PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Cobi Rehab XXL-Rehab Shower Commode Tilt User Manual

Cobi Rehab XXL-Rehab Shower Commode Tilt User Manual

Made by: Cobi Rehab
Type: User Manual
Category: Wheelchair
Pages: 12
Size: 0.98 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Max 325 kg

XXL-Rehab

 Tilt badetoiletstol

XXL-Rehab

 Shower Commode Tilt

Anvendelse  

Use

Brugsanvisning 

User manual

DK

  

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere. 
- Brugere med nedsat muskeltonus. 
- Fod- og sårpleje.
- Spasmer/ ufrivillige bevægelser.
- Amputationer. 
- Slagtilfælde.

UK 
Ideal use for: 

- Bariatric users.
- Users with reduced muscle tone.
- Foot and wound care.
- Spasm / involuntary movements.
- Amputations.
- Stroke.

 


background image

2

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

Anvendelse

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol er beregnet til at hjælpe 
brugere med en vægt op til 325 kg ved forflytning til og fra 
badeværelse, under brusebad samt toiletbesøg. 

 Anvendelse til brugere med en vægt over 325 kg kan 

medføre risiko for tipning, eller at badetoiletstolen tager 
skade.

 XXL-Rehab Tilt badetoiletstol skal anvendes på et plant 

hårdt gulv med en maksimal hældning på 3˚, da der ellers er 
risiko for tipning. 

Før brug

Armlænene skal være korrekt monteret i hullerne på siden af 
badetoiletstolen.

Fodpladerne kan trinvis justeres i bredden. Låseboltene un-
der fodpladerne skal altid være korrekt monteret i hullerne 
i fodstøtterne. Låseboltene må ikke spændes på fodstøtten 
uden for hullerne.

PUR-sædet skal være korrekt monteret på badetoiletstolens 
sæderamme.

 Badetoiletstolen må ikke benyttes, før armlænene er kor-

rekt monteret, da der ellers er fare for, at brugeren kan falde 
ud til siden.

I brug

 Fodpladerne må ikke anvendes til at stå på eller bruges 

som trin under forflytning, da der ellers er stor risiko for 
tipning.

 Klemmerisiko

- Når armlænene sættes på plads med brugeren siddende 

i badetoiletstolen, kan der opstå klemmerisiko mellem 
armlæn og siden af stolen.

- Der er risiko for klemning af fod mellem fodpladerne, hvis 

låseboltene ikke er korrekt monteret i hullerne i fodstøt-
terne.

- Der er risiko for klemning af fingre og andre dele af krop-

pen mellem badetoiletstolens sæderamme og toiletkum-
me eller bækken. Der bør derfor udvises speciel forsig-
tighed, når badetoiletstolen køres ind over toilet eller når 
bækken sættes ind under sædet.

- Der er risiko for klemning af hjælpers hånd mellem køre-

bøjle og sæderamme, når sædet er i højeste position.

 Begge hjul med bremser skal være bremset, når brugeren 

flyttes til og fra badetoiletstolen, og når brugeren sidder i 
badetoiletstolen, undtagen når denne bruges til transport.

 Under transport af bruger skal toiletstolens sæde være 

sænket til laveste niveau. 
Transport af bruger med sæde på højere niveau end laveste 
medfører stor risiko for tipning.

 Badetoiletstolen er 

ikke

 beregnet til at køre over forhin-

dringer som dørtrin etc. Badetoiletstolen må kun køres på 
plant hårdt underlag for at imødegå risiko for tipning.

 Hvis brugeren ikke selv kan forflytte sig til badetoiletsto-

len, skal hjælperne være specielt opmærksom på dårlige løft 
eller bevægelser, når brugeren skal placeres i stolen. Dette 
gælder, hvad enten der benyttes lift, glidebræt eller støtte 
ved forflytningen.

Brugsanvisning for XXL-Rehab Tilt badetoiletstol 

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Tilt badetoi-

letstol skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. 
Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advars-
lerne mærket med  . 

