PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Genesis P65 Quick Installation Manual

Genesis P65 Quick Installation Manual

Made by: Genesis
Type: Quick Installation Guide
Category: Video Game Controller
Pages: 10
Size: 0.19 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Quick installation guide

Gamepad

P65

www.genesis-zone.com

V | 20171114P65

ГАРАНТИЯ

2 года гарантии от 
Производителя

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

SPECIFICATION

Buttons number
Analog sticks
Interface
Communication
Operating modes

12
2
USB 2.0
Wired
X-Input/D-Input 

PACKAGE CONTENT

P65 gamepad
Quick installation guide

warranty

2 years limited manufacturer warranty

requirements

PS III or PC compatible device with a USB port
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

features

Ability to switch between X-Input/D-Input  modes
Analogie triggers and joysticks
Vibration Feedback

SWITCHING BETWEN X-INPUT 

AND D-INPUT MODES

To switch between X-Input and D-Input modes while 

gamepad is connected to PC, press Genesis button for 8 

seconds.
If in Control Panel gamepad is detected as USB  Gamepad 

it means it works in D-Input mode.
If in Control Panel gamepad is detected as Controller 

(XBOX 360 for Windows), it means it works in X-Input 

mode.
On the console gamepad is automatically detected in 

D-Input mode, and there is no possibility to change that. .
To enable vibrations on PC, please go to genesis-zone.com 

Instalation

Connect the device to the USB port 
System will install driver automatically

SAFeTY information

general

Use as directed.
Non-authorized repairs or taking the device to 

pieces make the warranty void and may cause 

the product damage.
Avoid to hit or friction with a hard object, 

otherwise it will lead to grind surface or other 

hardware damage.
Do not use the product in low and high 

temperatures, in strong magnetic fields and in 

the damp or dusty atmosphere.
Do not drop, knock, or shake the device. Rough 

handling can break it.
Slots and openings in the case are provided for 

ventilation and should not be obscure. Blocking 

the vents can cause overheating of the device.

The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European standard. 
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this 

product in not home waste. Appropriate waste management aids in 

avoiding consequences which are harmful for people and environment 

and result from dangerous materials used in the device, as well as 

improper storage and processing. Segregated household waste 

collection aids recycle materials and components of which the device 

was made. In order to get detailed information about recycling this 

product please contact your retailer or a local authority.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI 

X-INPUT ORAZ D-INPUT

Aby przełączyć się na PC między trybami X-Input i 

D-Input, należy przez 8 sekund przytrzymać przycisk 

Genesis w czasie, kiedy gamepad podłączony jest do 

komputera.
Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako 

USB  Gamepad, pracuje w trybie D-Input.
Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako 

Controller (XBOX 360 for Windows),, pracuje w trybie 

X-Input.
Na konsoli gamepad automatycznie wykrywany jest w 

trybie D-Input, bez możliwości przełączenia. 
By włączyć wibracje na PC, konieczne jest pobranie 

sterowników ze strony genesis-zone.com

SPECYFIKACJA

Liczba przycisków
Gałki analogowe
Interfejs
Komunikacja
Tryby

12
2
USB 2.0
Przewodowa
X-Input/D-Input 

zawartość

Gamepad P65
Skrócona instrukcja

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

wymagania

PS III lub urządzenie kompatybilne z portem USB
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Główne cechy

Przełączanie między trybami X-Input/D-Input 
Analogowe spusty i drążki
Wibracje

instalacja

Podłącz urządzenie do portu USB
System automatycznie zainstaluje sterownik

bezpieczeństwo

Ogólne

Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia 

powodują utratę gwarancji oraz mogą 

spowodować uszkodzenie produktu.
Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może 

spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie 

obudowy, bądź inną usterkę produktu.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, 

zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je 

zniszczyć.
Szczeliny i otwory w obudowie są otworami 

wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. 

Zablokowanie otworów wentylacyjnych może 

spowodować przegrzanie urządzenia.

Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. 
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie 

może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego 

sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 

naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie 

niebezpiecznych  substancji, mieszanin oraz części składowych, a także 

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka 

selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z 

których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych 

informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy 

skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano 

zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Lorem ipsum

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

2 lata gwarancji producenta

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY 

X-INPUT A D-INPUT

Pro přepínání mezi režimy X-input a D-input, když 

gamepad je připojen k počítači, přidržte tlačítko s logem 

Genesis po dobu 8 sekund.
Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako 

„USB  Gamepad“ znamená to, že pracuje v režimu D-input.
Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako 

„Controller (Xbox 360 for Windows)“ znamená to, 

že pracuje v režimu X-input.
Po připojení ke konzoly gamepad automaticky pracuje 

v režimu D-input a není možné to změnit.
Chcete-li povolit vibrace na počítači, přejděte 

na www.genesis-zone.com a stáhnete ovladač pro 

gamepad

SPECIFIKACE

Počet tlačítek
Analogové páky
Rozhraní
Komunikace
Režimy

12
2
USB 2.0
Kabelové
X-Input/D-Input 

OBSAH BALENÍ

Gamepad P65
Stručný návod k obsluze

Záruční doba

2 roky limitovaná záruka producenta

Požadavky

PS III, Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Možnost přepínání mezi režimy X-Input/D-Input 
Analogové triggery a joysticky
Vibrace

Instalace

Připojte kabel zařízení do USB portu 
Operační systém automaticky nainstaluje potřebné 

ovladače 

bezpečnost

OBECNÉ

Používejte podle návodu.
Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou 

ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
Pád, nebo úder může způsobit poškození a 

poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, 

prašném, nebo vlhkém prostředí.
Nesprávné používání tohoto zařízení je může 

zničit.
Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a 

neměli by být zakryté. Zablokování větracích 

otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS. 
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto výrobkem nelze 

nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte 

předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na 

lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, 

nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového 

výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze 

kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto 

výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

Lorem ipsum

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

2 roky limitovaná záruka producenta

PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI 

X-INPUT A D-INPUT

Pre prepínanie medzi režimami X-input a D-input, keď 

gamepad je pripojený k počítaču, pridržte tlačidlo s logom 

Genesis po dobu 8 sekúnd.
Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "USB  

Gamepad" znamená to, že pracuje v režime D-input.
Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako 

"Controller (Xbox 360 for Windows)" znamená to, že 

pracuje v režime X-input.
Po pripojení ku konzole gamepad automaticky pracuje v 

režime D-input a nie je možné to zmeniť.
Ak chcete povoliť vibrácie na počítači, prejdite na 

www.genesis-zone.com a stiahnite ovládač pre gamepad

ŠPECIFIKÁCIA

Počet tlačidiel
Analógové páky
Rozhranie
Komunikácia
Režimy

12
2
USB 2.0
Káblové
X-Input/D-Input 

OBSAH BALENIA

Gamepad P65
Stručný návod na obsluhu

Záručná doba

2 roky limitovaná záruka producenta

Požiadavky

Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Možnosť prepínania medzi režimami X-Input/D-Input 
Analógové triggery a joysticky
Vibrácie

Inštalácia

Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné 

ovládače 

bezpečnosť

VŠEOBECNÉ

Používajte podľa návodu.
Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú 

ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a 

poškrabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, 

prašnom, alebo vlhkom prostredí.
Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže 

zničiť.
Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a 

nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích 

otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ. 
Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom 

nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnou likvidáciou 

výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať 

nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti 

nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne 

skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu 

pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto 

zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku 

Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

UMSCHALTEN ZWISCHEN BETRIE-

BSARTEN X-INPUT UND D-INPUT

Um am PC zwischen den Betriebsarten X-Input und 

D-Input umzuschalten, während der Gamepad am PC 

angeschlossen ist, halten Sie ca. 8 Sekunden die 

Genesis-Taste gedrückt.
Wird der Gamepad am Bedienpult  als ein USB  Gamepad 

entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart D-Input.
Wird der Gamepad am Bedienpult  als ein Controller 

(XBOX 360 für Windows) entdeckt, dann arbeitet er in der 

Betriebsart X-Input.
An der Konsole wird Gamepad automatisch in der 

Betriebsart D-Input, ohne Umschaltmöglichkeit, entdeckt. 
Um den Vibrations-Modus zu  aktivieren, besuchen Sie 

genesis-zone.com und laden Sie den entsprechenden 

Treiber für das Gamepad herunter.

