PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Levenhuk 5S NG User Manual

Levenhuk 5S NG User Manual

7S NG

Made by: Levenhuk
Type: User Manual
Category: Microscope
Pages: 16
Size: 0.68 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Radost zaostřit
Zoom ran und hab Fun!
Amplíe y disfrute
Kellemes nagyítást!
Radość przybliżania

Приближает

 

с

 

удовольствием

Levenhuk 5S/7S NG Microscopes

User Manual

Návod k použití

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации


background image

1

2

3

9

11

6

10

Monocular head 
(eyepiece tube) 
Revolving nosepiece
Objectives
Iris diaphragm (7S NG)
Mirror
Coarse adjustment

 

knob
Fine adjustment knob
Stage with specimen 
holders (5S NG)
Stage with mechanical 
scale (7S NG)
Base
Abbe condenser

 

(7S NG)

Diaphragm disk

 (5

S NG

)

1

2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

7

5

1

2

3

8

12

6

10

7

5

4

EN

Monokulární hlava 
(tubus okuláru)
Otočná hlavice
Čočky objektivu
Irisova clona (7S NG)
Zrcátko
Šroub ostření (hrubé)
Šroub ostření (jemné)
Pracovní stolek se 
svorkami (5S NG)
Mechanický pracovní 
stolek se souřadnicovou 
osou (7S NG)
Stativ
Abbeův kondenzor

 

(7S NG)
Kotoučová clona

 (5

S NG

)

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

CZ

Monokularkopf 
(Okularrohr)
Objektivrevolver
Objektivlinsen
Irisblende (7S NG)
Spiegel
Fokusspannungsring 
(grob)
Fokusspannungsring (fein)
Objekttisch mit 
Präparatklemmen (5S NG)
Mechanischer Objekttisch 
mit Koordinatenskala 
(7S NG)
Sockel
Abbe-Kondensor

 

(7S NG)

Blendenrad

 (5

S NG

)

1

2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

DE

Cabezal monocular 
(tubo ocular)
Revólver giratorio
Objetivos
Diafragma de iris 
(7S NG)
Espejo
Mando de enfoque 
(grueso)
Mando de enfoque (fino) 
Platina con clips (5S NG)
Platina 
de desplazamiento 
en cruz (7S NG)
Base
Condensador Abbe

 

(7S NG)

Diafragma de disco (5S NG)

1

2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12

ES

Egyszemes fejrész 
(szemlencsecső)
Revolverfej
Objektívek
Írisz diafragma (7S NG)
Tükör
Fókuszállító gomb 
(durva)
Fókuszállító gomb 
(finom)
Tárgyasztal csíptetőkkel 
(5S NG)
Mechanikai asztal 
koordinátaskálával 
(7S NG)
Talpazat
Abbe-kondenzor

 

(7S NG)

Diafragma lemez 
(5S NG)

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

HU

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

Głowica monokularowa
(tubus okularu)

Miska rewolwerowa
Soczewki obiektywowe
Przysłoną irysową 
(7S NG)

Lusterko

Pokrętło regulacji 
ostrości (zgrubne)
Pokrętło regulacji 
ostrości (precyzyjne)
Stolik z zaciskami 
(5S NG)

Stolik z mechaniczną 
skalą (7S NG)

Podstawa
Kondensor Abbego

 

(7S NG)
Obrotowa diafragma

 

(5

S NG

)

1

2
3
4

5
6

7

8

9

10
11

12

PL

Монокулярная насадка 
(окулярная трубка)
Револьверное устройство
Объективы
Ирисовая

 

диафрагма

 (7S NG)

Зеркало
Ручка регулировки 
грубой фокусировки
Ручка регулировки 
точной фокусировки
Предметный столик 
с зажимами (5

S NG

)

Предметный столик 
с препаратоводителем

 

(7

S

 

NG

)

Основание
Конденсор Аббе 

(7S NG)

Диск с диафрагмами (5

S NG

)

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

RU

1


background image

These microscopes are designed for general biology and bacteriology research in schools, 
colleges, hospitals, labs, research institutions and universities as well as for clinical testing and 
teaching demonstrations. By choosing a different objective and eyepiece, different total 
magnifications can be obtained. The maximum magnifications are 500x (for 5S NG model) and 
800x (for 7S NG model).

Using the microscope

1. Place the specimen slide on the stage and clamp it with clips.
2. Install objectives into the revolving nosepiece, and an eyepiece into the eyepiece tube, 
respectively.
3. Use a low power objective to observe the object first, then move the object to the center of 
the bright field. When the object is centered in the field of view, switch to a high power 
objective to observe the object in detail.
4. When focusing, first adjust the focusing knob forward until a sharp image is obtained. When 
using the high power objective, turn the focusing knob slowly and carefully, to prevent the 
objective from contacting the specimen slide to avoid any possible damage.
5. Turn the reflecting mirror to reflect the light to the stage until the bright field of view is 
visible, then adjust the aperture of iris diaphragm (disc) for a clear image.

Care

 

and

 

maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source of light or at 
a laser through this device, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to 
BLINDNESS.