Desuden må badetoiletstolen kun betjenes af uddan-
net personale eller af personer, der har fået instruktion 
i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan 
komme til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  
instruktion fra uddannet personale. 

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den 
maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige 
produktet. 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 
skader på produktet eller personskader forårsaget 
af forkert installation, forkert montering eller forkert 
anvendelse af dette produkt. 

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt  
Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings 
reservedele. 

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller  
ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig  
tilladelse fra Cobi Rehab.

 

ADVARSEL 

 


background image

3

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

Vedligeholdelse  
og rengøring

Steldele i hvidt samt sæde og armlæn kan rengøres med 
vand og et almindeligt rengøringsmiddel. 
PUR-sædet kan tages af og sættes på uden brug af værktøj 
for at lette rengøring.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og evt. efter-
spændes.

 Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre 

fejlfunktion.

Garanti

Stolen leveres uden fejl eller mangler. Der ydes 1 års garanti 
for produktionsfejl og / eller defekter i materialet på stolens 
ramme.
Der ydes 1 års garanti for produktionsfejl og / eller defekter 
i materialet på betræk, sæde-, ben– og rygpuder, hjul, cylin-
derlåse, kabler, håndtag, beslag, og fodstøtte.

Enhver reparation må kun udføres af personer autoriseret af 
Cobi Rehab. Hvis reparationer foretages af anden end en af 
Cobi Rehab autoriseret person, bortfalder garantien.
Ved enhver fejl, kontakt da forhandleren Cobi Rehab. Send 
ikke en stol tilbage til forhandleren uden at have snakket 
med en konsulent først.

Garantien bortfalder hvis:

-  stolen er misligholdt eller har været ude for uheld.

-  stolen er blevet repareret af anden end en person  

autoriseret af Cobi Rehab.

-  garantien omfatter ikke slid efter normal brug.

-  man agerer modsat henvisningerne i brugsvejledningen.

NB!  

Kun originale reservedele fra Cobi Rehab må benyttes ved 
reparation.
Cobi Rehab kan ikke drages til ansvar for fejl eller ulykker 
der opstår, hvis reparationer er foretaget af personale, der 
ikke er skriftligt godkendt af Cobi Rehab.

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol er fremstillet og prøvet i 
overensstemmelse med international standard DS/EN 
12182:2000.

04/2018/JP

Brugervægt max.

325 kg

Total længde i laveste position

140 cm

Total bredde

74 cm

Sædebredde

66 cm

Sædedybde justerbar

42 / 48 / 54 cm

Sædehøjde

51-69 cm

Sædetilt elektrisk bagud

0-32° 

Bredde mellem standard armlæn

61 cm

Bredde mellem butterfly armlæn

76 cm

Bredde toiletåbning

Ø 24 cm, 35 cm lang

Afstand fra gulv til underside af sæde

44,5 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle

100 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter

39-42-45-48 cm

Højde sæde til armlæn

22 cm

Vægt

39 kg

Armlæn til-siden svingbare

Ja

Fodstøtter svingbare

Ja

Fodstøtter aftagelige

Ja

Fodstøtter højdeindstillelige

Ja

Nakkestøtte

Ja

Hjul låsbare

Ja, 4 stk.

Betjening

Via betjeningspanel

Kapacitet op/ned ved fuldt opladet 
batteri

Ca. 20 gange

Venderadius

158 cm

Ramme

Pulverlakeret krom  

molybdæn stål

Hjul

Ø150 mm med bremse

Sæde/ryg/armlæn

Polyuretan 

IP - klassifikation

IP44

ISO – klassifikation 

ISO 09 12 03 - 23

Scan koden og  
få flere produkt- 
informationer.

Kalibrering: 

Hold begge knapper  

inde i 20 sekunder.

 


background image

4

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

Klargøring

Inden systemet kan anvendes, skal batteriet lades op. Dette 
sker ved brug af den medfølgende lader. Det tager 5-8 timer 
at lade et batteri helt op.

