PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Cobi Rehab XXL-Rehab Instructions For Using Manual

Cobi Rehab XXL-Rehab Instructions For Using Manual

Made by: Cobi Rehab
Type: Instructions For Using
Category: Medical Equipment
Pages: 16
Size: 1.01 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

DK

  

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt 

eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

- Bariatriske brugere, der har udviklet tryksår, eller 

som er i høj risiko for at gøre det.

UK 
Ideal use for: 

- Bariatric users who due to their obesity or other  

disease need help with postural change. 

- Bariatric users who developed pressure ulcers  

or who are at high risk of doing so.

Max 270 kg

XXL-Rehab

 Vekseltryksmadras

XXL-Rehab

 Alternating Mattress

Anvendelse  

Use

Brugsanvisning 

User manual

 


background image

2

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Kontraindikationer

XXL-Rehab Vekseltryksmadrassen bør ikke bruges til  
personer med:
-  Cervikale traumer der ikke er udredte
-  Ustabile frakturer
-  Ustabile skader på rygraden

Sikkerhedsvejledninger

Ved brug af elektriske installationer og specielt når børn 
er tilstede bør de mest basale sikkerhedsforanstaltninger 
følges, samt følgende:

 

Fare

For at reducere risikoen for elektrisk stød:

-  Sørg altid for at tage stikket ud efter brug.

-  Brug ikke madrassen i en decideret badesituation.

-  Placér ikke madras og pumpe så de kan falde ned i en 

vask eller et kar.

-  Stil ikke hverken madras eller pumpe i vand eller andet 

flydende.

-  Ræk IKKE efter madras eller pumpe der er faldet ned i 

vand eller andet flydende. Træk straks stikket ud.

 Advarsel

For at reducere risikoen for at blive brændt, få stød eller 
anden skade:

-  Madras og pumpe bør ikke efterlades uden opsyn når det 

er sat til lysnettet.

-  Opsyn med madras og pumpe er nødvendigt, specielt 

når børn eller handicappede er i nærheden.

-  Brug kun madras og pumpe efter de anvisninger der er 

beskrevet i denne manual.

-  Brug ikke tilbehør der ikke er anbefalet af producent/for-

handler.

-  Benyt aldrig pumpen hvis der er en beskadiget ledning 

eller stik, hvis pumpen er blevet tabt eller dyppet i vand. 
Ret henvendelse til forhand leren.

-  Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.

-  Blokér aldrig luftindtaget, eller læg pumpen på en blød 

overflade (f.eks. senge eller sofa) hvor luftindtaget kan 
blive blokeret. Hold luftindtaget fri for nullermænd, hår 
og lign.

-  Forsøg aldrig at stikke fremmedlegemer i slanger eller 

huller.

-  Bør ikke bruges udenfor.

-  Pumpen bør tilsluttes et jordet stik.

 Jording

Pumpens ledning bør forbindes med et korrekt jordet stik. 

Brugsanvisning for XXL-Rehab Vekseltryksmadras

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Vekseltryks-

madras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. 
Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advars-
lerne mærket med  .

Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet per-
sonale eller af personer, der har fået instruktion i dens 
brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme 
til skade.

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig  
instruktion fra uddannet personale. 

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den 
maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige 
produktet. 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 
skader på produktet eller personskader forårsaget 
af forkert installation, forkert montering eller forkert 
anvendelse af dette produkt. 

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt  
Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings 
reservedele. 

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller  
ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig  
tilladelse fra Cobi Rehab.

 

ADVARSEL 

 


background image

3

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Anvendelse

XXL-Rehab vekseltryks helmadras kan med fordel anvendes 
på hospitaler, i hjemmet, i hjemmeplejen, i plejeboliger og på 
institutioner. 

Madrassen er særligt velegnet til den bariatriske bruger med 
en brugervægt på op til 270 kg, som har brug for maksimal 
trykaflastning på grund af tryksår eller som er i høj risiko for 
at udvikle tryksår. Madrassen kan bruges til behandling af 
tryksår op til stadie 4.

