PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Gewa GL-4M WM Instructions For Use Manual

Gewa GL-4M WM Instructions For Use Manual

Made by: Gewa
Type: Instructions For Use
Category: Receiver
Pages: 12
Size: 0.17 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

 
 

 
 
 
 
 

Bruksanvisning för IR-mottagare  

GL-4M WM 

Instructions for Use: IR Receiver  

GL-4M WM 

 

 
 
 
 
 

 

 


background image

 

SVENSK BRUKSANVISNING GL-4M WM ...............................3

 

Beskrivning........................................................................................................................ 3

 

Anslutning ......................................................................................................................... 3

 

Programmering................................................................................................................. 5

 

Fastsättning av lock .......................................................................................................... 5

 

Rengöring .......................................................................................................................... 5

 

Tekniska data .................................................................................................................... 6

 

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE GL-4M WM...................7

 

Description......................................................................................................................... 7

 

Connections ....................................................................................................................... 7

 

Programming .................................................................................................................... 9

 

Attaching the Lid .............................................................................................................. 9

 

Cleaning ............................................................................................................................. 9

 

Technical Specifications ................................................................................................. 10

 

 


background image

Svensk bruksanvisning GL-4M WM 

Beskrivning 

GL-4M WM är en programmerbar IR-mottagare med 4 reläutgångar med växlande 
reläkontakter. Mottagaren är modifierad för att användas till fönsteröppnare Window Master. 
Mottagaren kan programmeras med alla GewaLink-kanaler och kodad kanal (4096). 
Mottagarens relä kan programmeras för att kunna arbeta bistabilt eller monostabilt. IR-
mottagaren har en inbyggd IR-detektor som kan kopplas bort. 

Anslutning 

Alla anslutningsplintar är jackbara vilket innebär att de kan tas bort innan ledningar ansluts.  
Streckade linjer är byglingar som är gjorda från fabrik på baksida av kretskortet. För övrigt 
ansluts ledningar enligt skiss.  

Yttre detektor 

Detektorn är själva ögat som tar emot IR-signalen. Maximalt två yttre detektorer kan vara 
anslutna samtidigt. På mottagarens kretskort sitter en inbyggd detektor som kan kopplas ifrån 
genom att ledningsbanor på kretskortet skrapas bort, se figur var detta görs.  
Vid anslutning av detektor skall ledarnas färger anslutas enligt märkningen i figuren. Var 
noggrann vid inkoppling så att ledarna kommer rätt. 
OBS! Räckvidden minskar om detektorögat täcks eller på annat sätt skyms, t ex av gardiner 
eller möbler.  

Strömförsörjning 

IR-mottagare och fönsteröppnare matas med 18V DC. Anslut medföljande nätaggregat. 
Observera polariteten! 

 


background image

1   2 

1   2   3   4 

1   2   3  4   5   6 

1   2   3  4   5   6 

1   2   3   4 

Brun 

Vit 

Grön 

Gul 

Inbyggd 
detektor 

Brun ledare 

Vit  ledare 

Window Master 
WMU eller WMI 

WMU=utåtgående 
fönster 
WMI=inåtgående 
fönster 

Brun ledare 

  

Blå ladare 

Nätaggregat

  

Tradania F

L

DC 60 

Detektoringångar 

Streckade linjer är 
byglingar som är gjorda 
på fabrik. På baksidan 
av kretskortet. 

Indikeringslampor och 
programmeringsknappar 
för respektive relä 

Strömförsörjningsingång 
18V DC (24V DC) 

Inbyggt detektoröga kopplas från genom 
att ledningsbanor  skrapas bort  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


background image

Programmering 

För att IR-mottagaren skall kunna fungera måste den programmeras med samma kanaler som 
IR-sändaren sänder. IR-mottagaren kan programmeras med GewaLink-kanalerna 0-127 (kanal 
62 har ingen funktion) eller kodad kanal (4096). Det finns en programmeringsknapp för 
respektive relä. Vid programmeringen bestäms också om respektive relä skall arbeta med en 
monostabil eller bistabil funktion. 
Monostabil funktion = Reläet aktiveras så länge knappen på IR-sändaren hålls nedtryckt. 
Bistabil funktion = Reläet aktiveras när knappen på IR-sändaren trycks ner och släpps, andra 
gången som knappen på IR-sändaren trycks ner och släpps, återgår reläet till viloläget. 
 

Varning! Gewa AB avråder att bistabil funktion används för styrning av fönsteröppnare  
pågrund av klämningsrisken. 
 
Gör enligt följande för att programmera: 
Tryck på den tangent på IR-sändaren vars kanal önskas programmeras in och tryck samtidigt 
in någon av programmeringsknapparna på IR-mottagaren. Hålls programmeringsknappen 
intryckt under ca 1 sek fås en monostabil funktion, hålls den intryckt under ca 2 sek fås en 
bistabil funktion. 
Mottagaren bekräftar inprogrammeringen genom att relä och indikeringslampa drar resp. 
blinkar. Är man inte nöjd med vald kanal eller funktion gör man bara om proceduren. 
 
Varning! Vid programmering aktiveras det aktuella reläet. Detta kan innebära att någonting 
kan startas igång ofrivilligt. 

 
Fastsättning av lock 

På modell GL-4M finns det möjlighet att skruva fast locket med medföljande skruvar. 
 
 
 
 

Rengöring 

Mottagarens ytterhölje rengörs med en hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite 
diskmedel i. 

