PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. TEFAL DELISNACK - 6-2004 Manual

TEFAL DELISNACK - 6-2004 Manual

TF8000 - 6-2004

Made by: TEFAL
Type: Manual
Category: Other
Pages: 10
Size: 1.78 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 1

REF. 3306225  -  06/2004 - subject to modifications

 


background image

PUSH

Français

1.

Touche "Eject"

2.

Parois intérieures 

3.

Résistance supérieure

4.

Résistance inférieure
relevable

5.

Voyant lumineux de 
fonctionnement

6.

Bouton sélection temps de
cuisson

7.

Touche "booster" avec voyant

(pour les cuissons rapides)

8.

Plat*

9.

Grille reversible 2 niveaux

10. Support de grille 
11. Bouton "Push"

English

1. "Eject" 

button

2. Internal 

walls

3.  Upper heating element
4. Adjustable-height 

lower

heating element

5.  "Power on" light
6.  Cooking time selector knob
7.  "Booster" button and light

(for quick cooking)

8. Grill 

pan*

9.  Two-level reversible grill
10. Grill stand
11. "Push" button

Deutsch

1.

Auswurftaste

2.

Innenwände 

3.

Obere Heizspirale

4.

Untere aufstellbare
Heizspirale

5.

Beleuchtete Betriebsanzeige

6.

Wählknopf Garzeit

7.

"Booster"-Knopf mit
Leuchtanzeige 

(für schnelle Garmethoden)

8.

Bratschale*

9.

Beidseitig einsetzbarer Rost 2
Höhen

10. Rosthalter 
11. "Push"-Knopf

Nederlands

1.

"Eject"-toets

2.

Binnenwanden 

3.

Bovenste weerstand

4.

Omhoog te klappen onderste
weerstand

5.

Controlelampje werking

6.

Selectieknop bereidingstijd

7.

"Booster"-toets met
controlelampje

(voor een snelle bereiding)

8.

Schaal*

9.

Omkeerbaar rooster met 2
niveaus

10. Roosterhouder
11. "Push"-knop

Italiano

1.

Tasto "Eject"

2.

Pareti interne 

3.

Resistenza superiore

4.

Resistenza inferiore
rialzabile

5.

Spia luminosa di 
funzionamento.

6.

Pulsante selezione tipo di
cottura

7.

Tasto "booster" con spia 

(per le cotture rapide)

8.

Piatto*

9.

Griglia reversibile 2 livelli

10. Supporto griglia 
11. Pulsante "Push"

Español

1.

Tecla "Eject"

2.

Paredes interiores 

3.

Resistencia superior

4.

Resistencia inferior
elevable

5.

Indicador luminoso de
funcionamiento

6.

Botón selección tiempo de
cocción

7.

Tecla "booster" con indicador

(para cocciones rápidas) 

8.

Fuente*

9.

Rejilla reversible 2 niveles

10. Soporte de la parrilla 
11. Botón "Push"

1

2

3

4

10

11

8*

9

5
6

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 2

 


background image

PUSH

PUB

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

10 min

PUSH

PUSH

PUSH

1

Première utilisation • First use • Erste Inbetriebnahme 

Eerste ingebruikname • Primo utilizzo • Primera utilización

Primeira utilização • Første ibrugtagning

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 4

 


background image

1

2

PUSH

PUSH

5 min

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2

1

2

PUSH

Utilisation •Use • Gebruik • Betrieb • Utilizzo • Cocción 
Cozedura • Stegning/bagning

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 5

 


background image

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

4

Eject / Stop 

3

Ultra rapide • Ultra fast • Extra leistungsstark • Extra snel  
Ultra rapido • Ultra rápido • Ultra-rapido • Superhurtig   

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 6

 


background image

1-2 min

2

2-3 min

2

3-4 min

2

1-2 min

2

2-3 min

2

3-4 min

2

25 min MAXI !