Take necessary precautions when using the device with children or others who have not read or 
who do not fully understand these instructions.
After unpacking your microscope and before using it for the first time check for integrity and 
durability of every component and connection.
Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any 
kind, please contact your local specialized service center.
Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Do not apply excessive 
pressure when adjusting focus. Do not overtighten the locking screws.
Do not touch the optical surfaces with your fingers. To clean the device exterior, use only special 
cleaning wipes and special optics cleaning tools from Levenhuk. Do not use any corrosive or 
acetone-based fluids to clean the optics.
Abrasive particles, such as sand, should not be wiped off lenses, but instead blown off or brushed 
away with a soft brush.
Do not use the device for lengthy periods of time, or leave it unattended in direct sunlight. Keep 
the device away from water and high humidity.
Be careful during your observations, always replace the dust cover after you are finished with 
observations to protect the device from dust and stains.
If you are not using your microscope for extended periods of time, store the objective lenses and 
eyepieces separately from the microscope.
Store the device in a dry, cool place away from hazardous acids and other chemicals, away from 
heaters, open fire and other sources of high temperatures.
When using the microscope, try not to use it near flammable materials or substances (benzene, 
paper, cardboard, plastic, etc.), as the base may heat up during use, and might become a fire 
hazard.

Seek medical advice immediately if a small part or a battery is swallowed.

EN

Levenhuk 5S/7S NG Microscopes

2


background image

Specifications

Head
Optics material
Magnification, x
Eyepiece tube diameter, mm
Eyepieces
Objectives
Nosepiece
Stage, mm
Condenser

Focus
Body material
Illumination

monocular vertical tube

glass

23.2

4x, 10x, 40xs

triple

coarse: 50mm; fine: 1.8mm-2.2mm

metal

mirror

 

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40

-

500

10x, 12.5x

110x120, with stage clips

diaphragm disk (5 holes) 

40

-

800

10x, 20x

120x120, with measurements

Abbe condenser NA0.65 with 

iris diaphragm and 3 filters: 

Blue, Green, Yellow

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications 
without prior notice.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for 
accessories, carry a 

lifetime warranty

 against defects in materials and workmanship. Lifetime 

warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. All Levenhuk accessories 
are warranted to be free of defects in materials and workmanship for 

six months

 from date of 

retail purchase. The warranty entitles you to free repair or replacement of the Levenhuk product 
in any country where a Levenhuk office is located if all warranty conditions are met. For further 
details please visit our web site: https://www.levenhuk.com/warranty 
If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local 
Levenhuk branch.

Tyto mikroskopy jsou určeny k obecnému biologickému a bakteriologickému výzkumu na školách, 
vysokých školách, v nemocnicích, laboratořích, výzkumných institucích a na univerzitách, jakož 
i k demonstracím klinického testování a výuky. Volbou jiného objektivu a okuláru lze získat různé 
hodnoty celkového zvětšení. Maximální zvětšení je 500x (u modelu 5S NG) a 800x (model 7S NG).

Práce s mikroskopem

1. Sklíčko s preparátem položte na pracovní stolek a upevněte je svorkami.
2. Do revolverového nosiče objektivů instalujte objektivy a do okulárového tubusu okulár.
3. K prvnímu pozorování objektu použijte objektiv s nízkým zvětšením, pak posuňte objekt do 
středu jasného pole. Když je objekt v zorném poli zaostřen, nastavte objektiv s vysokým 
zvětšením a zahajte podrobné pozorování.
4. Během ostření nejprve otáčejte zaostřovacím šroubem, dokud se nezobrazí ostrý obraz. Při 
použití objektivu s vysokým zvětšením otáčejte zaostřovacím šroubem pomalu a opatrně, abyste 
předešli kontaktu objektivu se sklíčkem preparátu a zabránili případnému poškození.
5. Zrcátko pootočte tak, aby odráželo světlo na pracovní stolek, dokud nebude viditelné jasné 
zorné pole, a pak nastavte irisovou clonu (kotouč), abyste získali čistý obraz.

CZ

Mikroskopy Levenhuk 5S/7S NG

3


background image

Péče a údržba

Nikdy, za žádných okolností se tímto přístrojem nedívejte přímo do slunce, jiného světelného 
zdroje nebo laseru, neboť hrozí nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně i 
OSLEPNUTÍ.

P

ři použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem 

nebyly plně srozuměny, uplatněte nezbytná preventivní opatření. 
Po vybalení mikroskopu a před jeho prvním použitím zkontrolujte neporušenost jednotlivých 
komponent a spojů.

N

epokoušejte se přístroj sami rozebírat. S opravami veškerého druhu se obracejte na své místní 

specializované servisní středisko.

P

řístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Při zaostřování 

nevyvíjejte nadměrný tlak. Neutahujte šrouby konstrukce příliš silně.

N

edotýkejte se svými prsty povrchů optických prvků. K vyčištění vnějších částí přístroje 

používejte výhradně speciální čisticí ubrousky a speciální nástroje k čištění optiky dodávané 
společností Levenhuk. K čištění optiky nepoužívejte žádné žíraviny ani kapaliny na acetonové 
bázi.

A

brazivní částice, například písek, by se neměly z čoček otírat, ale sfouknout nebo smést měkkým 

kartáčkem.

P

řístroj příliš dlouho nepoužívejte ani neponechávejte bez dozoru na přímém slunci. Chraňte 

přístroj před stykem s vodou.

P

ři pozorování dbejte na opatrnost; po skončení pozorování vždy nasaďte ochranný kryt, abyste 

mikroskop ochránili před prachem a jiným znečištěním.