Når laderen tilsluttes lysnettet, kommer der lys i den gule 
diode. Batteriet sættes i ved at føre det ind i laderen og 
dreje rundt, til det trækkes på plads af magneterne. Den 
grønne diode begynder at blinke med ca. 1 sekunds interval, 
mens der lades på batteriet. Efter endt opladning lyser den 
grønne diode permanent. Batteriet tages ud ved at dreje det 
90 grader, hvorved det skubbes ud og er klar til brug.

Når batteriet er fuldt opladet, sættes det i styringen. Dette 
gøres på samme måde som i laderen, og hvis alt er OK, 
afgiver styringen blot en bip-lyd (3 sekunder), når batteriet 
er på plads. Såfremt der er fejl på systemet, efterfølges bip-
lyden af 2 eller 5 summelyde:

2 lange summelyde:

 Styringen skal 0-punkts kalibreres.  

Se afsnittet 0-punkts kalibrering nedenfor

-  

5 korte summelyde:

 Batteriet skal lades op. Se ovenfor.  

Det er ikke muligt at køre med aktuatorerne.

De to fejlmeddelelser kan følge hinanden, såfremt begge fejl 
er til stede.

  

 

 
 

 

Når batteriet trænger til at blive ladet op, flyttes det tilbage 
i laderen som beskrevet ovenfor. Det anbefales, at have et 
ekstra batteri til rådighed så driftsstop undgås.

Vent altid minimum 2 sekunder fra den sidste aktuator er 
stoppet, til batteriet tages ud, ellers kan styringen ikke nå at 
gemme positionen, og det kan være nødvendigt at 0-punkts 
kalibrere som anført under afsnittet 0-punkts kalibrering.

Normal drift

Under normal drift styres aktuatorerne ind og ud med de 
relevante knapper på fjernbetjeningen. Der kan opstå situa-
tioner, som kræver en bestemt handling. Disse situationer er 
beskrevet i det følgende.

Lavt batteriniveau

Såfremt batteriet kommer under et advarselsniveau under 
kørsel med aktuatorerne, afgives 3 korte summelyde. Dette 
betyder, at batteriet skal lades op, og aktuatorerne kan der-
for kun køre i den ene retning (normalt ind).

Batteri afladet

Såfremt batteriet kommer under et minimumsniveau under 
kørsel med aktuatorerne, afgives 1 kort summelyd. Aktuato-
rerne stopper øjeblikkeligt, og styringen lukkes ned. Batteriet 
skal lades op. Der skal gå mindst 1 minut, før et nyt batteri 
sættes i styringen. Hvis der anvendes aktuatorer med posi-
tionstilbagemelding (hall), vil der efterfølgende være behov 
for at foretage en 0-punkts kalibrering. Se punktet nedenfor.

Hård belastning af batteri

Såfremt batteriet belastes meget hårdt med gentagne 
kørsler umiddelbart efter hinanden, kan det blive for varmt 
og derved aktiveres sikkerhedstermostaten inde i batteriet. 
Styringen lukkes ned, og batteriet skal køle af i mindst en 
halv time, inden det igen kan anvendes. Der skal gå mindst 
1 minut, før et andet batteri kan sættes i styringen. Hvis der 
anvendes aktuatorer med positionstilbagemelding (hall), vil 
der efterfølgende være behov for at foretage en 0-punkts 
kalibrering. Se punktet 0-punkts kalibrering nedenfor.

Bemærk: 

Der gives kun alarm, når der køres med aktuato-

rerne, dvs., at når systemet står stille, gives der ikke alarm, 
selvom batteriet snart skal lades op. Det anbefales derfor 
altid at have et opladet batteri til rådighed, når systemet skal 
anvendes.

0-punkts kalibrering

Når der anvendes aktuatorer med positionstilbagemelding 
(hall), skal styringen 0-punkts kalibreres, så den inderste 
position på aktuatorerne kan registreres. Dette skal gøres for 
alle de aktuatorer, som anvender positionstilbagemelding. 
Styringen afgiver 2 lange summelyde efter bip-lyden, når 
batteriet sættes i, hvis der er behov for 0-punkts kalibrering.