 


background image

Tekniska data 

Drivspänning: 

18 V DC (24 V DC (- 10% +20%)) 

Max strömförbrukning i vila: 17 mA (3 detektorer, reläer inaktiva) 
Max strömförbrukning:  

33 mA (3 detektorer, alla reläer aktiva)  

Max reläbelastning :  

3A,  24 V AC/DC resistiv last 

Max antal detektorer: 

3 inkl inbyggd detektor 

Programmeringskanaler: GewaLink-kanalerna 

0-127 (kanal 62 har ingen funktion) och 

4096 kod.  

Omgivningstemperatur: -20

° 

-  +35

°

C, ( -4

° 

-  +95

°

F) 

Användningsmiljö: 

Inomhus; GL-4M, (IP-21) 

Fysiska mått  

GL-4M: 96 x 96 x 36 mm 

 


background image

English Instructions for Use GL-4M WM 

Description 

GL-4M is a programmable IR receiver with four relay outputs with alternating relay contacts. 
The receiver has been modified to be used for the window opener Window Master.  The 
receiver can be programmed with all GewaLink channels and one coded channel (4096). The 
receiver's relay can be programmed to function in a bistable or a monostable manner. The IR 
receiver has an internal IR detector that can be disconnected. 

Connections 

All connections are attach by jacks, so that the connectors can be removed before connecting 
wires.  
The broken lines are links made in production underneath the circuit board.  
The figure shows how wires are to be connected. 

External Detector 

The detector is the actual eye that receives the IR signal. A maximum of two external 
detectors can be connected at the same time. There is an internal detector on the circuit board 
of the receiver. This detector can be disconnected by cutting off the lines on the circuit board. 
This is shown in the figure.  
The colours of the wires are to be connected as shown in the figure when connecting a 
detector. Make sure that the wires are correctly connected when connecting a detector.  
Note: the range will be reduced if the detector eye is covered or hidden in some way, for 
example by curtains or by furniture.  

Relay Connection  

The receiver has four relays with alternating relay contacts. The maximum relay loading is 
specified in the Technical Specifications.  

Power Supply 

The IR receiver and the window opener are supplied by 18V DC. Connect enclosed power 
supply. Note the polarity! 

 


background image

1   2  

1   2   3   4 

1   2   3  4   5   6 

1   2   3  4   5   6 

1   2   3   4 

Brown 

White 

Green 

Yellow 

Internal 
detector 

Brown lead 

White lead 

Window Master 
WMU or WMI 

WMU=outward opening 
 
WMI=inward opening 

Brown lead 

  

Blue lead 

Power supply unit 

Tradania FL

DC 60 

Detector inputs 

The broken lines are 
links made in  
production underneath 
the circuit board.  

Indicator lamps and 
programming buttons for 
the four relays 

Power supply input,  
18 V DC (24 VDC) 

The internal detector is disabled by cutting 
off these lines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


background image

Programming 

The IR receiver can be programmed with GewaLink channels 0-127 (channel 62 has no 
function) or one coded channel (4096). There is one programming button for each relay. The 
selection is also made during programming whether a particular relay is to function in a 
monostable or a bistable manner. 
Monostable functioning = The relay is activated as long as the key on the IR transmitter is 
held down. 
Bistable functioning = The relay is activated when the key on the IR transmitter is held down 
and releases. The second time the key is held down and released, the relay will be deactivated.  

Warning! Gewa AB advise against using bistable control of the window opener as there is a 
risk of entrapment of fingers, limbs etc. 
 
Program the receiver as follows: 
Press the selected button on the IR transmitter and press at the same time one of the 
programming buttons on the IR receiver. If the programming button is held down for 
approximately 1 second, the unit is programmed with a monostable function. If it is held 
down for approximately 2 seconds, the unit is programmed with a bistable function. 
The receiver confirms the programming by activating the relay and causing the indicator lamp 
to flash. Simply repeat the procedure if the selected channel or function is not satisfactory. 
 

Warning! The relevant relay is activated during the programming. This may case an 
inadvertent activation of some equipment.  

Attaching the Lid 

It is possible to fix the lid of the GL-4M model, with the included screws. 
 
 
 
 

Cleaning 

Dip a rag into water with a little washing-up liquid in it and wring it out well. This can then 
be used to clean the outer casing of the receiver. 

 


background image

10 

Technical Specifications 

Supply voltage: 

18 V DC (24 V DC (-10% - +20%)) 

Maximum current drawn when idle: 17 mA (3 detectors, relays inactive) 
Maximum current drawn:  

33 mA (3 detectors, all relays active)  

Maximum relay load:  

3A, 24 VAC/DC resistive load 

Maximum number of detectors: 

3, including internal detector 

Programming channels: 

 GewaLink channels 0-127 (channel 62 is without 
function) and 
one coded channel (4096) 

Ambient temperature: 

-20° - +35°C, (-4° - +95°F) 

Surroundings: 

 

Indoors: GL-4M, (IP-21) 

Dimensions:  

GL-4M: 96 x 96 x 36 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


background image

11 

 


background image

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gewa AB 

B

OX 

92,

 

SE-191

 

22

 

S

OLLENTUNA

,

 

S

WEDEN

 

T

EL

:

 

+46

 

(0)8-594

 

694

 

00

 

• T

EXTTEL

:

 

+46

 

(0)8-594

 

694

 

18

 

 

F

AX

:

 

+46

 

(0)8-594

 

694

 

19 

E-

MAIL

:

 

info@gewa.se •

 

W

EB

:

 

www.gewa.se 

 
 
 

808412 GL-4M WM SE, GB. Ver: C. Dat: 2003-08-14.