P

okud svůj mikroskop nebudete delší dobu používat, uložte čočky objektivu a okuláru odděleně 

od samotného mikroskopu.

P

řístroj ukládejte na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin nebo jiných 

chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných zdrojů vysokých teplot.

M

ikroskop nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů nebo látek (benzín, papír, lepenka, plast 

apod.), neboť stativ se může při práci zahřívat a vyvolávat riziko požáru.

P

ři náhodném požití malé součásti nebo baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifikace

 

Hlava

Materiál optiky
Zvětšení, x
Průměr tubusu okuláru, mm
Okuláry
Objektivy
Otočná hlavice
Pracovní stolek, mm
Clona

Systém ostření
Materiál těla
Osvětlení

monokulární

optické sklo

23,2

4x, 10x, 40xs

3 objektivy

hrubé (50 mm) a jemné (1,8 mm - 2,2 mm)

kov

zrcátko

 

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40-500

10x, 12,5x

110x120, se svorkami

kotoučová clona (5 otvorů)

40-800

10x, 20x

120x120, se souřadnicovou osou

Abbeův s irisovou clonou

0,65 N.A. a filtry 

(modrý, žlutý, zelený)

Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv 
výrobku, případně zastavit jeho výrobu.

4


background image

Mezinárodní záruka

Na veškeré teleskopy, mikroskopy, triedry a další optické výrobky značky Levenhuk, s výjimkou 
příslušenství, se poskytuje 

doživotní záruka

 pokrývající vady materiálu a provedení. Doživotní 

záruka je záruka platná po celou dobu životnosti produktu na trhu. Na veškeré příslušenství 
značky Levenhuk se poskytuje záruka toho, že je dodáváno bez jakýchkoli vad materiálu a 
provedení, a to po dobu 

dvou let 

od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Tato záruka vám v 

případě splnění všech záručních podmínek dává nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku 
značky Levenhuk v libovolné zemi, v níž se nachází pobočka společnosti Levenhuk. Další 
informace - navštivte naše webové stránky: http

s

://www.levenhuk.cz/zaruka 

V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání 
svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

Diese Mikroskope sind für allgemeine biologische und bakteriologische Untersuchungen in Schulen, 
Ausbildungsstätten, Krankenhäusern, Laboren, Forschungsinstituten und Universitäten sowie für 
klinische Tests und Lehrvorführungen entwickelt worden. Durch Wählen unterschiedlicher 
Objektive und Okulare lassen sich unterschiedliche Gesamtvergrößerungen erzielen. Die maximale 
Vergrößerung beträgt 500-fach (für das Modell 5S NG) bzw. 800-fach (für das Modell 7S NG).

Arbeiten mit dem Mikroskop

1. Objektträger auf Objekttisch platzieren und mit den Probenhaltern arretieren.
2. Objektive in den Objektivrevolver und ein Okular in den Okulartubus einsetzen.
3. Zur Observation zunächst ein Objektiv mit schwacher Vergrößerung verwenden und das 
untersuchte Objekt in die Mitte des Hellfelds bewegen. Wenn das Objekt im Sichtfeld zentriert 
ist, zu einem Objektiv mit höherer Vergrößerungsstufe wechseln, um das Objekt im Detail zu 
observieren.
4. Beim Fokussieren zunächst das Fokussierrad nach vorn drehen, bis ein scharfes Bild entsteht. 
Bei Verwendung des Objektivs mit der höchsten Vergrößerung vorsichtig und sorgsam am 
Fokussierknopf drehen, um zu vermeiden, dass das Objektiv die Probe berührt und dabei ggf. 
beschädigt wird.
5. Am Reflektorspiegel drehen, um Licht auf den Objekttisch zu reflektieren, bis das helle 
Sichtfeld zu sehen ist, dann die Apertur der Irisblende anpassen, um ein klares Bild zu erhalten.

Pflege und Wartung

Richten Sie das Instrument unter keinen Umständen direkt auf die Sonne, andere helle 
Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHÄDEN 
und ERBLINDUNGSGEFAHR.

Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder oder Menschen das Instrument 
benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben.
Prüfen Sie nach dem Auspacken Ihres Mikroskops und vor der ersten Verwendung die einzelnen 
Komponenten und Verbindungen auf ihre Beständigkeit.
Versuchen Sie nicht, das Instrument eigenmächtig auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich für 
Reparaturen an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort.
Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und anderen mechanischen Belastungen. Üben 
Sie beim Fokussieren keinen übermäßigen Druck aus. Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die 
Feststellschrauben und Fixierungsschrauben an.

DE

Levenhuk 5S/7S NG Mikroskope

5


background image

Berühren Sie die optischen Oberflächen nicht mit den Fingern. Verwenden Sie zur äußerlichen 
Reinigung des Instruments ausschließlich die speziellen Reinigungstücher und das spezielle Optik-
Reinigungszubehör von Levenhuk. Reinigen Sie die Optik nicht mit korrodierenden 
Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten auf Acetonbasis.
Schleifkörper wie Sandkörner dürfen nicht abgewischt werden. Sie können sie wegblasen oder 
einen weichen Pinsel verwenden.
Das Instrument ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie das Instrument nicht in direktem 
Sonnenlicht zurück. Halten Sie das Instrument von Wasser und hoher Feuchtigkeit fern. 
Lassen Sie Sorgfalt bei der Beobachtung walten und setzen Sie nach Abschluss der Beobachtung 
die Staubabdeckung wieder auf, um das Gerät vor Staub und Verschmutzungen zu schützen.
Bewahren Sie bei längeren Phasen der Nichtbenutzung die Objektivlinsen und Okulare getrennt 
vom Mikroskop auf.
Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort, der frei von Staub, gefährlichen 
Säuren und anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu Heizgeräten, offenem 
Feuer und anderen Hochtemperaturquellen. 
Setzen Sie das Mikroskop nach Möglichkeit nicht in der Nähe brennbarer Materialien oder 
Substanzen (Benzen, Papier, Karton, Plastik usw.) ein, da sich der Sockel bei der Verwendung 
erhitzen kann und dies bei Anwesenheit brennbarer Stoffe ein Brandrisiko darstellt.

