PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Exido 246-013 User Manual

Exido 246-013 User Manual

246-001 246-012 246-014

Made by: Exido
Type: User Guide
Category: Blender
Pages: 18
Size: 0.46 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

DK

Blender i rustfritstål ..................................................2

SE

Blender i rostfritt stål................................................4

NO

Blender av rustfritt stål  ............................................6

FI

Tehosekoitin ruostumatonta terästä  ......................8

UK

Blender in stainless steel ......................................10

DE

Standmixer aus Rostfreiem Stahl ........................12

PL

Mikser z matowego staliwa

....................................14

RU

Блендер из неpжaвeющeй стали

......................16

246-001/012/013/014

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 1

 


background image

For at De kan få mest glæde af Deres nye blender,
beder vi Dem venligst gennemlæse denne
brugsanvisning, før De tager blenderen i brug. Vi
anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, til hvis De på et senere
tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket
blenderens funktioner.

VIGTIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs hele brugsanvisningen.

Brug kun apparatet til det fremstillede formål.

Ryk aldrig i ledningen, men tag i stedet fat i
stikket og træk det forsigtigt ud.

Ledningen bør holdes væk fra varme
overflader. 

Hvis ledningen på dette apparatet bliver
beskadiget, må den kun udskiftes på et af
fabrikanten angivet værksted, da anvendelse
af specielt -værktøj er påkrævet.

Hvis selve apparatet skulle blive beskadiget,
skal det indleveres til en fagmand for
reparation. Hvis der foretages uautoriseret
indgreb i apparatet bortfalder garantien.

Børn der befinder sig i nærheden af
apparatet, når dette er i brug, bør holdes
under opsyn. Apparatet bør opbevares
utilgængeligt for børn.

Brug kun apparatet indendørs.

-

Blenderen er ikke til kommerciel brug.

FUNKTIONSOVERSIGT:

1. Prop i låg
2. Låg med påfyldningshul
3. Blenderglas
4. Motordel
5. Afbryder

FØR BRUG:

Adskil blenderen og afvask blenderglasset med
låg, samt knivdelen i mildt sæbevand og aftør
denne grundigt før første anvendelse. Motordelen
må IKKE nedsænkes i nogen former for væsker!

I denne rækkefølge samles bunden på
blenderglasset:

1.

klar plastring

2. knivdel

3. 

silicone pakning med kraven nedad.

BRUG:

1. 

Sørg for at kontakten står på 0.

2. 

Placer beholderen på motordelen, således at
tappen på plastringen placeres mellem de 2
pile (ellers kan blenderen ikke starte). 

3. 

Fyld forsigtigt de ønskede ingredienser i
blenderglasset. Fyld max. 1000 ml i, for at
undgå overløb.

4. 

Sæt låget omhyggeligt på og sæt stikket i
stikkontakten.

5. 

Start blenderen ved at dreje knappen til den
ønskede position.

1: Lav hastighed

2: Høj hastighed

0: Stop

Pulse: manuel puls funktion (høj hastighed) 

6. 

Når ingredienserne har fået den ønskede
konsistens, drejes knappen til 0. Tag ikke
blenderglasset af motordelen, før kniven står
helt stille.

Deres blender er udstyret med en
sikkerhedsafbryder, som automatisk afbryder
strømmen til motoren, hvis blenderglasset ikke
sidder korrekt.

OBS!

Lad ikke blenderen køre mere end 3 minutter
af gangen. Stop i et par minutter og start
igen.

Fjern ikke blenderglasset, mens motoren
kører.

Hæld altid væske i blenderglasset når der
skal knuses is.

2

DK

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 2

 


background image

-

Vær opmærksom på at kniven kan blive sløv
og /eller skæv hvis man knuser is i
blenderen, desuden kan blenderglasset blive
ridset.

Deres blender kan ikke:

- mose kartofler 

- hakke råt kød

- piske æggehvider

- ælte dej

FORSLAG TIL TILBEREDNING I
BLENDER

DRINKS

Blenderen er god til drinks, fyld blenderglasset
med drikkevarer (min. 1/2 fuld). Vær opmærksom
på at der skal være plads nok i blenderglasset til
at der kan udvikles skum.

SUPPER, SAUCER, PURÉER

En blender er velegnet til at lave supper, saucer
og puréer. Jo mere væske der er i blenderglasset
jo mere kan laves af gangen. 
Hvis man bruger "tørre" fødevarer såsom kogte
grønsager skal man kun lige dække kniven,
stoppe undervejs og skrabe maden ned med en
plastik spatel, inden der tilsættes flere
ingridienser, og man fortsætter.

MAJONÆSE

Hæld æggeblommer, sennep, vineddike i
blenderen. Start på laveste hastighed og kør i 5
sekunder. Imens blenderen er i gang hældes der
herefter olie stille og roligt i en lind strøm gennem
påfyldningslåget.
Blend indtil majonæsen har den rette konsistens.

DEJ TIL F. EKS. PANDEKAGEDEJ

Hæld først de flydende ingredienser i
blenderglasset, herefter hældes de "tørre"
ingredienser i. Blend på hastighed 1 eller 2 indtil
de "tørre" ingredienser er optaget i væsken.

OBS!

For at blende større ingredienser såsom evt.
muskatnødder, vælges pulsfunktionen for at bryde
dem i mindre stykker, herefter sættes den på
hastighed 2 indtil der er opnået et tilfredsstillende
resultat.

RENGØRING

Tør blenderglasset og motordelen af med en varm
våd klud, tør efter med en tør klud
For grundig rengøring; tages blenderglasset af
motordelen. Vask de enkelte dele med varmt
sæbevand.
Efter tørring monteres blenderglasset igen på
motordelen

OBS! Kniven er meget skarp.

Det anbefales ikke at vaske nogle af delene i
opvaskemaskine

MILJØ TIPS

Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere
er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig
miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter
de lokale regler i Deres kommune, men i de fleste
tilfælde kan De komme af med produktet på
Deres lokale genbrugsstation.

GARANTIEN GÆLDER IKKE

Hvis ovennævnte ikke iagttages.

Hvis apparatet har været misligholdt, været
udsat for vold eller lidt anden form for
overlast.

For fejl som måtte opstå grundet fejl på
ledningsnettet.

Hvis der har været foretaget uautoriseret
indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på
funktions- og design-siden forbeholder vi os ret til
ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR:

Adexi Group

Der tages forbehold for trykfejl i brugsanvisningen

3

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 3

 


background image

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din
blender är det lämpligt att du läser igenom denna
bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Vi
rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen om du behöver friska upp
minnet om blenderns funktioner vid ett senare
tillfälle.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom hela bruksanvisningen.