Det er også muligt at fremkalde en manuel 0-punkts kali-
brering ved at holde begge knapper til den eller de rele-
vante aktuator(er) nede i 12 sekunder. Styringen afgiver så 
en bip-lyd efterfulgt af 2 lange summelyde, og 0-punkts 
kalibreringen kan gennemføres ved at trykke og holde ”ind-

Brugsanvisning til batteri og aktuatorer 

Batteri, styring  

og fjernbetjening

Batteri placeret i lader

Batteri placeret i styringen  

– klar til brug

 


background image

5

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

knappen” nede, så den eller de relevante aktuator(er) kører 
ind. Knappen holdes nede, indtil aktuatorerne er kørt helt i 
bund. Herefter er styringen 0-punkts kalibreret, og systemet 
kan anvendes som normalt. Under 0-punkts kalibrering kan 
aktuatorerne kun køre ind.

Gode råd 

For at opnå de bedste resultater og undgå problemer i dag-
ligdagen anbefales det at følge nedenstående gode råd.

Generelt:

-  Tag ikke et batteri ud af styringen før tidligst 2 sekunder 

efter at den sidste aktuator er stoppet. I modsat fald kan 
styringer med positionstilbagemelding ikke nå at gemme 
positionen, og styringen skal 0-punkts kalibreres på ny.

-  Såfremt sikkerhedstermostaten i batteriet aktiveres ved 

overbelastning, skal batteriet køle af i mindst en halv time, 
før det igen kan anvendes. Efter 1 minut kan et nyt batteri 
sættes i styringen.

-  Såfremt to eller flere aktuatorer, som kører parallelt, er kørt 

skæve, vil styringen lukke ned for dem. Det vil så være 
nødvendigt at 0-punkts kalibrere som beskrevet under 
punktet om 0-punkts kalibrering.

Batterier:

-  Anvend altid batterier som er i god stand og ladet fuldt 

op, når de sættes i styringen.

-  Batteriets levetid kan forlænges ved nogle gange at lade 

det op, selvom det ikke er helt afladet.

-  Såfremt batteriet kommer under det kritiske niveau, og sy-

stemet lukker ned, skal der gå mindst 1 minut, før et andet 
batteri sættes i, og systemet kan anvendes.

-  Såfremt systemet ikke skal anvendes i længere tid (flere 

dage eller uger), bør batteriet tages ud af styringen for at 
undgå at det dybdeafledes, hvorved det kan tage varig 
skade.

Håndtering:

-  Undgå metalspåner og andre magnetisérbare dele på bat-

teripolerne og i styringen.

Fejlsøgning

Såfremt der opstår problemer eller uregelmæssigheder bør 
følgende punkter gennemgås evt. i samråd med en tekniker.

-  Kontrollér, at alle stik sidder korrekt i styringen.

-  Kontrollér, at styringen afgiver bip-lyden, når batteriet  

sættes i.

-  Såfremt aktuatorerne ikke kan køre, bør der gennemføres 

en 0-punkts kalibrering, jævnfør punktet 0-punkts kalibre-
ring.

Følgende tabel viser de alarmer, som styringen kan afgive, 
og hvordan betingelser og reaktion er i de forskellige situa-
tioner. 
Bemærk ventetiderne i højre kolonne, da det er vigtigt, at 
disse overholdes.

Alarm

Spændings 

niveau

Beskrivelse

Summelyd

Drift

Ventetid før

batteri isættes

AL1

23V

Batteri sættes i

5 x kort

Ikke mulig

> 30 sekunder

AL2

23V

Grænse for tilladt kørsel

Ingen

Ikke mulig

> 30 sekunder

AL3

17,6V

Min. niveau under kørsel

3 x kort

Stopper, kan kun køre ind

> 30 sekunder

AL4

17,6V

Batteri sættes i

5 x kort + 3 x kort

Ikke mulig

> 30 sekunder

AL5

15V

Nedlukning

1 x kort

Stopper og lukker ned

> 1 minut

Såfremt ovenstående ikke løser et evt. problem, skal leverandøren kontaktes.