SPEZIFIKATION

Anzahl der Tasten
Analog-Sticks
Schnittstelle
Kommunikation
Modi 

12
2
USB 2.0
Verdrahtet
X-Input/D-Input 

PAKET-INHALT

Gamepad P65
Schnellinstallationsanleitung

Garantie

2 Jahre begrenzte Hersteller 
warrantywarranty

Anforderungen

PS III oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Hauptmerkmale

Umschaltbar zwischen X-Input/D-Input 
Analog-Trigger und Joysticks 
Vibrationseffekte

Installation

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
System Treiber automatisch zu installieren

Sicherheitsinformation

Allgemeine

Gebrauchsanweisung verwenden.
Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie 

das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig 

und kann das Produkt beschädigt werden.
Vermeiden Sie, um mit einem harten 

Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird 

es führen zu Oberflächen oder andere 

Hardware-Schäden zu mahlen.
Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, 

darf nicht in starken Magnetfeldern und in der 

feuchten oder staubigen Atmosphäre.
Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine 

Erschütterung des Gerätes. Eine grobe 

Behandlung kann es zu brechen.

Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer 

EU-Richtlinie
Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt 

nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die 

ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgaräten trägt dazu 

bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht 

ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, 

vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und 

komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. 

Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass 

darin enthaltene Stoe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

Garantie

2 Jahre begrenzte Hersteller 
warrantywarranty

COMUTAREA INTRE MODURILE 

X-INPUT SI D-INPUT

Pentru a comuta intre modurile X-Input si D-Input in timp 

ce gamepad-ul este conectat la PC, apasati butonul 

Genesis pentru 8 secunde.
Daca in Control Panel gamepad-ul este identificat "USB  

Gamepad", inseamna ca functioneaza in modul D-Input.
Daca in Control Panel gamepad-ul este identificat 

"Controller (XBOX 360 for Windows)", inseamna ca 

functioneaza in modul X-Input.
Pe console gamepad-ul este automat detectat in modul 

D-Input si nu exista posibilitatea comutarii in celalalt mod.
Pentru activarea vibratiilor va rugam sa accesati 

genesis-zone.com si descarcati driverul pentru gamepad

SPECIFICATII TEHNICE

Număr de butoane
Stick-uri analogice
Interfață
Comunicare
Moduri

12
2
USB 2.0
Prin cablu
X-Input/D-Input

Continut pachet

Gamepad P65
Ghid de instalare rapida

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

Cerinte de sistem

PS III sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Caracteristici

Posibilitate de comutare intre modurile X-Input/D-Input 
Tragace si manete analoage
Feedback cu vibratii.

INSTALARE

Conectati tastatura la un port USB liber al computerului 

dumneavoastra
Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

Siguranta in utilizare

GENERALE

Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, 

umiditatea si toate tipurile de lichide sau 

condensul pot contine minerale ce corodeaza 

circuitele electronice. 
Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone 

prafuite sau murdare. Nu depozitati 

echipamentul in conditii de temperaturi inalte 

(acestea il pot deteriora).
Nu depozitati echipamentul in conditii de 

temperaturi scazute (cand acesta revine la 

temperatura normala, in interiorul lui se poate 

forma condens care poate duce la deteriorarea 

echipamentului).
Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul 

(utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE. 
Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. 
Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest 

produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod 

corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a 

echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru 

sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoa-

re a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la 

recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia 

dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea 

acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

Pour changer entre mode 

X-input/D-Input

Pour basculer entre les modes X-Input et D-Input pendant 

que le Gamepad est connecté au PC, appuyez sur le 

bouton Genesis pendant 8 secondes.
Si dans le Panneau de configuration, il est détecté comme 

USB Gamepad, cela signifie qu'il fonctionne en mode 

D-Input.
Si dans le Panneau de configuration, il est détecté comme 

contrôleur (XBOX 360 pour Windows), cela signifie qu'il 

fonctionne en mode X-Input.
Sur la console, le gamepad est automatiquement détecté 

dans Mode D-Input, et il n'y a aucune possibilité de 

changer cela.
Pour activer les vibrations sur PC, passez à 

genesis-zone.com et téléchargez le pilote pour le 

gamepad.