Använd endast blendern för dess avsedda
ändamål.

Dra aldrig i sladden, utan fatta ett stadigt tag
om kontakten och dra försiktigt ut den ur
eluttaget.

Se till att sladden inte kommer i kontakt med
heta föremål. 

Om sladden blir skadad måste den bytas ut
av en verkstad som rekommenderats av
tillverkaren, eftersom  det krävs
specialverktyg.

Om blendern har skadats skall den lämnas
till fackman för reparation. Om blendern
utsätts för obehöriga reparationer upphävs
garantin.

Barn som befinner sig i närheten av blendern
när den är i bruk bör hållas under uppsyn.
Blendern ska alltid placeras utom räckhåll för
barn.

Använd endast blendern inomhus.

-

Blendern är inte avsedd för kommerciellt
bruk.

FUNKTIONSÖVERSIKT:

1. Propp till locket
2. Lock med påfyllningshål
3. Mixerglas
4. Motordel
5. Strömbrytare

FÖRE ANVÄNDNING:

Plocka isär blendern och skölj mixerglas, lock
samt knivdel i milt såpvatten och torka dessa
grundligt före första användning. Motordelen får
INTE nedsänkas i någon sorts vätska!

Basen på behållaren ska monteras i följande
ordning:
1.

genomskinlig plastring

2.

bladelement

3.

tätningsring av silikon med kant nedåt.

ANVÄNDNING:

1. 

Försäkra dig om att strömbrytaren står på 0.

2. 

Placera behållaren på motorenheten, så att
stiftet på plastringen är mellan de två pilarna
(annars kan inte apparaten starta).

3. 

Fyll försiktigt på önskade ingredienser i
mixerglaset. Fyll på max 1 000 ml för att
undvika överfyllning.

4. 

Sätt på locket ordentligt och sätt i
stickkontakten.

5. 

Starta blendern genom att vrida knappen till
önskad position.

1: Låg hastighet

2: Hög hastighet

0: Stopp

Puls: manuell pulsfunktion (hög hastighet)

6. 

När ingredienserna har fått önskad
konsistens vrids knappen till 0. Ta inte bort
mixerglaset från motordelen förrän kniven har
stannat helt.

Blendern är utrustad med en säkerhetsbrytare
som automatiskt bryter strömmen till motorn om
mixerglaset inte sitter korrekt.

OBS!

-

Kör inte blendern mer än 3 minuter åt
gången. Stäng av ett par minuter och starta
igen.

Ta inte bort mixerglaset under tiden motorn
är igång.

-

Häll alltid vätska i mixerglaset när du skall
krossa is.

-

Var uppmärksam på att kniven kan bli slö
och/eller skev när man krossar is. Dessutom
kan mixerglaset bli repigt.

4

SE

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 4

 


background image

Blendern kan inte:

- mosa potatis

- mala rått kött.

- vispa äggvitor.

- knåda deg

FÖRSLAG TILL TILLREDNING I MIXER

DRINKAR

Blendern är bra till drinkar. Fyll mixerglaset med
vätska (min. 1⁄4 fyllt ). Observera att det måste
finnas plats för skumbildning i mixerglaset.

SOPPOR, SÅSER, PURÉER

En mixer är lämplig för tillagning av soppor, såser
och puréer. Ju mer vätska det är i mixerglaset
desto mer kan tillagas åt gången. 
Om man använder "torra" råvaror såsom kokta
grönsaker skall man bara precis täcka kniven.
Stäng av emellanåt och skrapa ned maten med
en slickepott innan du tillsätter fler ingredienser.

MAJONNÄS

Häll i äggulor, senap och vinäger i blendern.
Starta på lägsta hastigeten och kör i 5 sekunder.
Under tiden blendern är igång häller du sedan
olja i en svag stråle genom påfyllningshålet i
locket.
Mixa tills majonnäsen har rätt konsistens.

SMET FÖR EXEMPELVIS PANNKAKOR

Häll först i de flytande ingredienserna i
mixerglaset, därefter hälls de "torra"
ingredienserna i. Mixa i hastighet 1 eller 2 tills de
"torra" ingredienserna är upptagna i vätskan.

OBS!

För att mixa större ingredienser såsom
muskottnötter väljer du pulsfunktionen för att
bryta dem i mindre bitar. Efter detta väljer du
hastighet 2 tills du har uppnått ett resultat som är
tillfredsställande.

RENGÖRING

Torka mixerglaset och motordelen med en varm
våt trasa. Torka därefter med en torr trasa.
För grundlig rengöring: ta bort mixerglaset från
motordelen. Diska de enskilda delarna med
varmt såpvatten.
Efter torkning monteras mixerglaset på
motordelen igen.

OBS! Kniven är mycket vass.

Vi rekommenderar inte att några av delarna
diskas i diskmaskin.

MILJÖTIPS

När elektriska eller elektroniska produkter inte
längre fungerar, ska de kasseras på ett sätt så att
de orsakar minsta möjliga skada på miljön.
Utrustningen ska kasseras i enlighet med lokala
miljöbestämmer. Du kan nästan alltid lämna in
sådana produkter till din lokala
återvinningsstation.

GARANTIN GÄLLER INTE I FÖLJANDE
FALL

I det fall ovannämnda inte iakttages.

I det fall apparaten har missbrukats, blivit
utsatt för våld eller annan form av
överbelastning.

För fel som har uppstått på grund av fel på
elnätet.

I det fall ingrepp har gjorts i apparaten av ej
auktoriserad person.

På grund av konstant utveckling av våra
produkter både på funktions- och designsidan
förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra
produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR:

Adexi Group

Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.

5

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 5

 


background image

For å få mest mulig glede av den nye
hurtigmikseren din ber vi deg lese nøye gjennom
bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler at du tar
vare på bruksanvisningen for senere bruk i tilfelle
du trenger en oppfriskning av hurtigmikserens
funksjoner.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Les gjennom hele bruksanvisningen.

Ikke bruk apparatet til andre formål enn det
er beregnet til.

Ikke dra i ledningen. For å trekke ledningen
ut av kontakten tar du godt tak i støpselet og
trekker det forsiktig ut.

Hold ledningen unna varme overflater. 

Dersom ledningen skulle bli skadet, skal den
skiftes ved et verksted godkjent av
produsenten, da dette arbeidet krever
spesialverktøy.

Dersom selve apparatet blir skadet, skal det
leveres til en fagmann for reparasjon.
Dersom apparatet er reparert av uautoriserte
personer, opphører garantien.