*

selon modèle •depending on model • afhankelijk van het model• je nach Modell  • secondo il
modello • según modelo • consoante os modelos • afhængig af modellen

ultra rapidité • extra power • extra snelheid • Extra leistungsstark • estrema rapidità •
ultra potente • ultra-potente • ekstra effekt

4-5 min

2

7-9 min

2

4-6 min

2

15-20 min

2

4-5 min

1

6-8 min

1

5-7 min

1

11-13 min

1

20-25 min

1

-

11-13 min

1

25 min

1

-

12-15 min

1

7-9 min

1

12-14 min

1

5-8 min

2

7-12 min

2

8-12 min

2

18-20 min

2

13-16 min

1

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

produits frais • fresh produce • verse producten

Frischprodukte • prodotti freschi • productos

frescos • produtos frescos • friske produkter

5

except microwave
plastic tray

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 7

 


background image

OK

PUSH

PUSH

PUSH

6

Entretien • Maintenance • Onderhoud • Reinigung 
Manutenzione • Mantenimiento • Manutenção • Vedligeholdelse

*

* position rangement grille • grill storage position • Aufbewahrungsstellung des Rostes •
opbergpositie rooster • posizione porta-griglia • posición para guardar la parrilla • posição de
arrumação da grelha • opbevaringsposition for rist

Click !

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 8

 


background image

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

7

Ne mettez pas de barquette plastique pour microondes • Do not
place any microwaveable plastic trays in it • Es dürfen keine
Plastikschalen für den Mikrowellenherd benutzt werden •Plaats
geen plastic bakjes geschikt voor de magnetronoven • Non
utilizzate vaschette di plastica per microonde • No introduzca una
bandeja de plástico para microondas • 

ªË ‚¿˙ÂÙ ̤۷ Ï·ÛÙÈο

ÎÂÛ‰¿ÎÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

• Não coloque embalagens de

plástico para micro-ondas • Stil ikke bakker i plast i mikrobølgeovn
• Ställ inte in plastformar avsedda för mikrovågsugn • Ikke sett inn
plastbokser for mikrobølgeovner • Älä laita mikroaaltouuniin
tarkoitettua muoviastiaa • 

Не ставьте продукты в упаковке из

пластмассы в микроволновую печь

• 

Nie wkładać podkładek

plastikowych do kuchenek mikrofalowych

• 

Plastik mikro dalga kab

koymaynz

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 9

 


background image

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Het voorkomen van ongelukken in huis:

•  De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de geldende technische voorschriften en normen:

- Richtlijn 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit, zoals gewijzigd door de richtlijnen 92/31/EEG en
93/68/EEG.
- Richtlijn 73/23/EEG betreffende Laagspanning, zoals gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.

•  Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan geldende normen, dient u het apparaat door een erkende

servicedienst te laten controleren als u het in een ander land gebruikt dan waar u het gekocht heeft (zij bijgevoegde lijst).

•  Controleer of de netspanning overeenkomt met die op het apparaat vermeld staat (uitsluitend wisselstroom).
•  Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en voldoende vermogen heeft voor de voeding

van een apparaat met dit vermogen.

•  Steek de stekker altijd in een geaard stopcontact.
•  Laat het snoer niet hangen of de hete delen van het apparaat aanraken.
•  Berg het snoer of de stekker niet op in het apparaat, tussen de roosters.
•  Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
•  Gebruik alleen in goede staat verkerende verlengsnoeren met een geaarde stekker en een geleidingsdraad waarvan de

doorsnede minstens gelijk is aan die van het product.

•  Dompel de elektriciteitsdraden, de stekker of het apparaat nimmer in het water of een andere vloeistof, teneinde

elektrische schokken te voorkomen.

•  Gebruik een stevig werkblad, ver van waterspatten en in geen geval in een nis van een inbouwkeuken.
•  Het apparaat niet dragen of verplaatsen wanneer het aanstaat.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van elektrische apparatuur moeten bepaalde elementaire regels in acht genomen worden, met name
de navolgende:

WAT U WEL MOET DOEN:

•  Lees de gehele gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies nauwkeurig op.
•  Het apparaat dient uitsluitend rechtop, niet liggend, schuin of omgekeerd gebruikt worden.
•  Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens dit te reinigen. Wacht tot het

afgekoeld is, alvorens het te reinigen of op te bergen.

•  Als aan het einde van het roosteren voedsel tussen de weerstanden vast blijft zitten, haal dan de stekker uit het

stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld alvorens dit te verwijderen.

•  Haal de stekker uit het stopcontact indien er een storing in de werking optreedt.

