Aksesuarların tamamiyle durdu

ğ

undan emin olduktan sonra hazne kapa

ğ

ını kaldırın.

Bıçakları ta

ş

ırken dikkat edin, bıçaklar çok keskindir.

5

 


background image

        D

İ

KKAT: ÜRÜNÜNÜZÜ BO

Ş

KEN VE SÜREKL

İ

 10 SAN

İ

YEDEN FAZLA

                      ÇALI

Ş

TIRMAYINIZ.

PARÇALAMA

Malzemeler

Maximum Miktar

Hız

Aksesuar

Süre

Yağ-bal karışımı

450 g yağ - 600 g bal

on-turbo

bıçak

5 sn.

Soğan (8 parça)

500 g

on-turbo

bıçak

3-6 sn

Maydanoz

100 g

on-turbo

bıçak

5-10 sn

Et

400 g

turbo

bıçak

10 sn

Ceviz

300 g

on-turbo

bıçak

5-10 sn

Taze meyve

700 g

turbo

bıçak

10 sn

Bisküvi

300 g

on-turbo

bıçak

5-10 sn

Havuç

400 g

on-turbo

bıçak

5-10 sn

RENDELEME ve DİLİMLEME

Malzemeler

Maximum Miktar

Hız

Aksesuar

Süre

Havuç

400 g

on-turbo

rende bıçağı

5-10 sn

Turp

400 g

turbo

rende bıçağı

5-10 sn

Patates

400 g

on-turbo

dilimleme bıçağı 5-10 sn

Kabak

800 g

on-turbo

dilimleme bıçağı 5-10 sn

Salatalık

800 g

on

dilimleme bıçağı 5-10 sn

    4. Cihazın Temizlenmesi

       • Motor blo

ğ

unu temizlemeden önce cihazın fi

ş

ini her zaman prizden çekin.

       • Motor blo

ğ

unu suya daldırmayın veya sudan geçirmeyin. Blo

ğ

u nemli bir bez ile 

         temizleyin, özenle kurulayın.
       • Bıça

ğ

ı özenle hareket ettirin, kesici plakalar çok keskindir.

       • Bıça

ğ

ı lavabonun içinde di

ğ

er bula

ş

ıklarla birlikte bırakmayın.

       • Yalnızca çırpma ucu, do

ğ

rayıcı bıçak, do

ğ

rayıcı hazne ve karı

ş

tırma haznesi 

         bula

ş

ık makinesinde yıkanabilir.

       

5. Geri Dönü

ş

üm

       Çevre Korumaya Katkı!

                 Cihazınız yeniden de

ğ

erlendirilebilir veya geri dönü

ş

üme 

                 elveri

ş

li birçok malzeme içermektedir.

                 Geri dönü

ş

üm amaçlı i

ş

leme tabi olması için eskiyen 

                 cihazınızı bir  atık toplama merkezine teslim edin.

        

İ

malatçı / 

İ

thalatçı Firma:

       GROUPE SEB ISTANBUL A.

Ş

.

       Beybi Giz Plaza
       Dereboyu cad. Meydan sok. No:28 Kat:12
       34398 Maslak/Istanbul

       DANI

Ş

MA HATTI : 444 40 50

       Ürün Kullanım Ömrü: 7 Yıl

6

 


background image

      1. Description of the parts

            1.Hand Blender Body

700W,  230 V~ 50 Hz  

            2.On / Off Button
            3.Turbo Button
            4.Stainless Steel Handblender Foot
            5.Beater Body

            6.Beater Whisks
            7.Beaker
            8.Food Processor Upper Cover
            9.Food Processor Unlocking Button
            10.Food Processor Unlocking Buttons
            11.Security Lid with Anti Spill Ring
            12.Pusher
            13.Pusher Tube
            14.Food Processor Bowl
            15.Spindle
            16.Chopping Blade
            17.Blade Holder

            18.Shredding Blade
            19.Slicing Blade

7

ENG

 


background image

   2. Safety Instructions

    * This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
      sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
      supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
    * This product has been designed for domestic use only, and for altitudes of up to 2000m.
    * Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
    * Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced
      by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger.
    * Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, 
      disassembling or cleaning. 
    * Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or 
       approaching parts that move in use.
    * Remember: you may injure yourself if you use the appliance incorrectly
    * When emptying the chopper bowl, assembling and disassembling the accessories, and cleaning,
     handle the knives and blades with care :they are extremely sharp (knives from handblender foot, 
     chopping blade). The chopping blade are to be removed by their  drive before emptying the contents
     from the bowl.
    * Do not allow long hair,scarves,ties,etc ... to dangle over the accessories when in operation .
    * Do not operate your appliance when empty
    * Do not pour boiling liquids in the plastic bowl or beaker
    * Use you appliance on a flat,clean and dry surface 
    * Always unplug your appliance from the mains as soon as you have finished using 
       it (even in the event of a power outage) and when you clean it.
    * Do not use the food processor bowl as recipient (for freezing-cooking-hot sterilisation, microwave).
    * Check that the voltage of your appliance matches that of your electrical installation. 
       Any incorrect connection invalidates the warranty.
    * Do not immerse the appliance ,the power cord or the plug in water or any other liquid 
    * Do not leave the power cord with in the reach of children or close to or in contact with 
       the hot parts of your appliance,close to a source of heat or on a sharp edge
    * Any operations other than the usual cleaning and maintenance operations carried out by the 
       customer must only be carried out by an approved service centre (see list in the service booklet).
    * Be careful if hot liquid is poured into the food processor as it can be ejected out of the 
         appliance due to a sudden steaming.
     * It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
             - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
             - farm houses; 
             - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
             - bed and breakfast type environments.
      * This device should not be used by children. Keep the appliance and its cord out 
         of reach of children.
      * Children shall not play with the appliance 
      * This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental 
         capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are
         supervised or have received instruction to use the device safely and 
         understand the dangers.
      * The beater whisks and the grater or shredding blade can be used by children aged from 
         8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use 

         of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user 
         maintenance shall not be made by children unless they are aged  from 8 years and 
         above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged 

         less than 8 years.