Bei Verschlucken eines Kleinteils oder einer Batterie umgehend ärztliche Hilfe suchen!

Technische Daten

 

Kopf
Optisches Material
Vergrößerung, x
Okularrohrdurchmesser, mm
Okulare
Objektivlinsen
Objektivrevolver
Objekttisch, mm
Kondensor

Focussierung
Gehäusematerial
Beleuchtungsystem

monokulare

Optikglas

23,2

4x, 10x, 40xs

3 objektive

grob (50 mm) und fein (1,8 mm - 2,2 mm)

Metall

Spiegel

 

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40

-

500

10x, 12,5x

110x120, mit Präparatklemmen

Blendenrad (

5

 Öffnungen)

40

-

800

10x, 20x

120x120, mit Koordinatenskala

Abbe-Kondensor mit Irisblende, 

numerische Apertur 0,65, 

und Filter (Blau, Gelb, Grün)

Levenhuk behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder 
einzustellen.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert für alle Teleskope, Mikroskope, Ferngläser und anderen optischen Erzeugnisse 
mit Ausnahme von Zubehör 

lebenslänglich

 die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern. Die 

lebenslange Garantie ist eine Garantie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts am Markt 
gilt. Für Levenhuk-Zubehör gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und 
Herstellungsfehlern innerhalb von 

zwei Jahren

 ab Kaufdatum. Die Garantie berechtigt in 

Ländern, in denen Levenhuk mit einer Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch 
von Levenhuk-Produkten, sofern alle Garantiebedingungen erfüllt sind. Weitere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte unserer Website: https://de.levenhuk.com/garantie 
Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts 
benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

6


background image

Estos microscopios están diseñados para los campos de la biología general y de investigación 
bacteriológica en colegios e institutos, universidades, hospitales, laboratorios, organismos de 
investigación y universidades, así como para la investigación clínica y para demostraciones de 
enseñanza. Seleccionando diferentes objetivos y oculares pueden obtenerse diferentes aumentos 
totales. Los aumentos máximos que pueden conseguirse son 500x (para el modelo 5S NG) y 800x 
(para el 7S NG).

Uso del microscopio

1. Coloque el portaobjetos con la muestra sobre la platina y fíjelo con las pinzas.
2. Coloque los objetivos en el revólver giratorio y un ocular en el tubo óptico.
3. Primero utilice un objetivo de bajos aumentos para ver el objeto y muéva el objeto hasta que 
esté en el centro del campo brillante. Cuando el objetivo esté centrado en el campo visual, 
cambie a otro de más aumentos para observar el objeto en detalle.
4. Cuando enfoque, primero regule el tornillo de enfoque moviéndolo hacia adelante hasta 
obtener una imagen nítida. Cuando cambie al objetivo de mayores aumentos, gire el tornillo de 
enfoque despacio y con cuidado para evitar que toque el portaobjetos y se dañe.
5. Gire el espejo para reflejar la luz hacia la platina hasta que el campo brillante sea visible; a 
continuación, ajuste la apertura del diafragma de diámetro regulable hasta obtener una imagen 
nítida.

Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz intensa o a 
un láser a través de este instrumento, ya que esto podría causar DAÑO PERMANENTE EN LA 
RETINA y CEGUERA.

Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompañado de niños o de otras 
personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente estas instrucciones.
Tras desembalar el microscopio y antes de utilizarlo por primera vez, compruebe el estado y la 
durabilidad de cada componente y cada conexión.
No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto, ni siquiera para limpiar 
el espejo. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que 
corresponda a su zona.
Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva. No aplique una presión 
excesiva al ajustar el foco. No apriete demasiado los tornillos de bloqueo.
No toque las superficies ópticas con los dedos. Para limpiar el exterior del instrumento, utilice 
únicamente los paños y herramientas de limpieza especiales de Levenhuk. No limpie las 
superficies ópticas con fluidos corrosivos ni a base de acetonas.
No limpie las partículas abrasivas, como por ejemplo arena, con un paño. Únicamente sóplelas o 
bien pase un cepillo blando.
No utilice este dispositivo durante períodos largos de tiempo ni lo deje sin atender bajo la luz 
directa del sol. Protéjalo del agua y la alta humedad.
Tenga cuidado durante las observaciones y cuando termine recuerde volver a colocar la cubierta 
para proteger el dispositivo del polvo y las manchas.
Si no va a utilizar el microscopio durante periodos largos de tiempo, guarde las lentes del 
objetivo y los oculares por separado del microscopio.
Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de ácidos peligrosos y otros productos 
químicos, radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas.
Cuando uses el microscopio intenta no hacerlo cerca de materiales o sustancias inflamables 
(benceno, papel, cartón, plástico, etc.) ya que la base puede calentarse con el uso y suponer un 
riesgo de incendio.