Hold øye med barn som oppholder seg i
nærheten av apparatet når det er i bruk.
Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

Apparatet er kun beregnet til innendørs bruk.

-

Hurtigmikseren er ikke konstruert for
kommersiell bruk.

OVERSIKT OVER FUNKSJONER:

1. Avtakbart deksel i lokk
2. Lokk med fylleåpning
3. Miksebeholder
4. Motordel
5. Bryter

FØR BRUK:

Før du bruker hurtigmikseren første gang, bør du
ta delene fra hverandre og vaske
miksebeholderen, lokket og kniven i mildt
rengjøringsmiddel. Tørk delene grundig.
Motordelen må IKKE legges i noen form for
væske!

Monter basen på glassbeholderen i følgende
rekkefølge:
1.

klar plastring

2.

bladelement

3.

tetningsring i silikon med flensen nedover

BRUK:

1. 

Kontroller at bryteren står på 0.

2. 

Sett beholderen på motordelen slik at tappen
på plastringen plasseres mellom de to to
pilene (ellers kan ikke hurtigmikseren startes).

3. 

Ha ingrediensene forsiktig i
miksebeholderen. For å unngå at beholderen
renner over, skal du ikke fylle over 1000 ml-
merket.

4. 

Sett lokket på plass og stikk støpselet i
kontakten.

5. 

Start hurtigmikseren ved å vri bryteren til
ønsket innstilling.

1: Lav hastighet

2: Høy hastighet

0: Stopp

Pulse: Manuell pulsfunksjon (høy hastighet)

6.

Når ingrediensene har fått ønsket konsistens,
dreier du bryteren til 0. Vent til kniven har
stanset fullstendig før du fjerner
miksebeholderen fra motordelen.

Hurtigmikseren er utstyrt med en sikkerhetsbryter
som automatisk bryter strømtilførselen til motoren
hvis miksebeholderen ikke er satt ordentlig på
plass.

NB!

-

Ikke la hurtigmikseren gå i mer enn 3
minutter av gangen. Stopp i et par minutter
og start igjen.

Ikke fjern miksebeholderen mens motoren
går.

6

NO

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 6

 


background image

Når du knuser is, skal du alltid helle litt
væske i miksebeholderen.

Vær oppmerksom på at kniven kan bli sløv
og/eller skjev dersom hurtigmikseren brukes
til å knuse is. Det kan også oppstå riper på
miksebeholderen.

Du kan ikke bruke hurtigmikseren til å:

- mose poteter

- male rått kjøtt

- piske eggehviter

- elte deig

FORSLAG TIL TILBEREDNING MED
HURTIGMIKSEREN

DRIKKER

Hurtigmikseren er perfekt til blanding av ulike
typer drikke. Hell ingrediensene i
miksebeholderen (minst 1⁄4 full). Vær
oppmerksom på at det må være nok plass i
miksebeholderen til skummet som oppstår.

SUPPER, SAUSER, PURÉER

Hurtigmikseren er perfekt til tilberedning av
supper, sauser og puréer. Desto mer væske du
har i beholderen, jo større blir mengden. 
Hvis du bruker "tørre" matvarer som f.eks. kokte
grønnsaker, skal du ikke ha i mer enn at det
såvidt dekker knivbladet. Stopp hurtigmikseren
halvveis i miksingen for å skrape av kniven og
beholderen med en slikkepott før du tilsetter mer
og fortsetter miksingen.

MAJONES

Ha eggeplommer, sennep og vineddik i
hurtigmikseren. Start på laveste hastighet og la
hurtigmikseren gå i 5 sekunder. Mens
hurtigmikseren går, heller du sakte og forsiktig i
oljen i en tynn stråle gjennom fylleåpningen i
lokket.
La mikseren gå til majonesen har riktig
konsistens.

RØRE (FOR PANNEKAKER O.L)

Tilsett først væsken i miksebeholderen og ha
deretter i de "tørre" ingrediensene. Kjør mikseren
på hastighet 1 eller 2 til de "tørre" ingrediensene
er blandet med væsken.

NB!

For å mikse større ingredienser som f.eks.
muskatnøtter, velger du pulsfunksjonen for å
dele dem i mindre biter. Deretter stiller du inn
hastigheten til 2 til du har oppnådd ønsket
resultat.

RENGJØRING

Tørk av miksebeholderen og motordelen med en
fuktig klut og tørk deretter over med en tørr klut.
For grundig rengjøring: Fjern miksebeholderen
fra motordelen. Vask beholderens deler i varmt
såpevann.
Når beholderen har tørket, setter du den på plass
på motordelen.

NB! Kniven er svært skarp.

Vi anbefaler ikke at delene vaskes i
oppvaskmaskin.

MILJØTIPS

Når et elektrisk eller elektronisk apparat ikke
fungerer lenger, bør det bortskaffes på en
miljøvennlig måte. Apparatet skal kastes i
henhold til lokale lover og forskrifter. I de fleste
tilfeller kan apparatet leveres til din lokale
gjenvinningsstasjon.

GARANTIEN GJELDER IKKE:

Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.

Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert,
utsatt for hard behandling eller skadet på
annen måte.

Feil som kan ha oppstått som følge av feil i
strømforsyningen.

Dersom apparatet er blitt reparert av
uautoriserte personer.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av
produktene våre med hensyn til funksjon og
design forbeholder vi oss retten til å endre
produktet uten forvarsel.

IMPORTØR:

Adexi Group

Vi tar forbehold om trykkfeil.

7

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 7

 


background image

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan
hyödyn uudesta tehosekoittimestasi.
Suosittelemme, että säilytät ohjeet myöhempää
tarvetta varten.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

-

Lue käyttöohjeet kokonaan.

Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen.

Älä koskaan vedä johdosta, vaan irrota
pistoke ottamalla siitä tiukasti kiinni ja
vetämällä se varovasti pistorasiasta.

Älä laita johtoa kuumille pinnoille. 

Jos johto vaurioituu, se on vaihdettava
valtuutetussa huoltoliikkeessä, jossa on
korjaamiseen tarvittavat erikoistyökalut.

Jos laite vaurioituu, vie se asiantuntijalle
korjattavaksi. Jos korjauksen suorittaa joku
muu kuin huoltoliikkeen edustaja, takuu ei ole
enää voimassa.

-

Valvo laitteen lähellä olevia lapsia laitetta
käytettäessä. Laite on pidettävä lasten
ulottumattomissa.

- Vain 

sisäkäyttöön.

-

Tehosekoitinta ei ole tarkoitettu kaupalliseen
käyttöön.