 Hvis brugere vejer mere end 270 kg er der risiko for at 

madrassen vil gå i stykker eller tage skade.

Beskrivelse

XXL-Rehab Vekseltryksmadrassen er en madras af høj 
kvalitet passende til brugere med middel til høj risiko for 
at udvikle tryksår. Den er specielt udviklet til at forebygge 
tryksår og yder 24 timers tryksårsterapi.

Trykaflastning af den bariatriske bruger er ekstra vigtig, fordi 
de ofte har svært ved at flytte og vende sig selv i sengen. 
Mange kan på grund af fysiske begrænsninger kun tåle at 
ligge i én bestemt stilling.

Check-liste til udpakning

Kontrollér indholdet af kassen. Hvis èn af følgende elemen-
ter skulle mangle eller være beskadiget, kontakt da straks 
forhandleren.

Pumpe

Check at pumpen er identisk med den indkøbte.

Madras

Madrassen er en helmadras. Kontrollér at størrelsen matcher 
den bestilte størrelse.

Betræk

Manual

Læs altid denne manual før brug.

Scan koden og få flere 
produktinformationer.

 


background image

4

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Funktioner

Pumpen

Tænd/sluk

Knappen er på højre side af pumpen. Aktivering vil starte/
stoppe pumpen.

Tryk valg

Der er 7 niveauer for valg af tryk.

Cyklus tid

Aktivering af panelet giver mulighed for at vælge cyklus tid 
på 10, 15, 20 eller 25 minutter. Der er to LED lamper for hver 
værdi.

Alarm Reset

Alarmen vil lyde, hvis Lavt Tryk LED tændes. For at gøre 
alarmen stille tryk da på Reset knappen. Nu vil Alarm LED 
lampen blinke. Tryk igen på Reset knappen for at gøre alar-
men hørbar.

Statisk / vekseltryks kontrol

Sætter madrassen til statisk- eller vekseltryks funktion.

Auto firm

Starter en automatisk opfyldning af madrassen til maksi-
malt niveau (ca. 70 mmHg) i ca. 30 minutter. Efter disse 30 
minutter returnerer madrassen til det fastsatte niveau.

Madrassen

XXL-Rehab Vekseltryksmadrassen består af 22 cm høje 
Nylon/PU celler.

Tilpasning til bruger

1.  Læg madrassen fladt på liggefladen. Slangerne der skal 

tilkobles pumpen bør være i fodenden.

2.  Hæng pumpen på fodenden og kontrollér at den sidder 

stabilt.

3.  Kobl slangerne fra madrassen til pumpen. Se efter at de 

slutter korrekt til.  

 Det er vigtigt at slangerne ikke er knækkede, eller 

fanget under madrassen.

4.  Se efter at CPR ventilen er korrekt tilsluttet madrassen og 

LUKKET!

5.  Tilslut pumpen til lysnettet – et jordet stik.

 

 Før pumpen tilsluttes bør det kontrolleres at stikket er 

jordet.

 

BRUGEREN MÅ IKKE LIGGE PÅ MADRASSEN I OP-
STARTSFASEN.

6.  Tilslut strømmen ved at tænde på tænd/sluk knappen på 

højre side af pumpen. Der vil nu høres en BIP lyd.

7.  Pumpen vil straks gå i ”statisk funktion”. Den vil fylde 

madrassen til 30 mmHg, og derefter skifte over til ”vek-
seltryks funktion”.  
Hvis madrassen ikke opnår 30 mmHg efter 30 minutter 
vil den blive i ”statisk funktion” og fortsætte opfyldnin-
gen. Hvis 30 mmHg endnu ikke er opnået efter endnu 
15 minutter vil alarmen lyde og LED lampen vil tænde. 
Kontakt forhandleren.

8.  Cyklus tid og tryk niveau er forudsat til middel niveau. 

Brug panelet til at vælge korrekt cyklus tid og tryk ni-
veau.

9.  Når madrassen er klar (Normalt Tryk LED lampen lyser), 

lægges et almindeligt lagen løst henover madrassen.

