PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Genesis RX85 Quick Installation Manual

Genesis RX85 Quick Installation Manual

Made by: Genesis
Type: Quick Installation Guide
Category: Keyboard
Pages: 10
Size: 0.29 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Quick installation guide

MECHANICAL KEYBOARD

RX85

www.genesis-zone.com

V | 20170508RX85

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Garancija

Dve godine 

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

SAFeTY information

general

Use as directed.
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the 

warranty void and may cause the product damage.
Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to 

grind surface or other hardware damage.
Do not use the product in low and high temperatures, in strong 

magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
Slots and openings in the case are provided for ventilation and should 

not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the 

device.

The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European 

standard. 
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using 

indicates that this product in not home waste. You protect 

the environment when you recycle hazardous waste 

appropriately.  In order to get detailed information about 

recycling this product please contact your retailer or a 

local authority.

SPECIFICATION

Keyboard size
Keyboard weight
Connector
Number of key
Number of Multimedia keys

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

PACKAGE CONTENT

RX85 backlit mechanical keyboard
Quick installation guide

warranty

2 years limited manufacturer warranty

requirements

PC or PC compatible device with a USB port
Windows® XP/Vista/7/8/10

features

Top quality, durable key switches,
N-Key Rollover,
White backlight with ability to set

20 different modes,
Wrists support.

Instalation

Connect the device to the USB port in your computer
System will install driver automatically

Arrow function change

Press Fn + W keys to swap arrow 

function with W, A, S, D keys function.

FN

W

S

A

D

W

+

GAME BACKLIGHT MODE

Press the keys Fn + 0-9 to change between

10 game backlight modes. 

CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual 

illumination of each key.
1. Press Fn + 9 or Fn + 0 to enter into "Custom Mode"
2. Press the [      ] button and then the keys you want to 

illuminate
3. Then again press the [      ] button to save settings

Note: To restore the default settings of "Custom Mode", 

press Fn+ESC.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

CUSTOM MODE 1 

0

CUSTOM MODE 2 

BASIC BACKLIGHT 

MODE

Press the [     ] key to change between 

10 backlight modes. 
To change the backlight brightness 

level press keys Fn + arrow up/down.

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

2 years limited manufacturer warranty

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

bezpieczeństwo

Ogólne

Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę 

gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować 

uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę 

produktu.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź 

zawilgoconym otoczeniu.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je znisczyć.
Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie 

należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może 

spowodować przegrzanie urządzenia.

Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą 

RoHS. 
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że 

niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad 

domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji 

dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy 

skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w 

którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

SPECYFIKACJA

Wymiary klawiatury
Waga klawiatury
Złącze
Ilość klawiszy
Ilość klawiszy multimedialnych

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

zawartość

Klawiatura mechaniczna 

z podświetleniem RX85
Skrócona instrukcja

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

wymagania

PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
Windows® XP/Vista/7/8/10

Główne cechy

Najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszy,
N-Key Rollover,
Białe podświetlenie z możliwością ustawienia 

20 różnych trybów,
Podparcie dla nadgarstków.

instalacja

Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
System automatycznie zainstaluje sterownik

FN

W

S

A

D

W

+

ZMIANA FUNKCJI STRZALEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje 

strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

TRYB PODŚWIETLENIA

DO GIER

Naciśnij klawisze Fn + 0-9, by przełączyć 

pomiędzy 10 trybami podświetlenia do gier. 

TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne 

podświetlenie każdego klawisza.
1. Naciśnij klawisze Fn + 9  lub Fn + 0, by wejść do „Trybu 

użytkownika"
2. Naciśnij przycisk [      ], i następnie klawisze, które 

chcesz podświetlić
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk [      ], by zapisać 

ustawienia

Uwaga: Aby przywrócić domyślne ustawienia "Trybu 

użytkownika", naciśnij klawisze Fn + Esc.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

TRYB UŻYTKOWNIKA 1 

0

TRYB UŻYTKOWNIKA 2 

PODSTAWOWY TRYB 

PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisz [ ], by przełączyć

pomiędzy 10 trybami podświetlenia. 
Aby zmienić jasność podświetlenia naciśnij 

klawisze Fn + strzałka w górę/w dół.

