PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Genesis Thor 200 RGB Quick Installation Manual

Genesis Thor 200 RGB Quick Installation Manual

Made by: Genesis
Type: Quick Installation Guide
Category: Keyboard
Pages: 12
Size: 0.28 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Quick installation guide

HYBRID MECHANICAL KEYBOARD

www.genesis-zone.com

V | 20180608THOR200RGB

Thor

RGB

200

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

 


background image

SPECIFICATION

Keyboard size
Keyboard weight
Connector
Number of key
Number of Multimedia keys

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

PACKAGE CONTENT

Thor 200 RGB  backlit  keyboard
Quick installation guide

warranty

2 years limited manufacturer 

warranty

requirements

PC or PC compatible device with a USB port
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

features

anti-ghosting function for 19 keys
6 zone RGB backlight with ability to 

set 9 different modes
hybrid mechanical switches 
multimedia function keys

Instalation

Connect the device to the USB port in your computer
System will install driver automatically
Note: If you want to use audio HUB, firstly you need 

to connect 2x 3,5mm jack connectors into your 

computer. 

FN

W

S

A

D

W

+

Arrow function change

Press Fn + W keys to swap arrow function with

W, A, S, D keys function.

BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys Fn + 1-9 to change between

9 game backlight modes. 

CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual 

illumination of each zone
1. Hold FN button and double press button 7 to enter 

into “Custom Mode”
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color
3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 6 

zones
4. Hold FN button and double press button 7 to save 

settings

Backlight 

brightness

To change the backlight brightness level 

press keys FN + Pg Up/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

SAFeTY information

general

Use as directed.
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the 

warranty void and may cause the product damage.
Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to 

grind surface or other hardware damage.
Do not use the product in low and high temperatures, in strong 

magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
Slots and openings in the case are provided for ventilation and should 

not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the 

device.

The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European 

standard. 
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using 

indicates that this product in not home waste. Appropriate 

waste management aids in avoiding consequences which 

are harmful for people and environment and result from 

dangerous materials used in the device, as well as improper 

storage and processing. Segregated household waste 

collection aids recycle materials and components of which 

the device was made. In order to get detailed information 

about recycling this product please contact your retailer or 

a local authority.

FN+

PG

UP

PG

DN

FN

Wave effect 1

1

Wave effect 2

2

7 colors 

breathing

3

Wave effect 3

4

Single color

5

+

6

Wave effect 4 

7

Custom mode

8

Touch response effect

Voice response effect

9

 


background image

SPECYFIKACJA

Wymiary klawiatury
Waga klawiatury
Złącze
Ilość klawiszy
Ilość klawiszy multimedialnych

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

zawartość

Klawiatura z podświetleniem 

Thor 200 RGB
Skrócona instrukcja

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

wymagania

PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Główne cechy

funkcja Anti-ghosting dla 19 klawiszy
6-strefowe podświetlenie RGB z możliwością 

ustawienia 9 różnych trybów
hybrydowe przełączniki mechaniczne
multimedialne klawisze funkcyjne

instalacja

Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
System automatycznie zainstaluje sterownik
Uwaga: Aby używać audio HUB, najpierw musisz 

podłączyć dwa złącza jack 3,5mm do twojego 

komputera.

FN

W

S

A

D

W

+

ZMIANA FUNKCJI STRZALEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje 

strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze Fn + 1-9, by przełączyć 

pomiędzy 9 trybami podświetlenia. 

TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne 

podświetlenie każdego klawisza.
1. Naciśnij klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie przycisk 7, aby 

wejść w „Tryb użytkowania”.
2. Naciśnij klawisz Fn + strzałka do góry/ w dół aby 

zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz Fn + strzałka w prawo/ lewo aby 

poruszać się pomiędzy 6 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie klawisz 7 

aby zapisać ustawienia.

FN

Efekt fali 1

1

Efekt fali 2

2

Oddychający 
w 7 kolorach

3

Efekt fali 3

4

Pojedynczy kolor

5

+

6

Efekt fali 4

7

Tryb użytkownika

8

Efekt reakcji na dotyk

Efekt reakcji na dźwięk

9

JASNOŚĆ

PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy 

nacisnąć klawisze FN + Pg Up/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

BEZPIECZEŃSTWO

OGÓLNE

Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę 

gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować 

uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę 

produktu.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź 

zawilgoconym otoczeniu.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie 

należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może 

spowodować przegrzanie urządzenia.

Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejska norma RoHS.
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że 

niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad 

domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala 

uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, 

wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecz-

nych  substancji, mieszanin oraz części składowych, a także 

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie 

materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było 

urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji 

dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy 

skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym 

dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

SPECIFIKACE

Rozměry klávesnice: 
Hmotnost klávesnice: 
Komunikace: 
Počet kláves: 
Počet multimediálních kláves:

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

OBSAH BALENÍ

klávesnice s podsvícením 

Thor 200 RGB 
Stručný návod k obsluze

Záruční doba

2 roky limitovaná záruka 

producenta

Požadavky

Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Vlastnosti

funkce „Anti-ghosting“ pro 19 kláves
6 zónové RGB podsvícení kláves z možnosti 

nastavení 9 různých režimů
hybridní mechanické spínače
multimediální tlačítka

Instalace

Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
Operační systém automaticky nainstaluje potřebné 

ovladače 
Poznámka: Chcete-li použít audio HUB, nejprve musíte 

připojit 2x 3,5 mm jack konektory do vašeho počítače.

FN

W

S

A

D

W

+

ZÁMĚNA FUNKCE ŠIPEK

Stiskněte klávesy  Fn + W pro prohození funkce 

šípek z funkčními klávesy W, A, S, D.

ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítka Fn + 1-9 pro změnu mezi

9 herními režimy podsvícení. 

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální 

podsvícení každé zóny
1. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 7 pro 

vstup do "Uživatelského režimu"
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změníte 

barvu podsvícení každé zóny
3. Stiskněte kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro 

přecházení mezi 6 zónami
4. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 7 pro 

uložení nastavení

FN

Vlnový efekt 1

1

Vlnový efekt 2

2

Dýchání v 7 

barvách

3

Vlnový efekt 3

4

Jednobarevný

5

+

6

Vlnový efekt 4

7

Uživatelský režim

8

Efekt reakce na dotyk

Efekt reakce na zvuk

9

JAS PODSVÍCENÍ 

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte 

pomocí kláves FN + Pg Up/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

BEZPEČNOST

OBECNÉ

Používejte podle návodu.
Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, 

nebo poškození výrobku.
Pád, nebo úder muže způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo 

jinou závadu výrobku.
Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém 

prostředí.
Nesprávné používání tohoto zařízení je muže zničit.
Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté.
Zablokování větracích otvorů muže způsobit přehřátí zařízení.

Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto 

výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. 

Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet 

škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na 

lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných 

látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné 

skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr 

odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých 

bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci 

tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní 

orgány státní správy.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery klávesnice: 
Hmotnosť klávesnice: 
Komunikácia: 
Počet kláves: 
Počet multimediálnych kláves:

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

OBSAH BALENIA

klávesnica s podsvietením

Thor 200 RGB 
Stručný návod na obsluhu

Záručná doba

2 roky limitovaná záruka 

producenta

Požiadavky

Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Vlastnosti

funkcia „Anti-ghosting“ pre 19 kláves
6 zónové RGB podsvietenie kláves z možnosťou 

nastavenia 9 rôznych režimov
hybridné mechanické spínače
multimediálne tlačidlá

Inštalácia

Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné 

ovládače 
Poznámka: Ak chcete používať audio HUB, najprv 

musíte pripojiť 2x 3,5mm konektory do vášho počítača.

FN

W

S

A

D

W

+

ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre zámenu funkcie šípok 

z klávesmi W, A, S, D.

ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlá Fn + 1-9 pre zmenu medzi

9 hernými režimami podsvietenia. 

UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne 

podsvietenie každej zóny
1. Pridržte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 7 pre 

vstup do "Užívateľského režimu"
2. Stlačením klávesov FN + šípka hore / dole zmeníte 

farbu podsvietenia každej zóny
3. Stlačte klávesy FN + šípka vpravo / vľavo pre 

prechádzanie medzi 6 zónami
4. Pridržte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 7 pre 

uloženie nastavení

FN

Vlnový efekt 1

1

Vlnový efekt 2

2

Dýchanie v 7 

farbách

3

Vlnový efekt 3

4

Jednofarebný

5

+

6

Vlnový efekt 4

7

Užívateľský režim

8

Efekt reakcie na dotyk

Efekt reakcie na zvuk

9

JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte 

pomocou klávesov FN + Pg Up/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

BEZPEČNOSŤ

VŠEOBECNÉ

Používajte podľa návodu.
Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, 

alebo poškodeniu výrobku.
Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, 

alebo inú závadu výrobku.
Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo 

vlhkom prostredí.
Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
Škáry a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byt zakryté.
Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

Bezpecný výrobok splnujúci požiadavky EÚ.
Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto 

výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. 

Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať 

škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv 

na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti 

nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj 

nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. 

Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a 

komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. 

Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám 

poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

SPEZIFIKATION

Tastaturgröße
Tastaturgewicht
Anschluss
Anzahl der Tasten
Anzahl der Multimedia-Tasten

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

PAKET-INHALT

Thor 200 RGB Tastatur für Spieler 
Schnellinstallationsanleitung

Garantie

2 Jahre begrenzte 

Herstellergarantie

Anforderungen

PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Hauptmerkmale

anti-Ghosting-Funktion auf den 19 Tasten
6-Zonen RGB Unterbeleuchtung der Tasten

mit 9 einstellbaren Modi
hybride mechanische Schalter
multimediale Funktionstasten

INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres 

Computers
Das System wird den Treiber automatisch installieren
Hinweis: Wenn Sie den Audio-HUB verwenden 

möchten, müssen Sie zuerst 2x 3,5mm-Klinkenstecker 

an Ihren Computer anschließen. 

FN

W

S

A

D

W

+

ÄNDERUNG DER FUNKTION DER 

PFEILTASTEN 

Drücken Sie die Fn- + W-Tasten, um die Funktion  der Pfeiltasten  mit 

den W-, A-, S-, D-Funktionstasten zu wechseln.

MODUS HINTERGRUNDBE-

LEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 1-9 Hintergrundbe-

leuchtung zwischen 9 Spielmodus zu ändern.

BENUTZERMODUS

1. Drücken Sie die Fn-Taste und dann zweimal die 

7-Taste, um in den „Benutzermodus ” zu gelangen.
2. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste oben/unten , um die 

Farbe zu ändern.
3. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste rechts/links, um sich 

zwischen den sechs Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die Fn-Taste gedrückt und 

dann drücken Sie die 7-Taste zweimal, um die 

Einstellungen zu speichern.

FN

Wave effect 1

1

Wave effect 2

2

7 colors 

breathing

3

Wave effect 3

4

Single color

5

+

6

Wave effect 4

7

Custom mode

8

Touch response effect

Voice response effect

9

HELLIGKEIT DER 

HINTERGRUNDBELE-

UCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuch-

tung zu ändern, drücken Sie FN + Pg Up/Pg 

Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

SICHERHEITSINFORMATION

ALLGEMEINE

Gebrauchsanweisung verwenden.
Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke 

machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt 

werden.
Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getro en oder 

Reibung, sonst wird es führen zu Ober ächen oder andere 

Hardware-Schäden zu mahlen. 
Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken 

Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. 

Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen 

einer EU-Richtlinie.
Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive 

hergestellt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass 

dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt 

werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro 

und Elektronik-Altgaräten trägt dazu bei, dass die für Mensch 

und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht 

ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der 

Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung 

beiträgt dazu, das die Materialien und Komponenten, aus denen 

das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. . Die 

separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte 

verhindert, dass darin enthaltene Stoe die Gesundheit des 

Menschen und die Umwelt gefährden.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni tastatura:
Greutate tastatura:
Interfata:
Numar taste:
Numar taste multimedia:

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

Continut pachet

Tastatura iluminata Thor 200 RGB 
Ghid de instalare rapida

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

Cerinte de sistem

PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

INFORMATI

functie Anti-ghosting pentru 19 taste
6 zone cu iluminarea RGB si 9 moduri selectabile
comutatoare mecanice hibride 
taste multimedia

INSTALARE

Conectati tastatura la un port USB liber al computerului 

dumneavoastra
Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

Nota: Daca doriti sa utilizati unitatea HUB audio, mai 

intai trebuie sa conectati conectori jack 2x 3,5mm in 

computer.

FN

W

S

A

D

W

+

MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba 

functia tastelor sageti cu tastele W, A, S, D.  

MODUL DE ILUMINARE 

Apasati tasta Fn + 1-9 pentru a selecta unul din 

cele 9 moduri de iluminare. 