Specification

Numéro de boutons
Bâtons analogiques
Interface
La communication
Modes de fonctionnement

12
2
USB 2.0
Sans fil
X-Input/D-Input

Contenu

Manette P65
Mode d’emploi abrégé

Garantie

Garantie du fabricant: 2 ans 

Exigences

Dispositif compatible PS III ou PC avec un port USB
Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Principales caracteristiques

Possibilité de basculer entre les modes X-Input / D-Input
Déclencheurs analogiques et joysticks
Retour de vibrations

Installation

Connectez l'adaptateur USB sans fil à votre PC ou console.
Le système installera automatiquement le pilote

Information de sécurité 

Generalites

Utilisez l’appareil conformément à sa 

destination.
Les réparations non autorisées de l’appareil 

entraînent l’annulation de la garantie et peuvent 

causer les détériorations du produit.
La chute ou le choć de l’appareil peut causer la 

détérioration de l’appareil, l’égratinure du boîtier 

ou un autre défaut du produit.
N’utilisez pas le produit dans l’environnement 

chaud, froid, poussiéreux ou humide.
L’usage incorrect de l’appareil peut le détruire.

Le produit est sûr et conforme aux exigences de l’UE.
Le produit est fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
Le symbole de la deee (le bac à roulettes surélevé) qui utilise ce produit n'est pas 

un gaspillage domestique. Vous protégez l'environnement lorsque vous recyclez 

les déchets dangereux de manière appropriée. L‘élimination appropriée de 

l’équipement utilisé permet d’éviter les consequences nocives sur la santé 

humaine et sur l’environnement naturel, resultant de la presence éventuelle de 

composants dangereux dans les équipements. La collecte séparée permet 

également de récupérer des matériaux et des composants dont ce dispositif a 

été fabriqué. An d'obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce 

produit, veuillez contacter votre détaillant ou une autorité locale.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

P65

Garantie

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

X-INPUT И D-INPUT

Чтобы переключиться на компьютере между 

режимами X-Input и D-Input, следует в течении 8 

секунд удерживать кнопку Genesis в то время, как 

геймпад подключен к компьютеру.
Если геймпад обнаруживается на панели управления 

как USB Gamepad, то он работает в режиме D-Input.
Если геймпад обнаруживается на панели управления 

как Controller (XBOX360 for Windows), то он работает в 

режиме X-Input
На консоли геймпад автоматически обнаруживается в 

режиме D-input, без возможности переключения.
Чтобы включить вибрации на ПК, следует скачать 

драйвера с нашей интернет-страницы 
www.genesis-zone.сom

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число клавиш
Аналоговые стики
Интерфейс
Тип подключения
Режимы

12
2
USB 2.0
Проводное
X-Input/D-Input

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГЕЙМПАД Р65
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ГАРАНТИЯ

2 года гарантии от 
Производителя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПК или устройство с портом USB
Операционная система Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность переключения режимов Х-input/D-input
Аналоговые стики и триггеры
Вибрации

УСТАНОВКА

Подключите устройство к порту USB на компьютере
Система автоматически установит драйвер

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используйте устройство только по 

назначению.
Неавторизированные попытки разборки 

устройства могут привести к аннулированию 

гарантии, а так же повреждению продукта.
Выпадение или удар может привести к 

поломке, царапинам, или же иным 

повреждениям продукта.
Не используйте продукт в горячей, холодной, 

запылённой или влажной среде.
Использование продукта не по назначению 

может привести к его порче.

Продукт безопасен, соответствует требованиям ес и тс.
Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) 

обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве 

бытовых отходов. Для получения более подробной информации 

относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт 

продажи, в котором вы купили данный продукт или же  с локальным 

органом власти.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

 


background image

2 roky limitovaná záruka producenta

www.genesis-zone.com

product & support 

information

  

| please scan qrcode |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related 

product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered 

trademarks of  NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are 

the trademarks of their respective owners.