En el caso de que alguien se trague una pieza pequeña o una pila, busque ayuda médica 
inmediatamente.

ES

Microscopios Levenhuk 5S/7S NG

7


background image

Especificaciones

 

Cabezal
Material de la óptica
Aumento, x
Diámetro del tubo ocular, mm
Oculares
Objetivos
Revólver giratorio
Platina, mm
Condensador

Enfoque
Material del cuerpo
Iluminación

monocular

cristal óptico

23,2

4x, 10x, 40xs

triple

grueso (50 mm) y fino (1,8 mm - 2,2 mm)

metal

espejo

 

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40

-

500

10x, 12,5x

110x120, con clips

diafragma de disco 

(5 aberturas)

40

-

800

10x, 20x

120x120, de desplazamiento en cruz

Abbe, diafragma de iris de 0,65 NA, 

y filtros (azul, amarillo, verde)

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier producto sin previo aviso.

Garantía internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos ópticos de Levenhuk, excepto 
los accesorios, cuentan con una 

garantía de por vida

 contra defectos de material y de mano de 

obra. La garantía de por vida es una garantía a lo largo de la vida del producto en el mercado. 
Todos los accesorios Levenhuk están garantizados contra defectos de material y de mano de obra 
durante 

dos años

 a partir de la fecha de compra en el minorista. La garantía incluye la reparación 

o sustitución gratuita del producto Levenhuk en cualquier país en el que haya una oficina 
Levenhuk si se reúnen todas las condiciones de la garantía. Para más detalles visite nuestra 
página web: 

https://es.levenhuk.com/atencion/#garantia

En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con 
su oficina de Levenhuk más cercana.

8

Ezeket a mikroszkópokat általános biológiai és bakteriológiai kutatásokhoz terveztük iskolákban, 
főiskolákon, kórházakban, laboratóriumokban, kutatóintézetekben és egyetemeken történő 
használatra, valamint klinikai vizsgálatokhoz és oktatási bemutatókhoz. Más objektív és 
szemlencse kiválasztásakor teljesen más mértékű nagyítás érhető el. A maximális nagyítás 500-
szoros (az 5S NG modell esetében) és 800-szoros (a 7S NG modell esetében).

A mikroszkóp használata

1. Tegye a minta tárgylemezt a tárgyasztalra és csíptetőkkel rögzítse.
2. Szerelje fel az objektíveket a revolverfejre, illetve tegyen egy szemlencsét a szemlencsecsőbe.
3. Használjon először kis teljesítményű objektívet az objektum megfigyelésére, majd mozdítsa el 
az objektum a világos mező közepére. Amikor az objektív a látómező közepére kerül, akkor 
váltson nagy teljesítményű objektívre az objektum részletes megfigyeléséhez.

HU

Levenhuk 5S/7S NG mikroszkópok


background image

4. Fókuszálás során először állítsa a fókusz-állító gombot előre addig, amíg a kép éles nem lesz. 
Nagy teljesítményű objektív használatakor lassan és óvatosan fordítsa el a fókusz-állító gombot, 
hogy az objektív ne érintkezhessen a minta tárgylemezzel, így elkerülheti az esetleges 
sérüléseket.
5. Fordítsa el a fényvisszaverő tükröt, hogy a fény a tárgyasztalra verődjön vissza, amíg a látható 
a látómező világos része, majd állítson az írisz diafragma (lemez) rekesznyílásán, hogy tiszta 
képet kapjon.

Ápolás és karbantartás 

Ennek az eszköznek a használatával soha, semmilyen körülmények között ne nézzen 
közvetlenül a Napba, vagy egyéb, nagyon erős fényforrásba vagy lézersugárba, mert ez 
MARADANDÓ KÁROSODÁST OKOZ A RETINÁJÁBAN ÉS MEG IS VAKULHAT.

Legyen kellően óvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel együtt használja az eszközt, 
akik nem olvasták vagy nem teljesen értették meg az előbbiekben felsorolt utasításokat.
A mikroszkóp kicsomagolása után, de még annak legelső használata előtt ellenőrizze az 
alkatrészek és csatlakozások sérülésmentes állapotát és tartósságát.
Bármi legyen is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt. Ha javításra vagy 
tisztításra szorul az eszköz, akkor keresse fel az erre a célra specializálódott helyi 
szolgáltatóközpontot.

Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől. Ne 
használjon túlzott erőt a fókusz beállításánál. Ne húzza túl a szorítócsavarokat. 
Az optikai elemek felületéhez soha ne érjen az ujjaival. Az eszköz külső megtisztításához 
használja a Levenhuk által erre a célra gyártott tisztítókendőt és optikai tisztító eszközöket. Az 
optikai elemek tisztításához ne használjon maró hatású vagy aceton-alapú folyadékokat.
A koptató hatású részecskéket, például a homokot ne törléssel, hanem fújással vagy puha ecsettel 
távolítsa el a lencsékről.