MOD PERSONALIZAT

Acest mod va permite sa iluminati individual fiecare 

zona.
1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru    

a intra in modul „Custom”
2. Apasati Fn + sageata Sus/Jos pentru schimbarea 

culorii
3. Apasati Fn + sageata Stanga/Dreapta pentru 

navigarea intre cele 6  zone iluminate
4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru 

a salva modificarile

FN

Efect Val tip 1

1

Efect Val tip 2

2

Efect Respiratie 

(7 culori)

3

Efect Val tip 3

4

O singura culoare

5

+

6

Efect Val tip 4

7

Mod personalizat

8

Efect activat la atingere

Efect activat la sunet 

9

LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensitatii cu 

care este iluminata tastatura apasati FN + Pg 

Up/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

SIGURANTA IN UTILIZARE

GENERALE

Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile 

de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele 

electronice.
Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau 

murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi 

inalte (acestea il pot deteriora).
Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand 

acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma 

condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate 

duce la spargerea sa).

Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul 

european RoHS.
Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica 

faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati 

deseurile in mod corespunzator protejati mediul 

inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit 

ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea 

umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespun-

zatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de 

asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor 

scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. 

Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs 

va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

ESPECIFICAÇÃO 

Tamanho do teclado 
Peso teclado
Conector
Número de chaves
Número de teclas multimédia

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

CONTEÚDO

Thor 200 RGB  backlit teclado 

mecânico
Guia de Instalação Rápido

Garantia

Garantia do fabricante de 
2 anos limitada

Requisitos

PC ou outro dispositivo com porta USB
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Características

função “anti-ghosting” para 19 teclas
6-zona RGB retroiluminação (9 modos de 

iluminação)
interruptores mecânicos híbridos 
teclas de função multimídia

INSTALAÇÃO

Conecte o dispositivo à porta USB no seu computador
O sistema irá instalar o driver automaticamente
Nota: Se você quiser usar o HUB de áudio, em primeiro 

lugar você precisa conectar 2x conectores jack de 

3,5mm em seu computador.

FN

W

S

A

D

W

+

MUDANÇA DA FUNÇÃO DAS TECLAS

Pressione teclas Fn + W, para mudar as funções 

das setas para as teclas de função W, A, S, D.

MODOS DE ILUMINAÇÃO

Pressione a tecla  Fn + 1-9 para mudar entre os 

9 modos de luz de fundo jogo. 

MODO DE USUÁRIO

Modo de usuário permite que você defina a iluminação 

individual de cada chave.
1. Pressione Fn + 9 ou Fn + 0 para entrar no "Modo de 

usuário"
2. Pressione o botão [FN+HOME] e, em seguida, as teclas 

que deseja para iluminar
3. Em seguida, novamente pressione o botão [FN+END] 

para sair e salvar as configurações

FN

Wave effect 1

1

Wave effect 2

2

7 colors 

breathing

3

Wave effect 3

4

Single color

5

+

6

Wave effect 4

7

Custom mode

8

 Touch response effect

Voice response effect

9

BRILHO DA

RETROILUMINAÇÃO

Para alterar a intensidade do brilho pressione 
FN + Pg Up/Pg Dn

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

Informação de segurança

Informação geral

Utilizar como recomendado 
Reparações não autorizadas ou desfragmentar o dispositivo anula 

automaticamente a garantia e pode causar danos no produto
Evite bater ou friccionar com objetos duros, caso contrário vai 

estragar a superfície ou provocar outros estragos no hardware.
Não utilize o produto em temperaturas baixas e altas, em campos 

magnéticos fortes e em atmosferas húmidas ou poeirentas.
Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. O manuseio 

descuidado pode estraga-lo.
As ranhuras e aberturas da caixa são para ventilação e não devem ser 

obstruídas. Bloquear as aberturas pode causar sobreaquecimento do 

dispositivo

Produto seguro, em conformidade com os requisitos da EU.
O produto foi feito em conformidade com a norma europeia 

RSP.
O símbolo WEEE (o cesto com rodas cruzado) indica que 

este produto não está em lixo doméstico. O gerenciamento 

adequado de resíduos ajuda a evitar conseqüências que são 

prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente e resultam de 

materiais perigosos usados no dispositivo, bem como 

armazenamento e processamento inadequados. A coleta 

seletiva de agregados domésticos reciclados ajuda a reciclar 

materiais e componentes dos quais o dispositivo foi 

fabricado. Para obter informações detalhadas sobre a 

reciclagem deste produto, entre em contato com seu 

revendedor ou uma autoridade local.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

SPECIFICATII TEHNICE

Dimenzije tastature 
Težina proizvoda
Konektor
Broj tastera 
Broj multimedijalnih tastera 

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

PAKOVANJE SADRŽI

Thor 200 RGB  tastaturu sa 

pozadinskim osvetljenjem
Uputstvo za brzu instalaciju

Garancija

Dve godine 

Potrebno za korišćenje

PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Značajke

funkcija Anti-ghosting za 19 tastera
6-zone RGB pozadinsko osvjetljenje sa 

mogučnošču podešavanja 9 različitih režima rada
hibridni mehanički prekidači 
multimedialni funkcijski tasteri

Instalacija

Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
Sistem će automatski instalirati drajvere
Napomena:  Ukoliko želite da koristite audio HUB, 

prvo morate priključiti 2x 3,5mm konektore na vaš 

računar.