PRODUCENT OG 
FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

 


background image

6

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Shower Commode Tilt

Use

XXL-Rehab Shower Commode Tilt was designed to help 
people weighing up to 325 kg to be moved to and from a 
bathroom, to shower and to use the toilet.

 There may be a risk of tipping or damaging the shower 

commode if it is used in connection with people weighing 
more than 325 kg.

 XXL-Rehab Shower Commode Tilt must only be used on 

a flat, firm surface with a maximum gradient of 3˚ to avoid 
the risk of tipping. 

Before use

The armrests must be correctly inserted into the holes in the 
sides of the shower commode.

The width between the footrests can be adjusted stepwise. 
The locking bolts beneath the footplates must always be 
correctly inserted into the holes in the footrests. The locking 
bolts for the footrests must not be tightened outside the 
holes.

The PUR seat must be correctly mounted on the shower 
commode seat frame.

 The shower commode must not be used before the arm-

rests have been correctly mounted to avoid the danger of 
the user falling out to the side.

In use

 The footplates must not be stood on or used as a step 

when moving the user or there will be a serious risk of tip-
ping.

 Risk of injury

- There may be a risk of fingers or limbs being caught bet-

ween the armrest and the side of the shower commode if 
the user is sitting in it when the armrests are moved into 
position.

- There is a risk of feet being caught between the footplates 

if the locking bolts are not correctly inserted into the holes 
in the footrests.

- There is a risk of fingers or limbs being caught between 

the shower commode seat frame and the toilet bowl or 
the bedpan. Special care should therefore be taken when 
moving the shower commode in above the toilet or when 
placing a bedpan beneath the seat.

- There is a risk of the caregiver’s hand being caught bet-

ween the handle and the seat frame when the seat is in its 
highest position.

 Both wheels with brakes must be locked when moving 

a user to and from the shower commode and when a user 
is sitting in it, except when it is being used as a means of 
transport.

 The shower commode seat must be in its lowest position 

when transporting a user. 
There will be a serious risk of tipping if a user is transported 
with the seat at a higher level.

 The shower commode was 

not

 designed to run over 

obstacles such as doorsteps, etc. The shower commode 
may only be used on a flat, firm surface to avoid the risk of 
tipping.

 If the user is unable to move to the shower commode 

unaided, caregivers must make sure they use correct lifting 
and moving techniques when helping the user into it. This 
applies irrespective of whether they use a hoist, a roll board 
or other support when moving the user.

Instructions for using XXL-Rehab Shower Commode Tilt

 Please read these instructions carefully to ensure 

the correct use of the XXL-Rehab Shower Commode 
Tilt. Particular attention should be paid to warnings 
marked  .

In addition, the shower commode may only be  
operated by trained personnel or people who have 
been instructed in its use as there will otherwise be  
a danger of users being injured.

This product should not be used without proper  
instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than 
the maximum weight-bearing capacity may pose a risk 
for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage 
or injury caused by improper installation, assembly or 
use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi 
Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for faults or acci-
dents occurring after repairs by service staff without 
written authorisation from Cobi Rehab.

 

CAUTION

 


background image

7

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Shower Commode Tilt

Maintenance and  
cleaning

White frame components, the seat and armrests can be 
cleaned with water and an ordinary detergent.
To make cleaning easier, the PUR foam seat can be removed 
and replaced without the use of tools.

Bolts and lock nuts must be inspected regularly and tighte-
ned if necessary.

 Failure to inspect bolts can lead to malfunctions.

Warranty

The XXL-Rehab Shower Commode Tilt is covered by one 
year warranty from the invoice date for materials and work-
manship.
Products which have been used for purposes other than 
the intended use; or which have been subject to negligence, 
abuse, improper storage or handling, improper operation, 
unauthorized modifications or damages beyond normal 
wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not cove-
red by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. 

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tam-
pering with any components, will void the warranty.

NB! 

Only original spare parts from Cobi Rehab may be used in 
connection with repairs.
Cobi Rehab cannot accept responsibility for defects or ac-
cidents that arise when repairs are carried out by personnel 
who have not been approved by Cobi Rehab in writing.