Ne használja az eszközt hosszú időtartamon keresztül a tűző napon, vagy ne hagyja ott felügyelet 
nélkül. Tartsa az eszközt víztől és magas páratartalomtól védett helyen.
Legyen körültekintő a megfigyelések során, mindig helyezze vissza a porvédőt a megfigyelés 
befejeztével, így megóvhatja eszközét a portól és a szennyeződésektől.
Ha a mikroszkóp hosszabb ideig használaton kívül van, akkor a mikroszkóptól elkülönítetten 
tárolja az objektívlencséket és a szemlencséket.
Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt, veszélyes savaktól és egyéb kémiai anyagoktól 
elkülönítetten, hősugárzóktól, nyílt lángtól és egyéb, magas hőmérsékletet leadni képes 
forrásoktól távol.
Lehetőség szerint ne használja a mikroszkópot gyúlékony anyagok közelében (benzol, papír, 
kartonlap, műanyag, stb.), mivel a megfigyelés során a mikroszkóp talpazata felmelegedhet és így 
tűzveszélyessé válhat.

Azonnal forduljon orvoshoz, amennyiben bárki lenyelt egy kis alkatrészt vagy elemet.

9


background image

Műszaki paraméterek

Fej
Optikai anyagok
Nagyítás foka, x
Szemlencsecső átmérője, mm
Szemlencsék
Objektívek
Revolverfej
Tárgyasztal, mm
Kondenzor

Fókusz
Váz anyaga
Megvilágítás

egyszemes

optikai üveg

23,2

4x, 10x, 40xs

3 objektív

durva: 50 mm; finom: 1,8 mm - 2,2 mm

fém

tükör

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40

-

500

10x, 12,5x

110x120, csíptetőkkel

diafragmalemez 

(

5

 rekesznyílással)

40

-

800

10x, 20x

120x120, 

koordinátaskálával 

Abbe N.A. 0,65; írisz diafragma; 

szűrők (kék, sárga, zöld)

A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy bármely termékét előzetes értesítés nélkül módosítsa 
vagy kivonja a forgalomból.

A Levenhuk nemzetközi, élettartamra szóló szavatossága

A Levenhuk vállalat a kiegészítők kivételével az összes Levenhuk gyártmányú teleszkóphoz, 
mikroszkóphoz, kétszemes távcsőhöz és egyéb optikai termékhez 

élettartamra szóló

 

szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Az élettartamra szóló 
szavatosság a termék piaci forgalmazási időszakának a végéig érvényes. A Levenhuk-
kiegészítőkhöz a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított 

két évig

 

érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. A Levenhuk 
vállalat vállalja, hogy a Levenhuk vállalat általi megvizsgálás során anyaghibásnak és/vagy 
gyártási hibásnak talált terméket vagy termékalkatrészt megjavítja vagy kicseréli. A Levenhuk 
vállalat csak abban az esetben köteles megjavítani vagy kicserélni az ilyen terméket vagy 
termékalkatrészt, ha azt a Levenhuk vállalat számára elfogadható vásárlási bizonylattal együtt 
visszaküldik a Levenhuk vállalat felé. Ez a szavatosság nem vonatkozik a fogyóeszközökre, például 
az izzólámpákra (függetlenül attól, hogy azok hagyományos elektromos izzók, LED-es izzók, 
halogén izzók, energiatakarékos izzók vagy más típusú izzók-e), az elemekre (beleértve a nem 
tölthető elemeket és a tölthető akkumulátorokat is), az elektromos fogyóeszközökre stb.
További részletekért látogasson el weboldalunkra: 
https://www.levenhuk.hu/ugyfelszolgalat/#warranty
Amennyiben garanciális probléma lépne fel vagy további segítségre van szüksége a termék 
használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk üzlettel.

10

Mikroskopy tej serii zostały opracowane na potrzeby badań z zakresu biologii ogólnej i 
bakteriologii przeprowadzanych w szkołach, szpitalach, laboratoriach, instytutach badawczych i 
na uczelniach wyższych. Mikroskopy nadają się także do przeprowadzania testów klinicznych i 
prezentacji edukacyjnych. Dzięki wyborowi różnych obiektywów i okularów można uzyskać różne 
wartości powiększenia całkowitego. Maksymalne powiększenie wynosi 500x (dla modelu 5S NG) i 
800x (dla modelu 7S NG).

PL

Mikroskopy Levenhuk 5S/7S NG


background image

4. Podczas ustawiania ostrości obróć najpierw pokrętło do ustawiania ostrości do przodu do 
momentu uzyskania ostrego obrazu. W przypadku korzystania z obiektywu o dużej mocy obracaj 
pokrętło do ustawiania ostrości powoli i ostrożnie, aby zapobiec kontaktu obiektywu ze szkiełkiem 
i w konsekwencji uszkodzenia próbki.

5. 

Przekręć zwierciadło odbijające w taki sposób, by odbijało światło na stolik do momentu 

uzyskania jasnego pola. Następnie dopasuj aperturę diafragmy irysowej (dysku), by uzyskać 
wyraźny obraz.

Konserwacja i pielęgnacja

Pod żadnym pozorem nie wolno kierować przyrządu bezpośrednio na słońce, światło laserowe 
lub inne źródło jasnego światła, ponieważ może to spowodować TRWAŁE USZKODZENIE 
SIATKÓWKI lub doprowadzić do ŚLEPOTY.

Z

achowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenia używają dzieci lub osoby, które nie w pełni 

zapoznały się z instrukcjami. 

P

o rozpakowaniu mikroskopu i przed jego pierwszym użyciem należy sprawdzić stan i 

prawidłowość podłączenia każdego elementu.