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

2 lata gwarancji producenta

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

bezpečnost

OBECNÉ

Používejte podle návodu.
Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, 

nebo poškození výrobku.
Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo 

jinou závadu výrobku.
Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém 

prostředí.
Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. 

Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS. 
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto 

výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. 

Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. 

Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám 

poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

SPECIFIKACE

Rozměry klávesnice: 
Hmotnost klávesnice: 
Komunikace: 
Počet kláves: 
Počet multimediálních kláves:

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

OBSAH BALENÍ

Mechanická klávesnice s podsvícením RX85
Stručný návod k obsluze

Záruční doba

2 roky limitovaná záruka producenta

Požadavky

Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
Windows® XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves,
N-Key Rollover,
Bílé podsvícení z možností nastavení 

20 různých režimů,
Podložka pod zápěstí.

Instalace

Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
Operační systém automaticky nainstaluje potřebné 

ovladače 

FN

W

S

A

D

W

+

Změna funkce šípek

Stiskněte klávesy  Fn + W pro prohození funkce 

šípek z funkčními klávesy W, A, S, D.

HERNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ 

Stisknete tlačítka Fn + 0-9 pro změnu mezi

10 herními režimy podsvícení. 

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální 

podsvícení každé klávesy.
1. Stisknutím tlačítka Fn + 9 nebo Fn + 0 vstoupíte do 

"Uživatelského režimu"
2. Stiskněte tlačítko [      ] a pak klávesy, které chcete 

nasvítit
3. Poté znovu stiskněte tlačítko [      ] pro uložení 

nastavení

Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení " 

Uživatelského režimu" stiskněte Fn + ESC.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

UŽIVATELSKÝ REŽIM 1 

0

UŽIVATELSKÝ REŽIM 2 

ZÁKLADNÍ REŽIM 

PODSVÍCENÍ 

Stisknete tlačítko [     ] pro změnu mezi 

10 režimy podsvícení. 
Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte 

pomocí kláves FN + sýpka nahoru/dolů.

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS. 
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto 

výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. 

Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. 

Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám 

poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

2 roky limitovaná záruka producenta

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

FN

W

S

A

D

W

+

bezpečnosť

VŠEOBECNÉ

Používajte podľa návodu.
Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, 

alebo poškodeniu výrobku.
Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, 

alebo inú závadu výrobku.
Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo 

vlhkom prostredí.
Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. 

Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ. 
Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou 

RoHS.
Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto 

výrobkom nie je dovolené postupovať  ako s domácim 

odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné 

prostredie. Podrobné informácie o recyklácií tohoto 

výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány 

štátnej správy.

ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery klávesnice: 
Hmotnosť klávesnice: 
Komunikácia: 
Počet kláves: 
Počet multimediálnych kláves:

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

OBSAH BALENIA

Mechanická klávesnica s podsvietením RX85
Stručný návod na obsluhu

Záručná doba

2 roky limitovaná záruka producenta

Požiadavky

Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
Windows® XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Najvyššej kvality, odolné spínače kláves,
N-Key Rollover,
Biele podsvietenie s možnosťou nastavenia 

20 režimov,
Podložka pod zápästie.

Inštalácia

Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné 

ovládače 

Zmena funkcie šípok

Stlačte klávesy  Fn + W pre prehodenie funkcie 

šípok z funkčnými klávesmi W, A, S, D.

HERNÝ REŽIM PODSVIETENIA 

Stlačte tlačidlá Fn + 0-9 pre zmenu medzi

10 hernými režimami podsvietenia. 

UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne 

podsvietenie každej klávesy.
1. Stlačením tlačidla Fn + 9 alebo Fn + 0 vstúpite do 

"Užívateľského režimu"
2. Stlačte tlačidlo [      ] a potom klávesy, ktoré chcete 

podsvietiť
3. Potom znovu stlačte tlačidlo [      ] pre uloženie 

nastavení

Poznámka: Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia 

"Užívateľského režimu" stlačte Fn + ESC.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 1 

0

UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 2 

ZÁKLADNÝ REŽIM 

PODSVIETENIA 

Stlačte tlačidlo [     ] pre zmenu medzi 

10 režimami podsvietenia. 
Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte 

pomocou kláves FN + šípka hore/dole.

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

FN

W

S

A

D

W

+

Sicherheitsinformation

Allgemeine

Gebrauchsanweisung verwenden.
Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke 

machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt 

werden.
Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder 

Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere 

Hardware-Schäden zu mahlen.
Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in 

starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen 

Atmosphäre.
Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des 

Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den 

Anforderungen einer EU-Richtlinie
Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS 

Direktive hergestellt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, 

dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll 

entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und 

Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin 

enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die 

Umwelt gefährden.

SPEZIFIKATION

Tastaturgröße
Tastaturgewicht
Anschluss
Anzahl der Tasten
Anzahl der Multimedia-Tasten

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

PAKET-INHALT

RX85 mechanische Tastatur für Spieler
Schnellinstallationsanleitung

Garantie

2 Jahre begrenzte Hersteller 
warrantywarranty

Anforderungen

PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
Windows® XP/Vista/7/8/10

Hauptmerkmale

Tastenumschalter höchster Qualität,
N-Key Rollover,
Weiße Hintergrundbeleuchtung mit 20 

einstellbaren Modi,
Handgelenkstütze.

INSTALLATIONSVORGANG

Connect the device to the USB port in your computer
System will install driver automatically

Pfeil Funktion ändern

Drücken Sie Fn + W Tasten zu tauschen Pfeil 

Funktion mit W, A, S, D Tasten Funktion.

GRUNDBELEUCHTUNG-

SMODUS 

Drücken Sie die Tasten [     ] Hintergrundbele-

uchtung zwischen 10-Modus zu ändern.
Um die Tastaturbeleuchtung-Modus drücken 

Sie die Tasten Fn + Pfeil nach oben/unten.

SPIELMODUS-HINTER-

GRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 0-9 Hintergrundbe-

leuchtung zwischen 10 Spielmodus zu ändern.

USER-MODUS

User-Modus können Sie die individuelle Beleuchtung 

der einzelnen Tasten zu setzen.
1. Drücken Sie Fn + 9 oder Fn + 0, um die "User-Modus" 

eingeben
2. Drücken Sie die Schaltfläche [      ] und dann die 

Tasten, die Sie beleuchten möchten
3. Drücken Sie dann erneut die Schaltfläche [      ] die 

Einstellungen zu verlassen und speichern

Hinweis: Um die Standardeinstellungen von 

"User-Modus", drücken Sie Fn + ESC wiederherstellen.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

USER-MODUS 1 

0

USER-MODUS 2 

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Garantie

2 Jahre begrenzte Hersteller 
warrantywarranty

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

FN

W

S

A

D

W

+

Siguranta in utilizare

GENERALE

Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate 

tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza 

circuitele electronice. 
Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau 

murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi 

inalte (acestea il pot deteriora).
Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute 

(cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se 

poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamen-

tului).
Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala 

poate duce la spargerea sa).

Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE. 
Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul 

european RoHS. 
Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica 

faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati 

deseurile in mod corespunzator protejati mediul 

inconjurator. Pentru informatii detaliate privind reciclarea 

acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau 

autoritatile locale.