FN

W

S

A

D

W

+

PROMENA FUNKCIJE STRELICA

Pritisni tastere Fn + W za promenu funkcije 

strelica na funkcijskim tasterima W, A, S, D.

NAČIN OSVETLJENJA

Pritisnite  tastere Fn + 1-9  kako bi izabrali izmedu

9 različitih režima rada osvetljenja tokom igre. 

REŽIM RADA

Postavljanje režima rada omogućuje da se individualno 

izabere način osvetljenja svakog tastera.
1. Za ulazak u „Režim rada” treba da se pritisne taster Fn i 

dvokratno pritisne taster 7.
2. Za promenu boje prisni taster Fn + strelica gore/dole.
3. Pritisni taster Fn + strelica levo/desno za kretanje 

između 6 zona.
4. Pridrži taster Fn i dvokratno pritisni taster 7 za 

memorisanje postavki.

FN

Efekat talasa 1

1

Efekat talasa 2

2

Efekat pulsiranja 

(7 boja)

3

Efekat talasa 3

4

Jedna boja

5

+

6

Efekat talasa 4

7

Tryb użytkownika

8

Efekat dodira

Efekat glasa 

9

JAČINA OSVETLJENJA 

Za promenu jačine osvetljenja tastature treba 

da se pritisnu tasteri FN + Pg Up/Pg Dn.

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

Bezbednosne informacije

Opšte informacije

Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo 

kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa 

povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog 

oštećenja proizvoda.
Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega 

pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu 

štetu. 
Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u 

vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih 

magnetnih polja.
Nemjte ispustiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da ga 

polomi.

Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS 

standardom. 
WEEE oznaka (precrtana kanta za smeće) upućuje na to da 

uređaj ne pripada kućnom otpadu. Adekvatno upravljanje 

otpadom pomaže u izbegavanju posledica koje mogu biti 

štetne za ljude i čovekovu okolinu, a koje mogu nastati kao 

rezultat nepravilnog skladištenja ili prerade opasnih 

materijala korišćenih za izradu ovog proizvoda. Razdvajanje 

kućnog otpada i njegovo prikupljanje pomaže recikliranju 

materijala i komponenti od kojih je ovaj uređaj napravljen. 

Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog 

proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili 

nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размеры Клавиатуры 
Вес Клавиатуры 
Тип подключения 
Число клавиш 
Число мультимедиа клавиш 

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клавиатура Thor 200 RGB

Краткое руководство

ГАРАНТИЯ

2 года гарантии от 

Производителя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПК или устройство с  портом USB
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

КОМПЛЕКТАЦИЯ

функция anti-ghosting  для 19 клавиш
6-зональная RGB-подсветка
гибридные механические переключатели
мультимедийные функциональные клавиши

УСТАНОВКА 

Подключите устройство к порту USB на 

компьютере
Система автоматически установит драйвер
Примечание:  Если вы хотите использовать 

аудио-хаб, сначала вам необходимо 

подключить к разъему 2x 3,5мм разъемы.

FN

W

S

A

D

W

+

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок 

с функциональными клавишами W,A,S,D.

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn +1-9, чтобы выбрать 

один из 9 режимов подсветки.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет настроить 

индивидуальную подсветку для каждой клавиши.
1. Нажмите клавишу Fn  и дважды нажмите клавишу 7, 

чтобы войти в „Пользовательский режим”.
2. Нажмите клавишу Fn + стрелка вверх/вниз, чтобы 

изменить цвет.
3. Нажмите клавишу Fn + стрелка вправо/влево, чтобы 

выбрать одну из 6 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу Fn и дважды нажмите 

клавишу 7, чтобы сохранить настройки.

FN

Wave effect 1

1

Wave effect 2

2

7 colors 

breathing

3

Wave effect 3

4

Single color

5

+

6

Wave effect 4

7

Custom mode

8

Touch response effect

Voice response effect

9

ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки 

следует нажать клавиши FN + Pg 

Up/Pg Dn.