WAT U NIET MOET DOEN:

•  Nimmer het apparaat zonder toezicht laten werken:

- het mag niet zonder toezicht door jonge kinderen of onbekwame personen gebruikt worden,
- buiten het bereik van kinderen houden, hen niet met het apparaat laten spelen.

•  Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is.
• Raak de metalen of warme delen van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is.
• Wanneer het apparaat werkt, kan de temperatuur van de buitenkant hoog oplopen. Gebruik de handgrepen en de

knoppen. Gebruik, indien nodig, ovenwanten.

• Dompel de elektriciteitsdraad, de stekker of het apparaat zelf niet in het water, teneinde elektrische schokken te

voorkomen.

• Gebruik het apparaat niet indien:

- het snoer hiervan defect is,
- het apparaat gevallen is en zichtbaar beschadigd is of niet goed meer functioneert.
In ieder van deze gevallen moet het apparaat naar de dichtstbijzijnde servicedienst teruggestuurd worden om risico's te
vermijden. Raadpleeg de garantie.

•  Laat het snoer niet naar beneden hangen of hete oppervlakken raken.
•  Gebruik het apparaat uitsluitend in huis.
•  Het apparaat tijdens zijn werking niet afdekken.
• Plaats niets rechtstreeks op de onderste weerstand, teneinde ernstige beschadigingen te voorkomen (bijvoorbeeld: schaal,

bord, of anders...). Gebruik altijd het rooster om de schaal, het bord, het bakje of enige andere bereiding neer te zetten.

•  Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander

brandbaar materiaal (rekken, meubels...). Het apparaat moet onder toezicht gebruikt worden.

• Plaats nimmer papier, karton of plastic in, op of onder het apparaat of tegenover de holle ruimte.
•  Probeer bij brand nimmer de vlammen te blussen met water.

Haal de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen met een vochtige doek.

• Gebruik dit apparaat niet als hittebron of droger.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, in geval van bedrijfsmatig gebruik of een gebruik
waarvoor het apparaat niet geschikt is, of dat niet overeenkomt met de gebruiksaanwijzing, kan de aansprakelijkheid
van de fabrikant niet in het geding zijn en is de garantie niet geldig.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

Notice DeliSnack3306225v4  28/06/04  12:32  Page 13

 


background image

Français  

Avant toute utilisation, retirer le calage

polystyrène au fond du produit et l’élastique

de la grille.

English

Remove the polystyrene wedge from the

product and the elastic around the grill

before using the appliance for the first time.  

Deutsch

Vor der Inbetriebnahme müssen die

Styropor-Verpackung am Unterteil des

Geräts sowie das Gummiband um den Rost

unbedingt entfernt werden.

Nederlands 

Voor ieder gebruik het blokje van

polystyreen op de bodem van het product

en het elastiek rond het rooster verwijderen. 

Italiano

Prima dell'utilizzo rimuovere lo spessore di

polistirolo sul fondo del prodotto e l'elastico

sulla griglia.

Español

Antes de cualquier utilización, retire el

calado poliestireno en el fondo del producto

y la goma alrededor de la rejilla. 

Português

Antes de qualquer utilização, retire o calço

em polistireno no fundo do produto e o

elástico que prende a grelha. 

∂ÏÏËÓÈο 

¶ÚÈÓ ·fi ÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ

ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÙÔ Ù˘

Û˘Û΢‹˜ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙË Û¯¿Ú·. 

Dansk

Før brug skal polystyrenafstivningen tages

ud af produktet og elastikken af risten. 

Svenska

Innan användning, avlägsna polystyren

uppallningen längst ner på produkten och

gummibandet runt gallret. 

Norsk

Før enhver bruk må isoporklossen i bunnen

av produktet og strikken på risten fjernes. 

Suomi

Poista ennen käyttöä polystyreenituki

laitteen pohjasta ja kuminauha ritilältä.

Русский

Перед использованием удалите клин из

полистирена, который находится на дне

изделия, и резинку с решетки гриля. 

Polski

Przed użyciem wyjąć zabezpieczenie z

polistyrenu z dna produktu i zdjąć gumkę z

kraty.

Türkçe 

Herhangi bir kullanmdan önce, ürün dibindeki

polistiren takozu ve zgarann üzerindeki

lastiği çkarn.

de la grille.

ref. 3306645

Encart 3306645  30/06/04  16:35  Page 1