TOIMINNOT

1. Irrotettava kannen korkki
2. Täyttöaukollinen kansi
3. Sekoitusastia
4. Moottoriosa
5. Käyttökytkin

ENNEN KÄYTTÖÄ:

Irrota laitteen osat ennen ensimmäistä
käyttökertaa ja pese sekoitusastia, kansi ja
teräosa miedolla pesuaineella ja kuivaa ne
huolellisesti. Moottoriosaa EI SAA upottaa
mihinkään nesteeseen!

Tehosekoittimen lasiosan pohja tulisi koota
seuraavassa järjestyksessä:

1.

kirkas muovirengas 

2.

teräosa

3.

silikonitiivisterengas laippa alaspäin.

KÄYTTÖ:

1. 

Varmista, että valintakytkin on asennossa 0.

2. 

Aseta kulho moottoriosaan siten, että
muovirenkaan tappi tulee kahden nuolen
väliin (muuten tehosekoitin ei käynnisty).

3. 

Lisää haluamasi ainekset varovasti
sekoitusastiaan. Älä täytä sekoitusastiaa yli
1000 ml:n, jotta se ei vuoda yli.

4. 

Aseta kansi varovasti paikalleen ja laita
pistoke pistorasiaan.

5. 

Käynnistä tehosekoitin kääntämällä
valintakytkin haluamaasi asentoon.

1: Pieni nopeus

2: Suuri nopeus

0: Pysäytys

Pulssi: manuaalinen pulssitoiminto (suuri
nopeus)

6. 

Kun sekoitettavien ainesten koostumus on
sopiva, käännä valintakytkin asentoon 0. Älä
irrota sekoitusastiaa moottoriosasta ennen
kuin terä on täysin pysähtynyt.

Tehosekoitin on varustettu turvakytkimellä, joka
katkaisee virransyötön automaattisesti, ellei
sekoitusastiaa ole kiinnitetty kunnolla.

HUOM.!

Anna tehosekoittimen käydä kerrallaan
korkeintaan 3 minuuttia. Pysäytä muutaman
minuutin ajaksi ja käynnistä uudelleen.

Älä irrota sekoitusastiaa moottorin toimiessa.

Jos käytät tehosekoitinta jään
murskaamiseen, lisää sekoitusastiaan aina
hieman nestettä.

8

FI

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 8

 


background image

-

Huomaa, että terä voi tylsyä ja/tai taipua, jos
käytät tehosekoitinta jään murskaamiseen.
Sekoitusastia saattaa myös naarmuuntua.

Tehosekoittimella ei voi

– soseuttaa perunoita

– jauhaa raakaa lihaa

– vatkata munanvalkuaisia

– vaivata taikinaa.

VINKKEJÄ TEHOSEKOITTIMEN
KÄYTTÖÖN

JUOMAT

Tehosekoitin soveltuu erinomaisesti
juomasekoitusten tekemiseen. Aseta juoman
ainekset sekoitusastiaan (täyttöaste vähintään
1⁄4). Huomioi, että sekoitusastiaan on jätettävä
tarpeeksi tilaa muodostuvalle vaahdolle.

KEITOT, KASTIKKEET, SOSEET

Tehosekoittimella on helppo valmistaa keitot,
kastikkeet ja soseet. Mitä enemmän
sekoitusastiassa on nestettä, sitä suuremman
määrän voi valmistaa kerralla. 
Jos käytät ”kuivia” ruokia, kuten keitettyjä
vihanneksia, laita astiaan aineksia vain sen
verran, että terä peittyy. Pysäytä laite aina välillä
käytön aikana ja kaavi ainekset muovilastalla
terästä ja astian seinämistä ennen kuin lisäät
aineksia ja jatkat käyttöä. 

MAJONEESI

Laita sekoitusastiaan munankeltuaiset, sinappi ja
viinietikka. Käytä tehosekoitinta pienimmällä
nopeudella noin 5 sekunnin ajan. Anna
sekoittimen pyöriä ja lisää kannen täyttöaukon
kautta öljy hyvin hitaasti ja varovasti, ohuena
nauhana kaataen.
Sekoita, kunnes majoneesin koostumus on
sopiva. 

TAIKINA (PANNUKAKKUIHIN YMS.)

Laita sekoitusastiaan ensin nestemäiset ja sitten
”kuivat” ainekset. Sekoita 1- tai 2-nopeudella,
kunnes kuivat aineet ovat sekoittuneet
nesteeseen.

HUOM.!

Jos haluat sekoittaa isompia aineksia, kuten
muskottipähkinää, käytä ensin pulssitoimintoa
murskataksesi ne pienemmiksi paloiksi ja sitten
2-nopeutta, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. 

PUHDISTUS

Pyyhi sekoitusastia ja moottoriosa kuumalla
kostealla liinalla ja kuivaa sen jälkeen kuivalla
liinalla.
Perusteellinen puhdistus: irrota sekoitusastia
moottoriosasta. Pese yksittäiset osat kuumalla
saippuavedellä. 
Kuivaa osat ja aseta sekoitusastia takaisin
moottoriosan päälle.

HUOM.! Terä on erittäin terävä.

Emme suosittele osien pesemistä
astianpesukoneessa.

YMPÄRISTÖVINKKI

Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on
hävitettävä siten, että ympäristölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa. Laite on
hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti.
Sähkölaitteet voi usein toimittaa
kierrätyskeskukseen.

TAKUU EI OLE VOIMASSA

jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta.

jos laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai se
on kärsinyt muita vaurioita.

jos syntyneet viat johtuvat sähköverkon
vioista.

jos laitetta on korjattu luvattomasti.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme
itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta

MAAHANTUOJA:

Adexi Group

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

9

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 9

 


background image

To get the best out of your new blender, please
read these instructions carefully before using it for
the first time. We also recommend that you save
them in case you need them at a later point to
remind yourself of the blender’s functions.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

Read the user instructions all the way
through.

Use the appliance for its intended purpose
only.

Never pull on the cord; to unplug from the
socket, grasp the plug firmly and pull
carefully.

Keep the cord away from hot surfaces. 

Should the cord become damaged, it must
be replaced at a workshop specified by the
manufacturer, as special tools are required.

Should the appliance itself become
damaged, it must be taken to a specialist for
repair. If the appliance is subjected to
unauthorised repairs the guarantee will
become void.

Keep an eye on any children in the vicinity of
the appliance when it is being used. The
appliance should be kept out of the reach of
children.

For indoor use only.

-

The blender is not for commercial use.