8

    Please read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time 

    and retain them for future reference: The manufacturer cannot accept any liability for 

    non compliant appliance use.

 


background image

    3. How to Use

      Your Hand Blender has been designed for processing small quantities of food and should not
      be used for any other application. Before first use, wipe the hand blender body with a damp
      cloth. Wash the hand blender foot in warm soapy water.
      Do not submerge the Hand Blender body. Dry thoroughly.

    Using the Hand Blender

      The Hand Blender is suitable for making sauces, soups, mayonnaise and baby foods, 
      screw the hand blender foot (4) to the main unit (1) by turning counter clockwise until it locks
      in the secured position. Insert the plug into a standard home power outlet. Place the ingredient
      in a container that is tall enough in order to avoid splashing. Insert the handblender into the  
      food and press the on/off (2) or turbo button.

9

Recipe:
You can prepare with 380 gr. of carrots 
and 420 gr. of water during  45 seconds 
finaly processed "carrot juice".  

 


background image

Using the Beater

Before connecting the beater body (5) onto the handblender body (1) make sure the appliance 
is disconnected from the electrical outlet.

 

Fit the whisks (6) onto the beater body (5).

Screw the beater body to the handblender body by turning counter clockwise. Insert the plug into 
a standard electrical outlet. Place the ingredients to be mixed in the bowl. Press the on/off or 
turbo button. You can also use the beaker (7) for beating.

ATTENTION : Do not operate the appliance continuously more than 10 seconds and when empty.

              

10

 


background image

Using the Shredding & Slicing & Chopping Attachment

*Put the spindle (15) on the metal shaft of the

 

Food Processor bowl (14) and place the accessory 

 corresponding to the required use on the spindle. 
*Add the ingredients, respecting the max. amount, given in the tables.
*Place the security lid (11) on the Food Processor bowl.
*Lock the handblender upper cover (8) securely onto the food processor bowl.
*Turn the handblender body

 

in clockwise direction until you 

  hear the "click" sound for locking.
*Plug the appliance and press the on/off button. 
*After used, unplug the appliance, and turn the handblender body in anti clockwise direction while
 pressing the unlocking button (9).
*Next, unlock the upper cover (8) pressing food processor unlocking buttons (10).
 Be sure that all rotating accessory are stopped before removing the upper cover.
 Handle the blade with care, they are extremely sharp.

11

 


background image

        ATTENTION : DO NOT OPERATE THE APPLIANCE CONTINUOUSLY
              

     MORE THAN 10 SECONDS AND WHEN EMPTY

CHOPPER

Ingredients

Maximum Quantities

Speed

Necessary Tool Appr.Time

Butter and honey mixture

450 g butter - 600 g honey

on-turbo

chopping blade 5 secs

Onions / Garlic ( cut in 8 )

500 g

on-turbo

chopping blade 3-6 secs

Parsley

100 g

on-turbo

chopping blade 5-10 secs

Raw meat ( fat free )

400 g

turbo

chopping blade 10 secs

Nuts

300 g

on-turbo

chopping blade 5-10 secs

Fruits

700 g

turbo

chopping blade 10 secs

Biscuit

300 g

on-turbo

chopping blade 5-10 secs

Carrots

400 g

on-turbo

chopping blade 5-10 secs

SHREDDING AND SLICING

Ingredients

Maximum Quantities

Speed

Necessary Tool Appr.Time

Carrots

400 g

on-turbo

shredding disc

5-10 secs

Radish

400 g

turbo

shredding disc

5-10 secs

Potato

400 g

on-turbo

slicing disc

5-10 secs

Squash

800 g

on-turbo

slicing disc

5-10 secs

Cucumber

800 g

on

slicing disc

5-10 secs

4. Cleaning and Maintenance

Unplug the appliance from the electrical power supply before cleaning, Immediately after use
wash stainless steel blending attachment. Use only a damp cloth to clean the exterior. 
Handle the sharp blade carefully and store away from children. 
Do not let the cord hang over the edge of the tables and work surface or touch hot surfaces. 

NOTE : NEVER IMMERSE THE MOTOR BASE , CHOPPING BODY, UPPER COVER
            AND BEATER BODY IN ANY LIQUID.

5. Recycling

       Help protect the environment!

                 Your appliance contains many materials that may be 
                 recovered or recycled.
                 Take it to a collection point so that it may be processed.

        Manufacturer / Importer :
       GROUPE SEB ISTANBUL A.

Ş

.

       Beybi Giz Plaza
       Dereboyu cad. Meydan sok. No:28 Kat:12
       34398 Maslak/Istanbul
       CALL CENTER : 444 40 50
       Using Life cycle: 7 Years

12