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni tastatura:
Greutate tastatura:
Interfata:
Numar taste:
Numar taste multimedia:

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

Continut pachet

Tastatura mecanica iluminata RX85
Ghid de instalare rapida

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

Cerinte de sistem

PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
Windows® XP/Vista/7/8/10

INFORMATII

Contacte de calitate inalta, foarte fiabile,
N-Key Rollover,
Iluminare cu LED alb (20 moduri selectabile),

Suport pentru încheieturile mâinilor.

INSTALARE

Conectati tastatura la un port USB liber al 

computerului dumneavoastra
Sistemul de operare va instala automat driver-ul 

necesar.

Schimbarea functiei

tastelor sageti

Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba 

functia tastelor sageti cu tastele W, A, S, D.  

MODUL DE ILUMINARE 

NORMAL

Apasati tasta [     ] pentru a selecta unul din cele 

10 moduri de iluminare.
Pentru modificarea luminozitatii apasati tastele 

Fn + sageata sus/jos.

MODUL DE ILUMINARE 

PENTRU JOCURI

Apasati tasta Fn + 0-9 pentru a selecta unul din 

cele 10 moduri de iluminare. 

MODUL UTILIZATOR

Modul utilizator va permite sa setați iluminarea 

individuala a fiecarei taste.
1. Apasați Fn + 9 sau Fn + 0 pentru a intra in "Modul 

utilizator"
2. Apasați butonul [      ] și apoi tastele pe care le doriți 

iluminate
3. Apoi apasați din nou butonul [      ] pentru a ieși și a 

salva setarile

Nota: Pentru a restaura setarile implicite ale "Modul 

utilizator", apasați Fn + ESC.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

MODUL UTILIZATOR 1 

0

MODUL UTILIZATOR 2 

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Informação de segurança

Informação geral

Utilizar como recomendado 
Reparações não autorizadas ou desfragmentar o dispositivo anula 

automaticamente a garantia e pode causar danos no produto
Evite bater ou friccionar com objetos duros, caso contrário vai 

estragar a superfície ou provocar outros estragos no hardware.
Não utilize o produto em temperaturas baixas e altas, em campos 

magnéticos fortes e em atmosferas húmidas ou poeirentas.
Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. O manuseio 

descuidado pode estraga-lo.
As ranhuras e aberturas da caixa são para ventilação e não devem 

ser obstruídas. Bloquear as aberturas pode causar sobreaqueci-

mento do dispositivo

Produto seguro, em conformidade com os requisitos da EU.
O produto foi feito em conformidade com a norma europeia 

RSP.
O simbolo WEEE (símbolo cruzado) indica que este produto 

não é residio doméstico. O utilizador protege o meio 

ambiente quando recicla resíduos perigosos de forma 

adequada. A fim de obter informações detalhadas sobre a 

reciclagem deste produto, por favor contacte o seu 

revendedor ou uma autoridade local.

ESPECIFICAÇÃO 

Tamanho do teclado 
Peso teclado
Conector
Número de chaves
Número de teclas multimédia

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

CONTEÚDO

RX85 backlit teclado mecânico
Guia de Instalação Rápido

Garantia

Garantia do fabricante de 
2 anos limitada

Requisitos

PC ou outro dispositivo com porta USB
Windows® XP / Vista / 7/8/10

Características

Qualidade superior, teclas duráveis,
N-Key Rollover,
Com 20 modos de iluminação interna
Apoio dos pulsos.

Installation

Conecte o dispositivo à porta USB no seu computador
O sistema irá instalar o driver automaticamente

FN

W

S

A

D

W

+

Seta para mudança de função

Pressione Fn + W chaves para trocar a função seta 

com W, A, S, D teclas de função.

MODO BÁSICO DE 

ILUMINAÇÃO 

Pressione a tecla [  ] para mudar entre os 

10 modos de luz de fundo.
Para alterar o brilho da luz de fundo chaves nível 

pressionar Fn + seta para cima/para baixo.

MODO DE LUZ DE

FUNDO JOGO

Pressione a tecla  Fn + 0-9 para mudar entre os 

10 modos de luz de fundo jogo. 