OVERVIEW OF FUNCTIONS:

1. Removable cap in lid
2. Lid with filling hole
3. Blender goblet
4. Motor section
5. Switch

BEFORE USE:

Before using for the first time, take the blender
apart and wash the blender goblet, lid and blade
section in mild detergent and dry them
thoroughly. Do NOT immerse the motor section in
any form of liquid!

The base of the blender glass should be
assembled in the following order:

1.

clear plastic ring

2.

blade element

3.

silicon sealing ring with flange downwards.

USE:

1. 

Ensure that the knob is at 0.

2. 

Place the container on the motor unit, so that
the pin on the plastic ring is positioned
between the 2 arrows (otherwise the blender
cannot start).

3. 

Place the required ingredients carefully in the
blender goblet. Do not fill any higher than
1000 ml, otherwise it may overflow.

4. 

Carefully attach the lid, and plug the blender
in.

5. 

Start the blender by turning the knob to the
required position.

1: Low speed

2: High speed

0: Stop

Pulse: manual pulse function (high speed) 

6. 

Once the ingredients have reached the
desired consistency, turn the knob to 0. Do
not remove the blender goblet from the
motor section until the blade has stopped
moving completely.

Your blender is equipped with a safety switch,
which automatically cuts off the power to the
motor if the blender goblet is not correctly fitted.

NB!

Do not leave the blender running for more
than 3 minutes at a time. Stop for a few
minutes and start again.

Do not remove the blender goblet while the
motor is running.

Always pour some liquid into the blender
goblet if you are using it to crush ice.

10

UK

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 10

 


background image

-

Please note that the blade may become
blunt and/or bent if you use the blender for
crushing ice. The blender goblet may also
become scratched.

- Your 

blender 

cannot:

- mash potatoes 

- mince raw meat

- whisk egg whites
- knead dough

SUGGESTIONS FOR FOOD
PREPARATION USING YOUR BLENDER

DRINKS

Your blender is ideal for mixing drinks. Place the
drink ingredients in the blender goblet (at least
1⁄4 full). Please note that you must leave enough
room in the blender goblet for foam to form.

SOUPS, SAUCES, PURÉES

A blender is ideal for making soups, sauces and
purées. The more liquid there is in the goblet the
greater the quantity produced at a time. 
If you use “dry” foods, such as boiled
vegetables, fill to just cover the blade and stop
part way through blending to scrape the food
from the blades and sides using a plastic
spatula, before adding more ingredients and
continuing.

MAYONNAISE

Place egg yolks, mustard and wine vinegar in the
blender. Start at the lowest speed and blend for
5 seconds. While the blender is going, pour in
the oil very slowly and carefully in a thin stream
through the filling hole in the lid.
Blend until the mayonnaise reaches the right
consistency.

BATTER (FOR PANCAKES ETC)

First put the liquid ingredients into the blender
goblet, then the “dry” ingredients. Blend at
speed 1 or 2 until the “dry” ingredients have
been assimilated into the liquid.

NB!

To blend larger ingredients such as nutmeg,
choose the pulse function to break them up into
smaller pieces, and then set the blender to
speed 2 until a satisfactory result is achieved.

CLEANING

Wipe the blender goblet and motor section with
a hot damp cloth, and then wipe again using a
dry cloth.
For more thorough cleaning: remove the blender
goblet from the motor section. Wash the
individual parts in hot soapy water.
After drying, attach the goblet to the motor
section again.

NB! The blade is extremely sharp.

We do not recommend washing any of the parts
in a dishwasher

ENVIRONMENTAL ADVICE

Once any electrical or electronic product is no
longer functional, it should be disposed of in
such a way as to cause minimum environmental
damage. The equipment should be disposed of
in accordance with the rules of your local
council, but in most cases you can dispose of
such products at your local recycling centre.

THE GUARANTEE DOES NOT APPLY

If the instructions given above are not
observed.

If the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage.

For faults that may have arisen as a result of
faults in your electricity supply.

If the appliance has been subject to
unauthorised repairs.

Due to the constant development of our
products in terms of function and design, we
reserve the right to make changes to the product
without prior warning.

Importer:

Adexi  Group

We take reservations for printing errors.

11

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 11

 


background image

Bevor Sie Ihren neuen Mixer erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf,
um sich jederzeit über die Funktionen des Mixers
informieren zu können.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die komplette
Bedienungsanleitung gründlich durch.

Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken.

Nie am Kabel ziehen, um den Stecker zu
ziehen – den Stecker fest greifen und
vorsichtig aus der Steckdose ziehen.

Das Kabel von heißen Flächen fernhalten. 

Sollte das Kabel beschädigt sein, ist es von
einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt
auszuwechseln, da hierfür Spezialwerkzeuge
erforderlich sind.

Sollte das Gerät defekt sein, muss es von
einem Fachmann repariert werden. Bei
Reparatur durch eine nicht autorisierte
Person erlischt die Garantie.

Achten Sie auf Kinder, die sich in der Nähe
des laufenden Gerätes aufhalten. Das Gerät
außer Reichweite von Kindern halten.

Darf nur im Innenbereich verwendet werden.

-

Der Mixer ist nicht für kommerzielle Zwecke
vorgesehen.

FUNKTIONSÜBERSICHT:

1. Abnehmbare Kappe im Deckel

2. Deckel mit Einfüllöffnung

3. Mixbecher

4. Motoreinheit

5. Schalter

VOR DER INBETRIEBNAHME:

Vor der ersten Benutzung den Mixer
auseinandernehmen und Mixbecher, Deckel und
Messereinsatz mit mildem Reiniger säubern und
gründlich trocknen. Die Motoreinheit NIE in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!

ANWENDUNG:

1. 

Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in
Stellung 0 befindet.

2. 

Den Mixbecher auf die Motoreinheit
aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

3. 

Die Zutaten vorsichtig in den Mixbecher
einfüllen. Die maximale Füllmenge beträgt
1.000 ml, ansonsten kann das Mixgut
überlaufen.

4. 

Den Deckel vorsichtig aufsetzen und den
Stecker in die Steckdose stecken.

5. 

Den Mixer durch Drehen des Schalters in die
gewünschte Position einschalten.

1: Niedrige Geschwindigkeit

2: Hohe Geschwindigkeit

0: Stopp

Impuls: manuelle Impulsfunktion (hohe
Geschwindigkeit).

6. 

Wenn das Mixgut die gewünschte
Konsistenz erreicht hat, den Schalter auf 0
stellen. Den Mixbecher erst dann von der
Motoreinheit abnehmen, wenn der
Messereinsatz völlig zum Stillstand
gekommen ist.

