PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Genesys Neon 360 Quick Installation Manual

Genesys Neon 360 Quick Installation Manual

Made by: Genesys
Type: Quick Installation Guide
Category: Headsets
Pages: 10
Size: 0.27 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Quick installation guide

stereo headset

Neon

360

www.genesis-zone.com

V|20170927NEON360

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

SPECIFICATION

Sound pressure level 

 

Headphones frequency response
Impedance  
Microphone sensitivity
Microphone frequency response
Connector
Cable length 

 

 

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

PACKAGE CONTENT

Gaming headset Neon 360
Quick installation guide

warranty

2 years limited 

manufacturer warranty

requirements

PC or compatible device with a mini jack port
Windows® XP/Vista/7/8/10

features

High quality speakers
Durable textile cable
LED backlight
Vibration

Instalation

Connect the device to the mini jack + USB port in your computer
System will install driver automatically

SAFeTY information

general

For intentional purpose only.
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the 

warranty void and may cause the product damage.
Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to 

grind surface or other hardware damage.
Do not use the product in low and high temperatures, in strong 

magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.

The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European 

standard. 
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using 

indicates that this product in not home waste. Appropriate 

waste management aids in avoiding consequences which 

are harmful for people and environment and result from 

dangerous materials used in the device, as well as improper 

storage and processing. Segregated household waste 

collection aids recycle materials and components of which 

the device was made. In order to get detailed information 

about recycling this product please contact your retailer or a 

local authority.

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

warranty

SPECYFIKACJA

Dynamika głośników
Pasmo przenoszenia słuchawek 
Impedancja głośników 
Czułość mikrofonu
Pasmo przenoszenia mikrofonu
Wtyk  
Długość kabla 

zawartość

Słuchawki gamingowe Neon 360
Skrócona instrukcja

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

wymagania

PC lub urządzenie kompatybilne z portem mini jack
Windows® XP/Vista/7/8/10

Główne cechy

Wysokiej jakości głośniki słuchawek
Odporny na uszkodzenia tekstylny przewód
Podświetlanie LED
Wibracje

instalacja

Podłącz urządzenie do portu mini jack + USB w komputerze
System automatycznie zainstaluje sterownik

bezpieczeństwo

Ogólne

Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę 

gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować 

uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę 

produktu.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź 

zawilgoconym otoczeniu.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.

Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. 
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że 

niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad 

domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala 

uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, 

wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecz-

nych  substancji, mieszanin oraz części składowych, a także 

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie 

materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było 

urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji 

dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy 

skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym 

dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

SPECIFIKACE

Citlivost sluchátek
Frekvenční odezva sluchátek
Impedance sluchátek
Citlivost mikrofonu
Frekvenční odezva mikrofonu
Konektor
Délka kabelu

OBSAH BALENÍ

Herní sluchátka Neon 360
Stručný návod k obsluze

Záruční doba

2 roky limitovaná záruka 

producenta

Požadavky

Počítač, nebo jiné zařízení s portem mini jack
Windows® XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Kvalitní sluchátka
Dlouhý, vyvedený z jedné strany textilní kabel
LED podsvícení
Vibrace

Instalace

Připojte kabel zařízení do mini jack + USB portu vašeho počítače
Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

bezpečnost

OBECNÉ

Používejte podle návodu.
Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, 

nebo poškození výrobku.
Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo 

jinou závadu výrobku.
Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém 

prostředí.
Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.

Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS. 
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto 

výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou 

likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým 

následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní 

prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, 

nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování 

takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat 

materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. 

Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám 

poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

ŠPECIFIKÁCIA

Citlivosť slúchadiel
Frekvenčná odozva slúchadiel
Impedancia slúchadiel
Citlivosť mikrofónu
Frekvenčná odozva mikrofónu
Konektor
Dĺžka kábla

OBSAH BALENIA

Herné slúchadlá Neon 360
Stručný návod na obsluhu

Záručná doba

2 roky limitovaná záruka 

producenta

Požiadavky

Počítač, alebo iné zariadenie s portom mini jack
Windows® XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Kvalitné slúchadla
Dlhý, vyvedený z jednej strany textilný kabel
LED podsvietenie
Vibrácie

Inštalácia

Pripojte kábel zariadenia do mini jack + USB portu vášho počítača
Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

bezpečnosť

VŠEOBECNÉ

Používajte podľa návodu.
Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, 

alebo poškodeniu výrobku.
Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, 

alebo inú závadu výrobku.
Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo 

vlhkom prostredí.
Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.

Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ. 
Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto 

výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. 

Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať 

škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na 

ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti 

nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj 

nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. 

Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a 

komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. 

Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám 

poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

SPEZIFIKATION

Kopfhörer Empfindlichkeit
Kopfhörerfrequenz
Widerstand
Mikrofon Empfindlichkeit
Mikrophonfrequenz
Anschluss 
Kabellänge  

 

PAKET-INHALT

Gaming Headset Neon 360 
Schnellinstallationsanleitung

Garantie

2 Jahre begrenzte 

Herstellergarantie

Anforderungen

PC oder kompatibles Gerät mit einem mini jack-Anschluss
Windows® XP/Vista/7/8/10

Hauptmerkmale

Kopfhörerlautsprecher höchster qualität
Langes, seitlich ausgeführtes textiles kabel
LED unterbeleuchtung
Vibrierfunktion

Installation

Schließen sie das gerät an den mini jack und USB anschluss 

in ihrem computer
Das system wird automatisch treiber installieren

Sicherheitsinformation

Allgemeine

Gebrauchsanweisung verwenden.
Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke 

machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt 

werden.
Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder 

Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere 

Hardware-Schäden zu mahlen.
Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken 

Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
Lassen sie nicht fallen, klopfen oder eine erschütterung des gerätes. 