XXL-Rehab Shower Commode Tilt has been manufactured 
and tested in accordance with international standard DS/EN 
12182:2000.

07/2014/JP

Maximum weight-bearing capacity  

325 kg

Total length (lowest position) 

140 cm

Total width 

74 cm

Seat width

66 cm

Seat depth adjustable

42 / 48 / 54 cm

Seat height

51-69 cm

Backrest

24-53 cm

Width of footrest 

58-110 cm

Height of footrests 

40-48 cm

Electric tilt

0-32˚

Width between standard armrests

61 cm

Width between butterfly armrests 

76 cm

Width toilet opening

diameter 24 cm, 35 cm long

Distance from floor to seat underside

44.5 cm

Pushbar from floor

100 cm

Seat to footrest

39-42-45-48 cm

Height seat to armrest

22 cm

Weight

39 kg

Swing-away armrests

Yes

Swing-away footrests

Yes

Removable footrests 

Yes

Height adjustable footrests

Yes

Headrest

Yes

4 wheels with individual locks

Yes

Control

via the control panel

Capacity up/down fully charged battery 

Approx. 20 times

Turning radius 

158 cm

Frame

Powder lacquered chromium 

molybdenum steel

Wheels diameter 

150 mm

Seat / back / armrests

Polyurethane

IP - klassification

IP44

ISO – klassification

ISO 09 12 03 – 23

Calibration: 

Hold both buttons  

for about 20 seconds.

 


background image

8

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Shower Commode Tilt

Preparation

Before the system may be used, the battery must be 
charged using the accompanying charger. It takes 5-8 hours 
to fully charge a battery.

The yellow LED lights up when the charger is connected to 
power. Place the battery in the charger by sliding it in and 
rotating it until it is pulled into place by the magnets. The 
green LED will flash at approx. 1 second intervals while the 
battery is being charged. Once charging is complete the 
green LED remains permanently lit. Remove the battery by 
rotating it 90 degrees. It will then be ejected and be ready 
for use.

Once the battery is fully charged, insert it into the controller. 
Follow the same procedure as for the charger. If everything 
is OK, the controller will simply sound a beep (3 seconds) 
once the battery is in place. If the system has any faults, the 
beep will be followed by 2 or 5 buzzer tones:

2 long buzzer tones:

 The controller requires 0-point cali-

bration. See section about 0-point calibration below.

5 short buzzer tones:

 The battery must be charged. See 

above. It is not possible to operate the actuators.

The two fault notifications maybe sounded successively if 
both faults are present.

  

 

 
 

 

When the battery requires recharging, transfer it to the char-
ger as described above. It is recommended that you keep an 
extra battery on hand to avoid disruption to operation.

Always wait at least 2 seconds after the last actuator has 
stopped moving before removing the battery. Otherwise 
the controller may not have time to store the position and it 
may be necessary to perform 0-point calibration as descri-
bed in section about 0-point calibration.

Normal operation

During normal operation the actuator is driven in an out 
using the appropriate buttons on the remote control. Si-
tuations may arise which require a particular action. These 
situations are described below.

Low battery level

If the battery level goes below a warning level while operating 
the actuators, 3 short buzzer tones are sounded. This means 
that the battery requires recharging, and the actuators can 
therefore only be driven in one direction (normally in).

Flat battery

If the battery level goes below a minimum level while ope-
rating the actuators, 1 short buzzer tone is sounded. The 
actuators will stop immediately and the controller will shut 
down. The battery must be charged. You must wait at least 1 
minute before inserting a new battery into the controller.  
If you are using actuators with position feedback (hall 
effect), you will need to perform 0-point calibration. See 
section about 0-point calibration below.

Extreme battery load

The battery may become too hot if it is subject to extreme 
load due to repeated operations in rapid succession, thereby 
activating the battery’s safety thermostat. The controller will 
shut down and the battery must be allowed to cool for at 
least half an hour before being used again. You must wait 
at least 1 minute before inserting a different battery into the 
controller. If you are using actuators with position feedback 
(hall effect), you will need to perform 0-point calibration. 
See section about 0-point calibration below.