Ihr Mixer ist mit einem Sicherheitsschalter
ausgestattet, der die Stromzufuhr automatisch
unterbricht, wenn der Mixbecher nicht korrekt
aufsitzt.

ACHTUNG!

Den Mixer nie länger als jeweils 3 Minuten
laufen lassen. Schalten Sie ihn für einige
Minuten aus und dann wieder an.

Den Mixbecher nie bei laufendem Motor
abnehmen.

-

Stets auch etwas Flüssigkeit in den Becher
einfüllen, wenn Sie Eis zerkleinern möchten.

Beachten Sie, dass die Messereinheit stumpf
und/oder krumm werden kann, wenn Sie mit
dem Mixer Eis zerkleinern. Der Mixbecher
kann dabei zerkratzt werden.

12

DE

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 12

 


background image

Für folgende Zwecke ist der Mixer nicht
geeignet:

- Kartoffeln pürieren

- rohes Fleisch hacken

- Eiweiß schlagen

- Teig kneten

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE FÜR
IHREN MIXER

MIXGETRÄNKE

Der Mixer ist ideal für die Zubereitung von
Mixgetränken geeignet. Füllen Sie dazu die
Zutaten in den Mixbecher ein (mind. bis zu 1⁄4
der Füllhöhe). Beachten Sie bitte, dass im
Mixbecher genügend Platz für den beim Mixen
entstehenden Schaum bleiben muss.

SUPPEN, SAUCEN, PÜREES

Ein Mixer eignet sich ideal zur Zubereitung von
Suppen, Saucen und Pürees. Je mehr Flüssigkeit
sich im Mixbecher befindet, desto größer die
produzierte Menge. 
Bei „trockenem“ Mixgut, wie z.B. gekochtem
Gemüse, nur so viel einfüllen, dass die
Messereinheit bedeckt ist, und den Mixer immer
wieder ausschalten, bevor Sie nachfüllen, um
das Gut mit einem Plastikspatel vom Messer und
den Seiten abzuschaben.

MAYONNAISE

Eigelb, Senf und Weinessig in den Mixbecher
einfüllen. Bei niedriger Geschwindigkeit 5
Sekunden lang mixen. Während des Mixens das
Öl langsam in einem dünnen Strom durch die
Einfüllöffnung im Deckel zugeben.
So lange mixen, bis die gewünschte Konsistenz
erreicht ist.

TEIG (FÜR PFANNKUCHEN ETC.)

Zuerst die flüssigen Zutaten in den Mixbecher
einfüllen, dann die „trockenen“. Auf Stufe 1 oder
2 mixen, bis sich die „trockenen“ Zutaten in der
Flüssigkeit aufgelöst haben.

ACHTUNG!

Größere Zutaten, z.B. Muskatnuss, zunächst mit
der Impulsfunktion in kleinere Stücke zerkleinern
und dann mit Stufe 2 bearbeiten, bis das
gewünschte Ergebnis erreicht ist.

REINIGUNG

Mixbecher und Motoreinheit mit einem warmen
feuchten Tuch abwischen und dann mit einem
trockenen Tuch abtrocknen.
Gründliche Reinigung: Mixbecher von der
Motoreinheit abnehmen. Die einzelnen Teile in
warmem Seifenwasser spülen.
Nach dem Trocknen den Mixbecher auf die
Motoreinheit aufsetzen.

ACHTUNG! Das Messer ist sehr scharf.

Das Reinigen der Teile in der Spülmaschine ist
nicht empfehlenswert.

UMWELTHINWEIS

Ein nicht mehr funktionsfähiges Elektrogerät
sollte auf möglichst umweltfreundliche Weise
entsorgt werden. Die Entsorgung hat gemäß den
örtlichen Bestimmungen zu erfolgen; in den
meisten Fällen können Sie derartige Produkte bei
Ihrer Recyclingstation vor Ort abgegeben.

DIE GARANTIE ERLISCHT

wenn die obigen Hinweise nicht befolgt
wurden.

wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder
auf irgendeine andere Weise beschädigt
wurde.

bei Defekten, die durch Fehler Ihrer
Stromversorgung verursacht wurden.

wenn das Gerät von einer nicht autorisierten
Person repariert wurde.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung
von Funktion und Design unserer Produkte
behalten wir uns das Recht auf
Produktänderungen ohne vorherige
Ankündigung vor.

IMPORTEUR:

Adexi  Group

Irrtümer und Fehler vorbehalten.

13

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 13

 


background image

Aby móc skorzystaç ze wszystkich funkcji
blendera, nale˝y najpierw dok∏adnie zapoznaç si´
z poni˝szymi instrukcjami. Zaleca si´ zachowanie
instrukcji na przysz∏oÊç w razie potrzeby
przypomnienia sobie funkcji blendera.

ZASADY BEZPIECZNEGO U˚YTKOWANIA

Nale˝y uwa˝nie zapoznaç si´ z ca∏à
instrukcjà obs∏ugi.

U˝ywaç urzàdzenia tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Nie ciàgnàç za przewód sieciowy; przy
od∏àczaniu mocno uchwyciç wtyczk´ i
ostro˝nie wyjàç jà z gniazdka.

Przewód sieciowy trzymaç z dala od
goràcych powierzchni. 

W przypadku uszkodzenia przewodu
sieciowego oddaç urzàdzenie do punktu
serwisowego wskazanego przez producenta,
gdy˝ wymiana przewodu wymaga u˝ycia
specjalnych narz´dzi.

W przypadku uszkodzenia urzàdzenia oddaç
je do naprawy specjaliÊcie. Naprawa
urzàdzenia przez nieupowa˝nione osoby
powoduje uniewa˝nienie gwarancji.

Uwa˝aç na dzieci znajdujàce si´ w pobli˝u
w∏àczonego urzàdzenia. Urzàdzenie
przechowywaç poza zasi´giem dzieci.

U˝ywaç wy∏àcznie w pomieszczeniach
zadaszonych.

-

Blender nie jest przeznaczony do
zastosowaƒ komercyjnych.

OPIS URZÑDZENIA

1. Zdejmowana nasadka 

na pokrywce

2. Pokrywka z otworem
3. Pojemnik ze skalà
4. Modu∏ silnika
5. Wy∏àcznik

PRZED U˚YCIEM

Przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia nale˝y je
roz∏o˝yç na cz´Êci, umyç pojemnik, pokrywk´ i
ostrze wodà za pomocà ∏agodnego detergentu i
dok∏adnie je wytrzeç. NIE zanurzaç silnika w
˝adnym p∏ynie!