Eine grobe behandlung kann es zu brechen.

Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderun-

gen einer EU-Richtlinie
Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS 

Direktive hergestellt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass 

dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt 

werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- 

und Elektronik-Altgaräten trägt dazu bei, dass die für Mensch 

und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht 

ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der 

Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung 

beiträgt dazu, das die Materialien und komponenten, aus 

denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. . 

Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte 

verhindert, dass darin enthaltene Stoe die Gesundheit des 

Menschen und die Umwelt gefährden.

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

SPECIFICATII TEHNICE

SPL
Raspuns in frecventa casti
Impedanta
Sensibilitate microfon
Raspuns in frecventa microfon
Conector
Lungime cablu

Continut pachet

Casto gaming Neon 360
Ghid de instalare rapida

Garantie 

2 ani cu raspundere 

limitata

Cerinte de sistem

PC sau echipament compatibil PC cu placa de sunet

si un port mini-jack liber
Windows® XP/Vista/7/8/10

INFORMATII

Difuzoare de calitate inalta
Cablu protejat cu material textil
Iluminare cu LED
Efecte de vibratii

INSTALARE

Conectati castile la placa de sunet si la un port USB liber la 

computerul dumneavoastra
Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

Siguranta in utilizare

GENERALE

Folositi produsul in scopul pentru care a fost creat.
Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului duc la 

anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
Evitati lovirea sau frecarea echipamentului cu obiecte dure; acestea 

pot duce la deteriorarea carcasei sau la defectiuni hardware.
Nu folositi si nu depozitati echipamentul: in zone prafuite sau 

murdare, in conditii de temperaturi  extreme (scazute-inalte), in medii 

cu umiditate mare, in apropiere de campuri magnetice puternice.
Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate 

duce la spargerea sa).

Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE. 
Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul 

european RoHS. 
Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul 

ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati 

deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. 

Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la 

eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, 

cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a 

acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, 

la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz 

pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii 

detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa 

contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

CONTENU

Ecouteurs gaming Neon 360
Mode d’emploi abrégé

Garantie 

Garantie du fabricant: 2 ans

EXIGENCES

PC ou appareil compatible avec le port mini jack
Windows®XP/Vista/7/8/10

108 dB
20 - 20 000 Hz
32 Ohm
-48 dB
100 - 20 000 Hz
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 cm

SPECIFICATION

Dynamique des hauts-parleurs
Fréquence de réponse des écouteurs
Impédance des hauts-parleurs
Sensibilité du microphone
Fréquence de réponse du microphone
Connecteur
Longueur du câble

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Haut-parleurs de haute qualité
Câble textile solide
Rétro-éclairage LED
Vibration

INSTALLATION 

Connectez l'appareil au mini-jack + port USB de votre ordinateur
Le système installera automatiquement le pilote

Utilisez l’appareil conformément à sa destination.
Les réparations non autorisées de l’appareil entraînent l’annulation 

de la garantie et peuvent causer les détériorations du produit.
La chute ou le choć de l’appareil peut causer la détérioration de 

l’appareil, l’égratinure du boîtier ou un autre défaut du produit.
N’utilisez pas le produit dans l’environnement chaud,  froid, 

poussiéreux ou humide.
L’usage incorrect de l’appareil peut le détruire.

Le produit est sûr et conforme aux exigences de l’UE.
Le produit est fabriqué conformément à la norme 

européenne RoHS.
Le symbole de la DEEE (le bac à roulettes surélevé) qui utilise 

ce produit n'est pas un gaspillage domestique. Vous protégez 

l'environnement lorsque vous recyclez les déchets dangereux 

de manière appropriée. L‘élimination appropriée de 

l’équipement utilisé permet d’éviter les consequences 

nocives sur la santé humaine et sur l’environnement naturel, 

resultant de la presence éventuelle de composants 

dangereux dans les équipements. La collecte séparée permet 

également de récupérer des matériaux et des composants 

dont ce dispositif a été fabriqué. An d'obtenir des 

informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez 

contacter votre détaillant ou une autorité locale

Information de sécurité

GENERALITES

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

Наушники Neon 360 для геймеров
Краткое руководство

2 года гарантии от 

Производителя

ПК или устройство с  портом mini jack (3,5мм)  
Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

108 дБ
20 - 20 000 Гц
32 Ом
-48 дБ
100 - 20 000 Гц
USB 2.0 + 2x 3pin 3,5mm jack
230 см

Чувствительность динамиков
Частотный диапазон
Сопротивление
Чувствительность микрофона
Частотный диапазон микрофона
Выход
Длина кабеля

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГАРАНТИЯ

Высококачественные динамики
Износоустойчивый текстильный кабель
Подсветка LED
Регулировка громкости на кабеле

Подключите устройство к порту mini jack (3,5мм) + USB  в компьютере
Система автоматически установит драйвера

Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный 

бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться 

в качестве бытовых отходов. Для получения более 

подробной информации относительно переработки 

продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в 

котором вы купили данный продукт или же  с локальным 

органом власти.

Используйте устройство только по назначению.
Неавторизированные попытки разборки устройства могут 

привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению 

продукта.
Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или 

же иным повреждениям продукта.
Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или 

влажной среде.
Использование продукта не по назначению может привести к его 

порче.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EN

PL
CZ
SK

DE
RO

FR

RU


background image

www.genesis-zone.com

product & support 

information

  

| please scan qrcode |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and 

service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks

of  GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks 

of their respective owners.

Záručná doba