N

ie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia, nawet w celu wyczyszczenia lustra. 

W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym.

C

hroń przyrząd przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej. Nie 

należy używać nadmiernej siły podczas ustawiania ostrości. Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub 
blokujących.

N

ie dotykaj powierzchni optycznych palcami. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni przyrządu 

używaj tylko specjalnych ściereczek i narzędzi do czyszczenia optyki Levenhuk. Nie czyść układu 
optycznego za pomocą środków żrących lub zawierających aceton.

C

ząsteczki ścierające, takie jak ziarna piasku, powinny być zdmuchiwane z powierzchni soczewek 

lub usuwane za pomocą miękkiej szczotki.

N

ie wystawiaj przyrządu na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Trzymaj z dala od wody. 

Nie należy przechowywać w warunkach wysokiej wilgoci.

P

odczas obserwacji należy zachować ostrożność. Po zakończeniu obserwacji założ osłonę 

przeciwpyłową w celu zabezpieczenia mikroskopu przed kurzem i zanieczyszczeniami.

W

 przypadku korzystania z mikroskopu przez dłuższy czas soczewki obiektywowe i okulary oraz 

mikroskop należy przechowywać osobno.

P

rzyrząd powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu, 

niebezpiecznych kwasów oraz innych substancji chemicznych, grzejników, otwartego ognia 
i innych źródeł wysokiej temperatury.

S

taraj się nie korzystać z mikroskopu w pobliżu łatwopalnych materiałów lub substancji (benzenu, 

papieru, kartonu, tworzywa sztucznego itp.), ponieważ nagrzewająca się podczas użytkowania 
podstawa może powodować ryzyko pożaru.

W

 przypadku połknięcia małej części lub baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc 

medyczną.

11

U

ż

ytkowanie mikroskopu

1. Umieść szkiełko z badaną próbką na stoliku i unieruchom go za pomocą zacisków.
2. Zamontuj obiektywy na obrotowej głowicy i wprowadź odpowiedni okular do tubusu.
3. Użyj obiektywu o niskiej mocy do początkowej obserwacji próbki, a następnie umieść obiekt na 
środku jasnego pola. Kiedy próbka znajdzie się na środku pola widzenia, użyj obiektywu o 
większej mocy, by przeprowadzić szczegółową obserwację.


background image

12

Dane techniczne

Głowica
Materiał optyki
Powiększenie, x

Średnica tubusu okularu, mm

Okulary
Obiektywy
Obrotowa głowica
Stolik, mm
Kondensor

Ustawianie ostrości
Korpus
Oświetlenie

monokularowa
szkło optyczne

23,2

4x, 10x, 40xs

3 obiektywy

zgrubne (50 mm) i precyzyjne (1,8 mm - 2,2 mm)

metal

l

usterko

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40

-

500

10x, 12,5x

110x120, z zaciskami

obrotowa diafragma 

(5 apertury)

40

-

800

10x, 20x

120x120, z mechaniczną skalą
Kondensor Abbego z przysłoną 

irysową 0,65 N.A., filtry 

(niebieski, żółty, zielony)

Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia produkcji dowolnego produktu 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Gwarancja międzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrządy optyczne Levenhuk, za wyjątkiem 
akcesoriów, posiadają 

dożywotnią gwarancję

 obejmującą wady materiałowe i wykonawcze. 

Dożywotnia gwarancja to gwarancja na cały okres użytkowania produktu. Wszystkie akcesoria 
Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez 

dwa lata

 od 

daty zakupu detalicznego. Levenhuk naprawi lub wymieni produkt w dowolnym kraju, w którym 
Levenhuk posiada swój oddział, o ile spełnione będą warunki gwarancji. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się na stronie: http

s

://pl.levenhuk.com/gwarancja

W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

Микроскопы 

Levenhuk

 5

S

 

NG 

и 7

S

 

NG 

предназначены для проведения биологических и 

бактериологических исследований в школах, институтах, университетах, лабораториях, 
медицинских и исследовательских учреждениях, а также для проведения клинических 
испытаний и демонстрационных занятий. Путем смены объективов и окуляров достигается 
разное увеличение микроскопа. Максимальное увеличение составляет 500

x

 для модели 5

S

 

NG

 и 800

x

 для модели 7

S

 

NG

.

Использование микроскопа

1. Положите препарат на столик и прижмите его зажимами.
2. Установите объективы в револьверное устройство, а окуляры - в окулярную трубку.
3. Сначала изучите объект с помощью объектива с наименьшим увеличением, затем 
передвиньте объект в центр поля зрения. После этого можно переключиться на более 
мощный объектив и подробно изучать объект.

RU

Микроскопы 

Levenhuk 5S/7S NG


background image

4. Чтобы сфокусировать объект в поле зрения, поворачивайте ручку фокусировки вперед, 
пока не увидите четкое изображение. При наблюдении с мощным объективом поворачивайте 
ручку фокусировки осторожно и плавно, чтобы объектив не коснулся препарата и не 
повредил его либо не повредился сам.
5. Для освещения используется зеркало. Поверните его так, чтобы отражаемый им свет 
попадал в центр предметного столика. Для получения четкого изображения регулируйте 
апертуру диафрагмы.

Уход и хранение

Никогда не смотрите в прибор на Солнце, на источник яркого света и лазерного 
излучения - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕПОТЕ!