Podstawa szklanego elementu blendera
powinna byç montowana w nast´pujàcej
kolejnoÊci:
1. 

przezroczysty pierÊcieƒ z tworzywa
sztucznego

2.

ostrze

3. 

silikonowy pierÊcieƒ uszczelniajàcy z
ko∏nierzem do do∏u.

U˚YTKOWANIE:

1. 

Sprawdê, czy pokr´t∏o znajduje si´ w
po∏o˝eniu 0.

2. 

UmieÊç pojemnik na korpusie silnika, by
trzpieƒ i pierÊcieƒ z tworzywa sztucznego
znalaz∏y si´ mi´dzy dwoma strza∏kami (w
przeciwnym razie blender nie uruchomi si´).

3. 

W∏ó˝ ostro˝nie odpowiednie sk∏adniki do
pojemnika. ZawartoÊç pojemnika nie
powinna przekraczaç 1000 ml; w przeciwnym
razie mo˝e dojÊç do jej wylania.

4. 

Starannie za∏ó˝ pokrywk´ i pod∏àcz blender
do sieci elektrycznej.

5. 

W∏àcz blender ustawiajàc pokr´t∏o we
w∏aÊciwym po∏o˝eniu.
1: Ma∏a pr´dkoÊç
2: Du˝a pr´dkoÊç
0: Zatrzymanie
Puls: w∏àczenie r´czne (du˝a pr´dkoÊç)

6. 

Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji
sk∏adników ustaw pokr´t∏o w po∏o˝eniu 0. Nie
zdejmuj pojemnika z modu∏u silnika przed
ca∏kowitym zatrzymaniem si´ ostrza.

Blender jest wyposa˝ony w wy∏àcznik
bezpieczeƒstwa, który automatycznie odcina
zasilanie od silnika, jeÊli pojemnik nie jest
prawid∏owo zamocowany.

UWAGA!

Nie w∏àczaç blendera na wi´cej ni˝ 3 minuty
ciàg∏ej pracy. Po up∏ywie tego czasu
zatrzymaç urzàdzenie na kilka minut i
w∏àczyç ponownie.

Nie zdejmowaç pojemnika podczas pracy
silnika.

W razie kruszenia lodu zawsze wlaç do
pojemnika troch´ p∏ynu.

14

PL

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 14

 


background image

Nale˝y pami´taç, i˝ kruszenie lodu w
blenderze mo˝e spowodowaç st´pienie i/lub
wygi´cie ostrza. Ponadto mo˝e dojÊç do
porysowania pojemnika.

Blendera nie nale˝y u˝ywaç do:
- ugniatania ziemniaków, 
- mielenia surowego mi´sa,
- ubijania piany z bia∏ek,
- ugniatania ciasta.

WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE
PRZYGOTOWYWANIA DA¡ W BLENDERZE

NAPOJE
Blender doskonale nadaje si´ do
przygotowywania napojów. Sk∏adniki nale˝y
w∏o˝yç do pojemnika (tak aby wype∏ni∏y go co
najmniej do poziomu 1). W pojemniku musi
zostaç odpowiednia iloÊç wolnego miejsca na
wytworzenie si´ piany.

ZUPY, SOSY, PURÉE
Blender doskonale nadaje si´ do
przygotowywania zup, sosów i purée. Im wi´cej
p∏ynu w pojemniku, tym wi´ksza jednorazowo
wytwarzana porcja potrawy. 
W przypadku niep∏ynnych sk∏adników, np.
gotowanych warzyw, pojemnik nale˝y wype∏niç
jedynie do poziomu, przy którym zakryte zostaje
ostrze. Miksowanie nale˝y po jakimÊ czasie
przerwaç w celu zdrapania sk∏adników z ostrzy i
Êcianek pojemnika za pomocà plastikowej
∏opatki. Nast´pnie nale˝y dodaç reszt´
sk∏adników i kontynuowaç.

MAJONEZ
UmieÊciç ˝ó∏tka, musztard´ i ocet winny w
blenderze. Miksowanie rozpoczàç od najni˝szej
pr´dkoÊci i miksowaç przez 5 sekund. W trakcie
miksowania bardzo powoli i ostro˝nie wlaç oliw´
przez otwór w pokrywce.
Miksowaç do czasu uzyskania przez majonez
odpowiedniej konsystencji.

CIASTO (NA NALENIKI ITP)
Najpierw umieÊciç w blenderze sk∏adniki p∏ynne,
nast´pnie sta∏e. Miksowaç przez 1 lub 2 minuty,
a˝ sk∏adniki sta∏e utworzà z p∏ynnymi jednolità
mas´.

UWAGA!

Aby zmiksowaç wi´ksze sk∏adniki, np. ga∏k´
muszkato∏owà, nale˝y wybraç funkcj´ "puls", aby

rozdrobniç je na mniejsze kawa∏ki, a nast´pnie
ustawiç pr´dkoÊç miksowania 2 do czasu
uzyskania satysfakcjonujàcej konsystencji.

CZYSZCZENIE

Pojemnik i modu∏ silnika przetrzeç Êciereczkà
zwil˝onà w goràcej wodzie, a nast´pnie
Êciereczkà suchà.
Dok∏adne czyszczenie: Zdjàç pojemnik z modu∏u
silnika. Umyç poszczególne cz´Êci w goràcym
roztworze wody i myd∏a.
Po wysuszeniu na∏o˝yç z powrotem pojemnik na
modu∏ silnika.
UWAGA! Ostrze jest bardzo ostre.
Nie zaleca si´ mycia jakiejkolwiek cz´Êci w
zmywarce.

OCHRONA RODOWISKA

Wszelkie nie funkcjonujàce ju˝ urzàdzenia
elektryczne i elektroniczne powinny byç usuni´te
w taki sposób, aby zminimalizowaç ich
zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego.
Utylizacja urzàdzenia powinna byç
przeprowadzona zgodnie z zaleceniami w∏adz
lokalnych, jednak w wi´kszoÊci przypadków tego
typu urzàdzenia mogà byç oddane do lokalnych
zak∏adów utylizacyjnych.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE
NAST¢PUJÑCYCH PRZYPADKÓW:

- Nieprzestrzeganie podanych powy˝ej instrukcji.

U˝ytkowanie urzàdzenia niezgodne z jego
przeznaczeniem, nieostro˝ne u˝ytkowanie
oraz spowodowanie ró˝nej postaci
uszkodzeƒ.

- Uszkodzenia 

spowodowane

nieprawid∏owym dzia∏aniem sieci
elektrycznej.

Przeprowadzanie napraw urzàdzenia przez
nieupowa˝nione osoby.

Z powodu ciàg∏ego udoskonalania naszych
produktów w zakresie ich dzia∏ania i wzornictwa
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w produktach bez uprzedzenia.