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используйте устройство только по назначению.
Неавторизированные попытки разборки устройства могут 

привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению 

продукта.
Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или 

же иным повреждениям продукта.
Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой  или 

влажной среде.
Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для 

вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка 

вентиляционных отверстий может привести к перегреву 

устройства

Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
Использование символа WEEE (перечёркнутый 

мусорный бак) обозначает то, что продукт не может 

рассматриваться в качестве бытовых отходов.
Для получения более подробной информации 

относительно переработки продукта, обратитесь в 

розничный пункт продажи, в котором вы купили данный 

продукт или же  с локальным органом власти.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

Spécifications

Taille du clavier
Poids du clavier
Connecteur
Nombre de clés
Nombre de touches multimédia

448 x 155 x 42 mm
885g
USB
104
12

Contenu du coffret

Thor 200 clavier de jeu
Guide d'installation rapide

Garantie

Garantie limitée du fabricant

de 2 ans
 

Exigences

Périphérique compatible avec un port USB 
Windows® XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

Caractéristiques 

fonction anti-dédoublement pour 19 touches
6-zone rétro-éclairage RGB   
interrupteurs mécaniques hybrides
touches de fonction multimedia

Installation

Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur
Le système installera automatiquement le pilote 
Remarque:  Si vous souhaitez utiliser le HUB audio, 

vous devez d'abord connecter deux connecteurs jack 

3,5 mm à votre ordinateur.

FN

W

S

A

D

W

+

Changer la fonction des flèches

Appuyez sur les touches Fn + W pour changer pour changer les 

fonctions des flèches avec les touches fonctions W,A,S,D.

MODE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches Fn +1-9 pour basculer 

entre 9 modes de rétroéclairage.

MODE D’UTILISATION

Le mode d’utilisation permet de choisir les paramètres 

individuels du rétroéclairage pour chaque touche.
1. Appuyez sur la touche Fn et appuyez deux fois sur la 

touche 7 pour accéder au « Mode d’utilisation ».
2. Appuyez sur la touche Fn + flèche en haut/en bas 

pour changer de couleur.
3. Appuyez sur la touche Fn + flèche gauche/droite pour 

basculer entre 6 zones.
4. Maintenez appuyée la touche Fn et appuyez deux fois 

sur la touche 7 pour enregistrer les paramètres.

FN

Wave effect 1

1

Wave effect 2

2

7 colors 

breathing

3

Wave effect 3

4

Single color

5

+

6

Wave effect 4

7

Custom mode

8

Touch response effect

Voice response effect

9

LUMINOSITÉ DU 

RÉTROÉCLAIRAGE

Pour régler la luminosité du rétroéclairage, 

appuyer sur les touches FN + Pg Up/Pg Dn.

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS
RU
FR

Information de sécurité

Général

Utiliser comme indiqué.
Les tentatives non autorisées d'ouvrir l'appareil entraîner une perte 

de garantie ou des dommages au produit.
Chute ou un coup peut provoquer des rayures et des équipements de 

dommage ou tout autre défaut du produit.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements chauds, froids, 

poussiéreux ou humides.
Une utilisation incorrecte de cet appareil peut les détruire
Les lacunes et les trous dans le boîtier servent au refroidissement et 

ne doivent pas être couverts.
Le blocage des ouvertures de ventilation peut provoquer une 

surchauffe de l'appareil.

Le produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
Le produit est fabriqué conformément à la norme 

européenne RoHS. La norme a été émise afin de diminuer le 

montant des déchets électroniques et électriques émis 

dans l'atmosphère.
Le symbole de la DEEE (le bac à roulettes surélevé) qui utilise 

ce produit n'est pas un gaspillage domestique. Vous 

protégez l'environnement lorsque vous recyclez les déchets 

dangereux de manière appropriée. L‘élimination appropriée 

de l’équipement utilisé permet d’éviter les consequences 

nocives sur la santé humaine et sur l’environnement naturel, 

resultant de la presence éventuelle de composants 

dangereux dans les équipements. La collecte séparée 

permet également de récupérer des matériaux et des 

composants dont ce dispositif a été fabriqué. An d'obtenir 

des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, 

veuillez contacter votre détaillant ou une autorité locale.

FN+

PG

UP

PG

DN

 


background image

www.genesis-zone.com

product & support 

information

  

| please scan qrcode |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and 

service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of  

GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of 

their respective owners.