Under normal brug vil monitoren konstant måle trykket i 
madrassen, Hvis trykket er lavere end det man har indstillet 
pumpen til, vil pumpen automatisk fylde madrassen til det 
fastsatte niveau og derefter stoppe. Alarmen vil lyde og LED 
lampen vil lyse. Sluk for pumpen, vent 2 minutter og tænd 
igen. Hvis alarmen kommer igen indenfor 20 minutter, tryk 
da Alarm Reset knappen for at alarmen kun vises ved, at 
LED lampen blinker og kontakt forhandleren.

Aktivering af Auto Firm pumper madrassen op til ca. 70 
mmHg i 30 min, og returnerer derefter til vekseltryks funk-
tionen, i det før angivne niveau.

Passende tryk findes ved at foretage en håndprøve

Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd 
ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem 
bruger og underlægningsmadrassen på 2 – 4 cm. 
 
Husk at bruger skal have ligget på madrassen sv.t. cyklus 
tiden håndprøven udføres.
 
Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den 
opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig 
på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud.

 


background image

5

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Under brug

Se til at madrassen og tilhørende pumpe bruges korrekt for 
at få det maksimale udbytte af madrassen. 

 Brug IKKE en anden pumpe end Legacy XL pumpen til 

madrassen. Det kan være farligt at benytte en pumpe med 
en kapacitet på mere end 120 mmHg. Det kan resultere i, at 
cellerne punkterer.

 Skift IKKE komponenter i pumpen selv. Hvis der er brug 

for reparation kontakt da forhandleren først.

Når Normalt Tryk LED lampen lyser grønt har madras-
sen opnået det ønskede tryk og brugeren kan nu benytte 
madrassen. Madrassen bør betrækkes med et almindeligt 
bomuldslagen, der lægges løst henover for ikke at formind-
ske madrassens effektivitet. 

Passende tryk i madrassen findes ved at foretage en  
håndprøve

Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd 
ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem 
bruger og underlægningsmadrassen på 2 – 4 cm. 
 
Husk at bruger skal have ligget på madrassen svarende til 
cyklus tiden håndprøven udføres.
 
Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den 
opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig 
på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud.

CPR funktion

Hvis der skal foretages hjertemassage ved hjertestop, træk i 
CPR ventilerne STRAKS for at lade luften slippe HURTIGT ud 
af madrassen.

CPR ventilen findes fortil på højre side af madrassen.

Tryk

Cobi Rehab anbefaler at trykket justeres af en erfaren tera-
peut. Det er nemmest at indstille trykket hvis madrassen har 
været fyldt til maks. inden brugeren lægger sig på madras-
sen.

Lavt tryk

Hvis et unormalt tryk opstår, vil Lavt Tryk LED lampen lyse 
og alarmen vil blive aktiveret. Efterse at alle samlinger er 
tætte og at luftslangerne er korrekt tilsluttet pumpen.

 Hvis trykket er konstant lavt bør madrassen efterses for 

lækage. Hvis det er nødvendigt kontakt da forhandleren.

Vedligeholdelse  
og rengøring

Af pumpen

 Sæt IKKE pumpen til opløsning i vand.

-  Check pumpen for eksterne skader og flyt den til rengø-

ringsområdet.

-  Sæt pumpen på et bord. Pumpen kan aftørres med sprit 

eller en klud vredet op i mild sæbevand.

 

 Rensevæsker MÅ IKKE sprayes direkte på pumpehu-

set.

 

 BRUG IKKE hypocarbonat eller fenol baserede rengø-

ringsmidler.

-  Tør pumpehuset efter med en tør klud.

-  Tør frontpanelet af med en klud vredet hårdt op i mildt 

sæbevand eller en klud vædet med sprit. Der må ikke 
ligge overskydende sæbevand eller sprit på frontpanelet 
da det kan trænge ind i pumpehuset og gøre skade.

-  Lad pumpehuset tørre grundigt.

-  Når pumpen er tør check da, at den arbejder som den 

skal.