NB: 

An alarm only sounds during operation of the actua-

tors. No alarm will sound while the system is inactive, even 
if the battery is close to requiring recharging. It is therefore 
recommended that you always keep a charged battery on 
hand when using the system.

0-point calibration

If you use actuators with position feedback (hall effect), you 
will need to perform 0-point calibration on the controller so 
that the innermost position of the actuators can be recor-
ded. This must be done for all actuators which use position 
feedback. The controller will sound 2 long buzzer tones 
following the beep when the battery is inserted if 0-point 
calibration is required.

It is also possible to initiate manual 0-point calibration by 
holding in both buttons for the relevant actuator(s) for 12 
seconds. The controller sounds a beep followed by 2 long 

Instructions for battery and actuators

Battery, controller and  

remote control

Battery mounted in charger

Battery mounted in the  

controller – ready for use

 


background image

9

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Shower Commode Tilt

buzzer tones and 0-point calibration can be performed by 
pressing the ”in” button and holding it so that the given 
actuator(s) is/are driven in. Hold down the button until 
the actuators have been driven fully in. The controller has 
now been 0-point calibrated and the system may be used 
normally. The actuators can only be driven in during 0-point 
calibration.

Tips 

It is recommended that you follow the tips below to achieve 
the best results and avoid problems in daily operation.

General:

-  Always wait at least 2 seconds after the last actuator has 

stopped before removing the battery from the controller. 
Otherwise controllers using position feedback may not 
have time to store the position, and the controller will have 
to be 0-point calibrated again.

-  If the battery’s safety thermostat is activated due to over-

load, the battery must be allowed to cool for at least half 
an hour before being used again. A new battery may be 
inserted into the controller after 1 minute.

-  If two or more actuators which operate in parallel become 

misaligned, the controller will automatically shut them 
down. It will then be necessary to perform 0-point calibra-
tion again as described in section about 0-point calibra-
tion.

Batteries:

-  Always use batteries which are in good condition and fully 

charged when inserted into the controller.

-  You can extend the lifetime of the battery by occasionally 

recharging it even though it is not fully discharged.

-  If the battery level drops below the critical level and the 

system shuts down, you must wait at least 1 minute before 
inserting a different battery and using the system again.

-  If the system is not to be used for an extended period (se-

veral days or weeks), the battery should be removed from 
the controller to avoid deep discharge, which can cause 
lasting damage to it.

Handling:

-  Avoid getting metal shavings or other magnetic objects 

on the battery poles or in the controller.

Alarm

Voltage  

level

Description

Buzzer tones

Operation

Wait before

inserting battery

AL1

23V

Insert battery

5 x short

Not possible

> 30 seconds

AL2

23V

Limit to permitted  

operation

None

Not possible

> 30 seconds

AL3

17,6V

Min. level during operation

3 x short

Stops, can only drive in

> 30 seconds

AL4

17,6V

Insert battery

5 x short + 3 x short

Not possible

> 30 seconds

AL5

15V

Shutdown

1 x short

Stops and shuts down

> 1 minute

If none of the above resolve the problem, please contact the supplier.

Troubleshooting

If problems or irregularities arise you should go through the 
points below (in consultation with a technician where ap-
propriate).

-  Check that all connectors are correctly attached to the 

controller.

-  Check that the controller sounds a beep when the battery 

is inserted.

-  If the actuators cannot be operated, perform a 0-point 

calibration as explained above.

The following table lists the alarms which can be sounded 
by the controller, what causes them and the action required 
in each situation. 
Note the waiting times in the right column, as it is important 
that these are observed.

MANUFACTURER  
AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

 


background image

 


background image

 


background image

04-20

18

 

 |  

B

RUGS

ANVISNING

 XXL

-R

ehab T

ilt badet

oilets

tol

 

 |  

USER MANU

AL

 XXL

-R

ehab Sho

w

er C

ommode T

ilt

COBI REHAB

  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Denmark  

Tel. +45 7025 2522

www.cobirehab.com

maury

a

thome

.dk