PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Genesis Krypton 110 Quick Installation Manual

Genesis Krypton 110 Quick Installation Manual

Made by: Genesis
Type: Quick Installation Guide
Category: Mouse
Pages: 10
Size: 1.04 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Quick installation guide

Optical gaming mouse

Krypton

110

www.genesis-zone.com

V | 20160923KRYPTON110

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

FR
RU

 


background image

SAFeTY information

general

Use as directed.
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the 

warranty void and may cause the product damage.
Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to 

grind surface or other hardware damage.
Do not use the product in low and high temperatures, in strong 

magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
Slots and openings in the case are provided for ventilation and should 

not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the 

device.

The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European 

standard. 
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using 

indicates that this product in not home waste. Appropriate 

waste management aids in avoiding consequences which 

are harmful for people and environment and result from 

dangerous materials used in the device, as well as 

improper storage and processing. Segregated household 

waste collection aids recycle materials and components of 

which the device was made. In order to get detailed 

information about recycling this product please contact 

your retailer or a local authority.

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

SPECIFICATION

Sensor type
Maximum resolution
Maximal tracking speed 
Number of key 
Dimenssions 
Weight 

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

PACKAGE CONTENT

Krypton 110 optical gaming mouse
Quick installation guide

warranty

2 years limited manufacturer warranty

requirements

PC or compatible device with a USB port
Windows® XP/Vista/7/8/10

features

Precise optical sensor with 2400 DPI resolution
Main button switches with lifetime 5 mil. clicks
4 levels DPI switch (800-1200-1600-2400 DPI)
4-colors backlight (pink, red, purple, blue)

FR
RU

Instalation

Connect the device to the USB port in your computer
System will install driver automatically

 


background image

The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European 

standard. 
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using 

indicates that this product in not home waste. Appropriate 

waste management aids in avoiding consequences which 

are harmful for people and environment and result from 

dangerous materials used in the device, as well as 

improper storage and processing. Segregated household 

waste collection aids recycle materials and components of 

which the device was made. In order to get detailed 

information about recycling this product please contact 

your retailer or a local authority.

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

2 years limited manufacturer warranty

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

bezpieczeństwo

Ogólne

Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę 

gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować 

uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę 

produktu.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź 

zawilgoconym otoczeniu.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je znisczyć.
Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie 

należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może 

spowodować przegrzanie urządzenia.

Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą 

RoHS. 
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że 

niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad 

domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala 

uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 

naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie 

niebezpiecznych  substancji, mieszanin oraz części 

składowych, a także niewłaściwego składowania i 

przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala 

także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z 

których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących recyklingu 

niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem 

sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub 

organem władzy lokalnej.

SPECYFIKACJA

Typ sensora
Maksymalna rozdzielczość
Maksymalna szybkość śledzenia
Ilość klawiszy
Wymiary
Waga

zawartość

Krypton 110 optyczna mysz dla graczy
Skrócona instrukcja

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

wymagania

PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
Windows® XP/Vista/7/8/10

Główne cechy

Precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 2400 DPI
Przełączniki głównych przycisków z żywotnością do 5 mil. kliknięć
4 poziomy zmiany DPI (800-1200-1600-2400 DPI),
4 kolorowe podświetlenie (różowe, czerwone, fioletowe, 

niebieskie)

FR
RU

FR
RU

instalacja

Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
System automatycznie zainstaluje sterownik

 


background image

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

gwarancja

2 lata gwarancji producenta

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

bezpečnost

OBECNÉ

Používejte podle návodu.
Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, 

nebo poškození výrobku.
Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo 

jinou závadu výrobku.
Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém 

prostředí.
Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. 

Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS. 
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto 

výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. 

Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet 

škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na 

lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných 

látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné 

skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr 

odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých 

bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci 

tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány 

státní správy.

SPECIFIKACE

Typ senzoru
Maximální rozlišení
Maximální zrychlení
Počet kláves 
Rozměry (ŠxVxD)
Hmotnost produktu

OBSAH BALENÍ

Herní myš Genesis Krypton 110 
Stručný návod k obsluze

Záruční doba

2 roky limitovaná záruka producenta

Požadavky

Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
Windows® XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Precizní optický senzor s rozlišením 2400 DPI
Spínače hlavních tlačítek s životností až do 5 mil. kliknutí
4 úrovně změny DPI rozlišení (800-1200-1600-2400 DPI),
4-barevné podsvícení (růžové, červené, fialové, modré)

FR
RU

FR
RU

Instalace

Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače 

 


background image

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

2 roky limitovaná záruka producenta

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

bezpečnosť

VŠEOBECNÉ

Používajte podľa návodu.
Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, 

alebo poškodeniu výrobku.
Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, 

alebo inú závadu výrobku.
Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo 

vlhkom prostredí.
Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. 

Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ. 
Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou 

RoHS.
Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto 

výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. 

Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať 

škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv 

na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti 

nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj 

nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. 

Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a 

komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. 

Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám 

poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

OBSAH BALENIA

Herní myš Genesis Krypton 110 
Stručný návod na obsluhu

Záručná doba

2 roky limitovaná záruka producenta

Požiadavky

Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
Windows® XP/Vista/7/8/10

Vlastnosti

Precízny optický senzor s rozlíšením 2400 DPI
Spínače hlavných tlačidiel so životnosťou až do 5 mil. kliknutí
4 úrovne zmeny DPI rozlíšenia (800-1200-1600-2400 DPI),
4-farebné podsvietenie (ružové, červené, fialové, modré)

FR
RU

ŠPECIFIKÁCIA

Typ senzora
Maximálne rozlíšenie
Maximálne zrýchlenie
Počet kláves 
Rozmery (ŠxVxD)
Hmotnosť produktu

Inštalácia

Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače 

 


background image

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

Sicherheitsinformation

Allgemeine

Gebrauchsanweisung verwenden.
Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke 

machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt 

werden.
Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder 

Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere 

Hardware-Schäden zu mahlen.
Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in 

starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen 

Atmosphäre.
Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des 

Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den 

Anforderungen einer EU-Richtlinie
Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS 

Direktive hergestellt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, 

dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll 

entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung 

von Elektro- und Elektronik-Altgaräten trägt dazu bei, dass 

die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie 

durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverar-

beitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. 

Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und 

komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, 

recycelt werden können. . Die separate Sammlung und 

Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin 

enthaltene Stoe die Gesundheit des Menschen und die 

Umwelt gefährden.

SPEZIFIKATION

Fühler
Auflösung
Höchstgeschwindigkeit
Anzahl von Schlüssel
Abmessungen
Gewicht

PAKET-INHALT

Krypton 110  Gaming-Maus
Bedienungsanleitung

Garantie

2 Jahre begrenzte 
Herstellergarantie

Systemanforderungen

PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
Windows® XP/Vista/7/8/10

Eigenschaften

Präziser optischer Sensor mit einer Auflösung von 2400 DPI
Die Schalter der wichtigsten Schlüssel zu einer Lebensdauer 

von 5 Millionen Klicks
4 Stufen DPI-Schalter (800-1200-1600-2400 DPI),
4-farbige Unterbeleuchtung (rosa, rot, violett, blau)

FR
RU

Installation

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
Das System wird den Treiber automatisch installieren

 


background image

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den 

Anforderungen einer EU-Richtlinie
Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS 

Direktive hergestellt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, 

dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll 

entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung 

von Elektro- und Elektronik-Altgaräten trägt dazu bei, dass 

die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie 

durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverar-

beitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. 

Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und 

komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, 

recycelt werden können. . Die separate Sammlung und 

Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin 

enthaltene Stoe die Gesundheit des Menschen und die 

Umwelt gefährden.

Garantie

2 Jahre begrenzte 
Herstellergarantie

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
FR
RU

FR
RU

Siguranta in utilizare

GENERALE

Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate 

tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza 

circuitele electronice. 
Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau 

murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi 

inalte (acestea il pot deteriora).
Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute 

(cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se 

poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamen-

tului).
Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala 

poate duce la spargerea sa).

Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE. 
Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul 

european RoHS. 
Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica 

faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati 

deseurile in mod corespunzator protejati mediul 

inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit 

ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea 

umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespun-

zatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de 

asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor 

scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. 

Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs 

va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

SPECIFICATII TEHNICE

Tip senzor
Rezolutie maxima
Viteza depistare / Acceleratie (max.)
Numar de taste
Dimensiuni
Greutate

Continut pachet

Mouse pentru jocuri Krypton 110 
Ghid de instalare rapida

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

Cerinte de sistem

PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
Windows® XP/Vista/7/8/10

CARACTERISTICI

Senzor optic precis cu rezolutie 2400 DPI
Comutatoarele cheile principale la o durată de viață de 5 de 

milioane de clicuri
4 nivele de schimbare a rezolutiei DPI (800-1200-1600-2400 DPI),
iluminarea cu 7 culori (roz, rosu, violet, albastru)

INSTALARE

Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

 


background image

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
FR
RU

FR
RU

Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE. 
Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul 

european RoHS. 
Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica 

faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati 

deseurile in mod corespunzator protejati mediul 

inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit 

ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea 

umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespun-

zatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de 

asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor 

scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. 

Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs 

va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

Garantie 

2 ani cu raspundere limitata

Information de sécurité

GENERALE

Utiliser comme indiqué.
Les tentatives non autorisées d'ouvrir l'appareil entraîner une perte 

de garantie ou des dommages au produit.
Chute ou un coup peut provoquer des rayures et des équipements 

de dommage ou tout autre défaut du produit.
N'utilisez pas l'appareil dans des environnements chauds, froids, 

poussiéreux ou humides.
Une utilisation incorrecte de cet appareil peut les détruire
Les lacunes et les trous dans le boîtier servent au refroidissement et 

ne doivent pas être couverts.
Le blocage des ouvertures de ventilation peut provoquer une 

surchauffe de l'appareil.

Le produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
Le produit est fabriqué conformément à la norme 

européenne RoHS. La norme a été émise afin de diminuer
Le symbole de la DEEE (le bac à roulettes surélevé) qui utilise 

ce produit n'est pas un gaspillage domestique. Vous 

protégez l'environnement lorsque vous recyclez les déchets 

dangereux de manière appropriée. L‘élimination appropriée 

de l’équipement utilisé permet d’éviter les consequences 

nocives sur la santé humaine et sur l’environnement naturel, 

resultant de la presence éventuelle de composants 

dangereux dans les équipements. La collecte séparée 

permet également de récupérer des matériaux et des 

composants dont ce dispositif a été fabriqué. An d'obtenir 

des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, 

veuillez contacter votre détaillant ou une autorité locale.

Spécifications

Contenu du coffret

Krypton 110 souris de jeu optique
Guide d'installation rapide

Garantie 

Garantie limitée du fabricant 

de 2 ans

Exigences

Périphérique compatible avec un port USB
Windows® 2000 / ME / XP / Vista / 7/8/10

Caractéristiques

Capteur optique précis avec une résolution de 2400 DPI
Les interrupteurs des touches principales pour une durée de vie de 

5 millions de clics
4 niveaux de DPI (800-1200-1600-2400 DPI),
4 couleurs rétro-éclairage (rose, rouge, violet, bleu

Installation

Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur. 
Le système installera automatiquement le pilote.

Type de capteur
Résolution maximale
Vitesse de suivi maximale
Nombre de boutons
Dimensions
Poids

 


background image

Optical
2400 DPI
30 ips
6
121 x 65 x 38 mm
99 g

EN
PL
CZ
SK
DE
RO
FR
RU

FR
RU

EN
PL
CZ
SK
DE
RO

Le produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
Le produit est fabriqué conformément à la norme 

européenne RoHS. La norme a été émise afin de diminuer
Le symbole de la DEEE (le bac à roulettes surélevé) qui utilise 

ce produit n'est pas un gaspillage domestique. Vous 

protégez l'environnement lorsque vous recyclez les déchets 

dangereux de manière appropriée. L‘élimination appropriée 

de l’équipement utilisé permet d’éviter les consequences 

nocives sur la santé humaine et sur l’environnement naturel, 

resultant de la presence éventuelle de composants 

dangereux dans les équipements. La collecte séparée 

permet également de récupérer des matériaux et des 

composants dont ce dispositif a été fabriqué. An d'obtenir 

des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, 

veuillez contacter votre détaillant ou une autorité locale.

Garantie 

Garantie limitée du fabricant 

de 2 ans

Б

ЕЗОПАСНОСТЬ

GENERALE

Используйте устройство только по назначению.
Неавторизированные попытки разборки устройства могут 

привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению 

продукта.
Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, 

или же иным повреждениям продукта.
Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой  или 

влажной среде.
Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для 

вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка 

вентиляционных отверстий может привести к перегреву 

устройства

Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
Использование символа WEEE (перечёркнутый 

мусорный бак) обозначает то, что продукт не может 

рассматриваться в качестве бытовых отходов.
Для получения более подробной информации 

относительно переработки продукта, обратитесь в 

розничный пункт продажи, в котором вы купили данный 

продукт или же  с локальным органом власти.

S

PÉCIFICATIONS

К

ОМПЛЕКТАЦИЯ

Krypton 110 оптическая мышь для геймеров
Краткое руководство

Г

АРАНТИЯ

2 года гарантии от 

Производителя

С

ИСТЕМНЫЕ

 

ТРЕБОВАНИЯ

ПК или устройство с  портом USB
Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

О

СНОВНЫЕ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прецизен оптичен сензор с резолюция 2400 DPI
Главен бутон превключва с доживотна 5 млн. Кликвания
превключвател DPI с 4 нива (800-1200-1600-2400 DPI)
4-цветно фоново осветление (розово, червено, лилаво, синьо)

I

NSTALLATION

Подключите устройство к порту USB на компьютере
Система автоматически установит драйвер

Тип сенсора 
Максимальное Разрешение 
Максимальная скорость 
Число клавишей 
Размеры  
Вес 

 


background image

www.genesis-zone.com

product & support 

information

  

| please scan qrcode |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related 

product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered 

trademarks of  NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein 

are the trademarks of their respective owners.