Af madrassen

-  Tør madrassen af med en klud vredet op i mildt sæbe-

vand før der evt. sprayes desinfektionsmiddel på ma-
drassen (Virkon, KeboMed). Følg brugsvejledningen for 
desinfektionsmidlet.

-  Tag det øverste betræk af madrassen. Tør cellerne af med 

en klud vredet op i mildt sæbevand før der evt. sprayes 
desinfektionsmiddel på madrassen (Virkon, KeboMed).

-  Luftcellerne knappes af basen og sprayes med desin-

fektionsmiddel. Det samme gøres ved alle slanger og 
samlinger. Lad midlet virke efter forskriften og tør af.

-  Basen bør også sprayes med desinfektionsmiddel og tør-

res af.

-  I tilfælde af at man har en transport taske til madrassen 

skal denne også desinficeres – på indersiden!

-  Lad madrassen lufttørre efter endt rengøring.

Af betræk

-  Betræk kan lægges i blød i sæbevand eller desinfektions-

middel. Følg brugsvejledningen for desinfektionsmidlet.

-  Efter iblødlægning kan betrækkes skylles i vaskemaskine 

uden brug af vaskemiddel. Derefter kan betrækket vaskes 
i vaskemaskine op til 95°C med mild sæbe.

-  Betrækkes skal lufttørre ved 30° - 50°C.

 


background image

6

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Håndtering og opbevaring

-  Træk stikket til pumpen ud, og stil den væk med korrekt 

identifikation vedhæftet.

-  Læg madrassen ud fladt.

-  Rul fra fodenden af madrassen mod hovedenden. Fod-

ende stroppen kan derefter strækkes rundt om den sam-
menrullede madras for at forhindre at den ruller ud igen.   

 Det er ikke tilladt at folde, knække eller stable madras-

sen.

-  I tilfælde af bortskaffelse af pumpen, bør det gøres i hen-

hold til de nationale forskrifter.

Generel vedligeholdelse

-  Check ledningen for skader eller slid.

-  Check madrassen for tegn på skader eller slid. Check at 

madrasbetrækket slutter korrekt om cellerne og at slan-
gerne slutter tæt til pumpen.

-  Tilslut pumpen til lysnettet. Aktivér altererende funktion 

og check at pumpen skifter mellem ventilerne efter hver 
halve cyklus.

-  Check slange koblingerne for knæk eller anden skade. 

Kontakt forhandleren hvis der er behov for reservedele.

-  Check pumpen for at både strømmen og strømindikato-

ren er slukket når Tænd/sluk knappen er slukket.

Lavt tryk

-  Undersøg om der er lufttab mellem pumpen og madras-

samlingerne, eller fra slangerne.

-  Check samlingerne mellem madras og pumpe.

-  Check CPR ventilerne. De skal være komplet tillukkede.

-  Check samlingerne mellem celler og slangerne/manifol-

den.

-  Aktivér Auto Firm og check derefter hver enkelt celle for 

lækage.

Problem

Løsning

Pumpen arbejder ikke

1. Check om stikket sidder korrekt i udtaget på væggen.

2. Tænd på Tænd/sluk igen.
- Hvis Power LED lampen lyser men pumpen stadig ikke virker, så kontakt forhandleren.
- Hvis Power LED lampen IKKE lyser, kan der være fejl i outlettet. Forsøg med en anden udgang fra væggen.  
   Hvis Power LED stadig ikke lyser, kontakt en elektriker der kan kontrollere det generelle lysnet hos brugeren.

Madrassen fyldes ikke komplet
(Lavt tryk)

1. For hurtigt check aktivér Auto Firm.

2. Check at slangerne er korrekt tilsluttet pumpen og ikke er afklemte eller drejede.
- Sørg altid for at slangerne er uden knæk.
- Skift slangerne hvis der er lækage.
- Se til at CPR ventilerne er komplet tillukkede.
- Check cellerne for lækage.

Rengøring af filter

Et tilsmudset filter kan nedsætte / blokere lufttilførslen.