Будьте внимательны, если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми, не 
ознакомленными с инструкцией.
После вскрытия упаковки и установки микроскопа проверьте каждый компонент.
Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в 
специализированном сервисном центре.
Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не 
прикладывайте чрезмерных усилий при настройке фокуса. Не затягивайте стопорные и 
фиксирующие винты слишком туго.
Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Для внешней очистки прибора используйте 
специальную салфетку и специальные чистящие средства Levenhuk для чистки оптики. Не 
используйте для чистки средства с абразивными или коррозионными свойствами и жидкости 
на основе ацетона.
Абразивные частицы (например, песок) следует не стирать, а сдувать или смахивать мягкой 
кисточкой.
Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей. Не используйте 
прибор в условиях повышенной влажности и не погружайте его в воду.
Работайте с микроскопом аккуратно, надевайте на него пылезащитный чехол после работы, 
чтобы защитить его от пыли и масляных пятен.
Если объективы и окуляры не используются долгое время, храните их упакованными в сухую 
коробку, отдельно от микроскопа.
Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для пыли, влияния кислот или 
других активных химических веществ, вдали от отопителей (бытовых, автомобильных) и от 
открытого огня и других источников высоких температур. 
Не используйте микроскоп рядом с воспламеняемыми материалами, так как основание 
микроскопа может нагреться во время работы. 

Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за 
медицинской помощью.

13


background image

Технические 

характеристики

Окулярная насадка
Материал оптики
Увеличение

, x

Диаметр окулярной трубки, мм
Окуляры
Объективы
Револьверное устройство
Предметный столик, мм
Конденсор

Фокусировка
Материал корпуса
Подсветка

монокулярная, вертикальная

оптическое стекло

23,2

4x, 10x, 40xs

на 3 объектива

 

грубая

: 50

 мм

точная

: 1

,

8

 мм 

-

 

2

,

2

 мм

металл

зеркало

Levenhuk 5S NG

Levenhuk 7S NG

40-500

10x, 12,5x

110x120, 

с зажимами

диск с диафрагмами 

(5 отверстий)  

40-800

10x, 20x

120x120, 

с препаратоводителем

Аббе с ирисовой диафрагмой 

NA 0,65 и фильтрами 

(синий, зеленый, желтый)

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный 
ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без 
предварительного уведомления.

Международная пожизненная гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов 
изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами 
изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении 
потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок 
гарантии: на аксессуары - 

6 (шесть) месяцев

 со дня покупки, на остальные изделия - 

пожизненная гарантия

 (действует в течение всего срока эксплуатации прибора).

Гарантия позволяет бесплатно отремонтировать или обменять продукт Levenhuk, 
подпадающий под условия гарантии, в любой стране, где есть офис Levenhuk. Подробнее об 
условиях гарантийного обслуживания см. на сайте http

s

://www.levenhuk.ru/support 

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее 
представительство компании Levenhuk.

14


background image

Levenhuk, Inc. 924-D East 124th Ave. Tampa, FL 33612 USA

®

Levenhuk  is registered trademark of Levenhuk, Inc. 
© 201

8

 Levenhuk, Inc. All rights reserved. 

20171220

Levenhuk Worldwide:

USA: www.levenhuk.com

Canada: ca.levenhuk.com

Czech Rep.: www.levenhuk.cz

Estonia: ee.levenhuk.com

Germany: de.levenhuk.com

Iceland: is.levenhuk.com

Hungary: www.levenhuk.hu

India: in.levenhuk.com

Latvia: lv.levenhuk.com

Lithuania: lt.levenhuk.com

Netherlands: nl.levenhuk.com

Poland: pl.levenhuk.com

Russia: www.levenhuk.ru

Slovakia: sk.levenhuk.com

Spain: es.levenhuk.com

Turkey: tr.levenhuk.com

Ukraine: www.levenhuk.ua

United Kingdom: uk.levenhuk.com

EU: eu.levenhuk.com

Levenhuk optics cleaning tools

For cleaning the binoculars optics the original 
Levenhuk cleaning accessories 
are recommended.

Prost

ř

edky na 

č

i

š

t

ě

n

í 

optiky Levenhuk

č

i

š

t

ě

n

í 

binokul

á

rn

í

ch dalekohled

ů 

doporu

č

ujeme origin

á

ln

í č

istic

í 

prost

ř

edky 

Levenhuk.

Levenhuk Optik-Reinigungszubeh

ö

r

Zur Reinigung der Optik Ihres Fernglases 
empfehlen wir Original-Reinigungszubeh

ö

von

 

Levenhuk. 

Narz

ę

dzia do czyszczenia optyki Levenhuk

Do czyszczenia element

ó

w optycznych 

lornetki zaleca si

ę 

stosowanie oryginalnych 

akcesori

ó

w Levenhuk.

Средства для ухода за оптикой Levenhuk

Серия оригинальных аксессуаров для 
оптики Levenhuk содержит все необходимое 
для

 

ухода за оптическими приборами. 

Accesorios de limpieza de las ópticas Levenhuk

La serie de accesorios de limpieza de Levenhuk 
tiene todo lo que necesita para mantener sus ópticas 
limpias y duraderas y preservar su excelente calidad.

A kétszemes távcsövek optikai elemeinek tisztításához 
ajánlott eredeti Levenhuk tisztítóeszközöket használni.

Az optikai elemek tisztítására szolgáló Levenhuk 
eszközök