MODO DE USUÁRIO

Modo de usuário permite que você defina a iluminação 

individual de cada chave.
1. Pressione Fn + 9 ou Fn + 0 para entrar no "Modo de 

usuário"
2. Pressione o botão [      ] e, em seguida, as teclas que 

deseja para iluminar
3. Em seguida, novamente pressione o botão [      ] para 

sair e salvar as configurações

Nota: Para restaurar as configurações padrão do "Modo 

de usuário", pressione Fn + ESC.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

MODO DE USUÁRIO 1 

0

MODO DE USUÁRIO 2 

FN+

 


background image

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Garantia

Garantia do fabricante de 
2 anos limitada

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Bezbednosne informacije

Opšte informacije

Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo 

kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa 

povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog 

oštećenja proizvoda.
Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o 

njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu 

drugu štetu. 
Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u 

vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih 

magnetnih polja.
Nemjte ispustiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da 

ga polomi.
Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetravanje i 

ne smeju da se zatvaraju ili pokrivaju na bilo koji način. Njihovo 

zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS 

standardom. 
WEE oznaka (precrtana kanta za smeće) upućuje na to da 

uređaj ne pripada kućnom otpadu. Štitite okolinu kada 

reciklirate opasan otpad na odgovarajući način. Kako biste 

dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda 

molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u 

vašoj lokalnoj zajednici. 

SPECIFICATII TEHNICE

Dimenzije tastature 
Težina proizvoda
Konektor
Broj tastera 
Broj multimedijalnih tastera 

449 x 210 x 36 mm
1009g
USB 2.0
104
12

PAKOVANJE SADRŽI

RX85 mehaničku tastaturu sa 

pozadinskim osvetljenjem
Uputstvo za brzu instalaciju

Garancija

Dve godine 

Potrebno za korišćenje uređaja

PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
Windows® XP/Vista/7/8/10

Značajke

Vrhunski kvalitet, izuzetno izdržljivi 

prekidači tastera, 
N-Key Rollover,
Belo pozadinsko osvetljenje sa mogućnošću 

podešavanja 20 različitih režima rada,
Podrška za ručne zglobove.

Instalacija

Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
Sistem će automatski instalirati drajvere

FN

W

S

A

D

W

+

Promena rada strelica

Pritisnite Fn + W taster da zamenite funkciju 

strelica sa funkcijom W, A, S, D tastera.

OSNOVNO POZADINSKO 

OSVJETLJENJE 

Pritisnite [     ] taster kako bi izabrali izmedu 

10 različitih režima rada osvetljenja.
Intenzitet osvetljenja menjate pritiskom na 

tastere Fn + strelica gore/dole.

POZADINSKO

OSVETLJENJE U IGRI

Pritisnite  tastere Fn + 0-9  kako bi izabrali izmedu

10 različitih režima rada osvetljenja tokom igre. 

KORISNIK MOD

Korisnik mod vam omogućuje da postavite pojedinačno 

osvetljenje svakog tastera.
1. Pritisnite Fn + 9 ili Fn + 0 za ulazak u "Korisnik mod"
2. Pritisnite [      ] taster, a zatim tastere koje želite 

osvetliti
3. Zatim ponovo pritisnite taster [      ] za izlaz i čuvanje 

podešavanja

Napomena: Za vraćanje zadatih podešavanja "Korisnik 

mod", pritisnite Fn + ESC.

FN

FPS

1

CF

2

COD

3

RTS

4

LOL full

5

+

6

Car race

7

NBA

8

LOL simple

9

KORISNIK MOD 1 

0

KORISNIK MOD 2 

FN+

 


background image

www.genesis-zone.com

product & support 

information

  

| please scan qrcode |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and 

service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of  

GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of 

their respective owners.

EN

CZ
SK
DE
RO
PT
RS

Záručná doba

2 roky limitovaná záruka producenta