IMPORTER

Adexi Group

Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku 

15

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 15

 


background image

Перед первым использованием блендера
внимательно прочитайте эти инструкции,
чтобы наилучшим образом его
эксплуатировать. Кроме того, рекомендуется
сохранить их на случай, если они потребуются
в будущем.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

полностью прочитайте все руководства
пользователя.

используйте устройство только по его
прямому назначению.

никогда не тяните за сетевой провод, для
выключения из розетки аккуратно
возьмитесь за штепсель и осторожно
потяните на себя.

не кладите сетевой провод на горячие
поверхности. 

поврежденный сетевой провод должен
быть заменен в сервисном центре,
указанном производителем, так как для
этого нужны специальные инструменты.

если поврежден сам прибор, его ремонта
должен производить специалист. Если
ремонт был проведен не имеющим
авторизации специалистом, то гарантия
на прибор теряет силу.

-

следите за детьми находящимися
поблизости от прибора во время его
работы. Храните устройство в
недоступном для детей месте.

Только для использования внутри
помещения.

-

Блендер не предназначен для
коммерческого использования.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ:

1. Съемный колпачок в 

крышке

2. Отверстие для подачи в 

крышке 

3. Чаша для смешивания
4. Моторный отсек
5. Выключатель

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Прежде чем включить прибор в первый раз,
разберите его и помойте чашу для
смешивания, крышку и режущую секцию с
использованием мягкого моющего средства, а
затем тщательно просушите. НЕ погружайте
моторный отсек в какую-либо жидкость!

Основание стеклянной емкости блендера
необходимо собирать в следующем
порядке:

1. прозрачное пластиковое кольцо
2. режущий элемент
3. силиконовое уплотнительного кольцо

фланцем вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. 

Убедитесь в том, что переключатель
находится в положении 0.

2. 

Поместите контейнер на узел
электропривода, чтобы штифт на
пластиковом кольце располагался между
2 стрелками (в противном случае блендер
не запустится).

3. 

Аккуратно поместите необходимые
ингредиенты в чашу для смешивания. Не
превышайте отметку 1000 мл, иначе
смесь может перелиться через край.

4. 

Аккуратно установите крышку и
включите блендер в сеть.

5. 

Запустите блендер путем установки ручки
переключателя в нужное положение.
1: Низкая скорость
2: Высокая скорость
0: Стоп
Импульсный режим: ручной импульсный
режим (высокая скорость)

6. 

После того как ингредиенты достигли
нужной консистенции, поверните ручку
переключателя в положение 0. Не
снимайте чашу для смешивания с
моторного отсека до тех пор, пока нож
окончательно не остановится.

Ваш блендер оснащен аварийным
выключателем, который автоматически
отключает подачу электропитания на мотор,
если чаша для смешивания установлена
неправильно.

16

RU

1.

2.

3.

4.

5.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 16

 


background image

BНИМАНИЕ!

-

Блендер не должен работать более 3-х
минут без остановки. 

-

Остановите его на несколько минут, а
потом запустите снова.

Не снимайте чашу для смешивания во
время работы мотора.

При использовании блендера для
дробления льда всегда добавляйте в
чашу для смешивания немного воды.

-

Имейте ввиду, что при использовании
блендера для дробления льда нож может
затупиться и/или погнуться. Также могут
появиться царапины на чаше для
смешивания.

Блендер не предназначен для
приготовления:
- картофельного пюре
- фарша из сырого мяса
- взбивания яичного белка
- замешивания теста

РЕЦЕПТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО БЛЕНДЕРА

Напитки

Ваш блендер идеально подходит для
смешивания напитков. Добавьте в чашу для
смешивания напитки-ингредиенты (не ниже
отметки j). Имейте ввиду, что в чаше для
смешивания должно остаться достаточно
места для пены.

СУПЫ, СОУСЫ, ПЮРЕ

Блендер идеально подходит для
приготовления супов, соусов и пюре. Чем
больше вы добавите в чашу жидкости, тем
большее количество продукта вы получите за
один раз. 
Если вы используете “сухие“ продукты, такие
как вареные овощи, уложите их таким
образом, чтобы они закрывали нож, через
некоторое время остановите блендер и при
помощи пластиковой лопаточки снимите
смесь с ножа и стенок, прежде чем добавить
остальные ингредиенты и продолжить
смешивание.

МАЙОНЕЗ

Добавьте в блендер яичный желток, горчицу
и виноградный уксус. Запустите на
минимальной скорости и смешивайте в

течение 5 сек. Во время смешивания
аккуратно и очень медленно тонкой струей
влейте масло через отверстие для подачи в
крышке.
Смешивайте до тех пор, пока майонез не
достигнет нужной консистенции.

ТЕСТО (ДЛЯ БЛИНОВ И Т.Д.)

Сперва добавьте в чашу для смешивания
жидкие, затем “сухие“ ингредиенты.
Смешивайте на 1-й или 2-й скорости до тех
пор, пока “сухие“ ингредиенты не
растворятся в жидких.

BНИМАНИЕ!

Для смешивания крупных ингредиентов, как,
например, мускатные орехи, выберите
импульсный режим для разбивания их на
мелкие части, а затем включите 2-ю скорость
и смешивайте до получения нужного
результата.

ЧИСТКА

Протрите чашу для смешивания и моторный
отсек горячей влажной тканью, а затем -
сухой.
Для более тщательной чистки: снимите чашу
для смешивания с моторного отсека.
Промойте детали в горячей воде с моющим
средством.
После сушки установите чашу обратно на
моторный отсек.

BНИМАНИЕ! Нож очень острый.

Не рекомендуется мыть какие-либо детали в
посудомоечной машине.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Если электрическое или электронное
устройство окончательно вышло из строя, его
следует утилизировать с минимальным
ущербом для окружающей среды. Утилизация
устройства должна производиться в
соответствии с местными правилами, но в
большинстве случаев можно сдать
устройство в местный центр по переработке
отходов.

17

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 17

 


background image

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ

- Невыполнение 

вышеуказанных

инструкций.

Неправильное использование, небрежное
обращение с прибором либо наличие
любого другого механического
повреждения.

Неисправность возникла в результате
сбоя электросети.

Несанкционированный ремонт прибора.

В виду постоянной работы по улучшению
функциональных возможностей и дизайна
наших товаров мы оставляем за собой право
изменять изделие без предварительного
уведомления.

ИМПОРТЕР

Adexi Group

Мы не несем ответственность за возможные
опечатки.

TSK936BS_IM  06/01/05  9:59  Side 18