Vask filteret i mild sæbevand for at holde det rent. Det kan behøve en udskiftning.
- Check filteret mindst én gang om måneden.

Check-liste for problemløsning

 


background image

7

  |  

BRUGSANVISNING

  |  XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Specifikationer 

Garanti

Garantiperioden for XXL-Rehab Vekseltryksmadras er 1 år 
fra købsdato. Fakturaen er “garantibevis”.

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den 
tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for for-
sømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, 
fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden 
normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfat-
tet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien 
blive annulleret. 

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af pro-
duktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil 
ugyldiggøre garantien.

XXL-Rehab Vekseltryksmadras er testet og certificeret efter 
følgende standarder: UL60601, CE, FDA

Brugervægt max.

270 kg

Længde

200 / 220 cm

Bredde

100 / 120 cm

Højde

27 cm 

Madrassens vægt

14 / 18 kg

Pumpens vægt

3,8 kg

Pumpens mål  

35 x 13 x 24 cm

Sektionsopdelt madras

Ja

Alarm ved lufttab

Ja

Alarm ved strømsvigt

Ja

Lyntømningsfunktion

Ja

Statisk funktion

Ja

Anvendelig direkte på sengebund

Ja

Anvendelig til indstillelig sengebund

Ja

Brandhæmmende betræk

Ja

Inkontinens betræk

Ja

Allergivenligt betræk

Ja

Vask- og desinficerbart betræk

Ja

Tryksårsforebyggende stadie

Op til stadie 4

Betræk

PU

Celler

Nylon / PU

Medicinsk udstyr

Klasse I

IXP0

AP/APG NO

TYPE BF

Tilsluttet del

Madras

Strøm tilslutning

AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A

Tryk interval

10 – 75 mmHg

Cyklus tid

10, 15, 20, 25 min valgbar

Sikkerhedsstandarder

UL, c-UL, CE

ISO - klassifikation 

ISO 18 12 18 - 28

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

09/2018/JP

PRODUCENT

Roscoe Medical, Inc. 
21973 Commerce Parkway
Strongsville, Ohio 44149
USA

 


background image

8

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Alternating Mattress

Contraindication

Patient conditions for which the application of pressure re-
liveving therapy on an alternation system is contraindicated 
as follows:
-  Cervical or skeletal traction
-  Unstable spinal cord injuries

Safety notes

When using electrical products, especially when children are 
present, basic safety precautions should always be followed, 
including the following:

 Danger

To reduce the risk of electric shock:

-  Always unplug this product immediately after use.

-  Do not use while bathing.

-  Do not place or store product where it can fall or be 

pulled into a tub or sink.

-  Do no place in or drop into water or other liquids.

-  Do not reach for a product that has fallen into water.  

Unplug immediately.

 Warning

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

-  This product should never be left unattended when 

plugged in.

-  Close supervision is necessary when this product is used 

by, on or near children or invalids.

-  Use this product only for its intended use as described in 

this manual. 
Do not use attachments not recommended by the manu-
facturer.

-  Never operate this product if it has a damaged cord 

or plug, is not working properly, has been dropped or 
damaged, or has been dropped into water. Return the 
product to a service center for examination and repair.

-  Keep the cord from heated surfaces.

-  Never block the air openings of this product or place 

it on a soft surface, such as a bed or couch where the 
openings may be blocked. Keep the air opening free of 
lint, hair and other similar particles.

-  Never drop or insert any object into any opening or hose.

-  Connect this product to a properly grounded outlet only.

-  Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) 

products are being used or where oxygen is being admin-
istered. 

 Grounding

Before any connection is made, make certain that this 
product is connected to a protective earth conductor via 
the three-wire power cord; the three-blade plug must be 
inserted only into a socket outlet that provides a protective 
earth contact.

Instructions for using XXL-Rehab Alternating Mattress

 To ensure proper use of the XXL-Rehab Alternating 

Mattress, please read these instructions thoroughly 
before using the product. In doing so, pay particular 
attention to the warning notes marked with  .

Also remember that in order to prevent the risk of 
injury to the ser, the mattress may be operated only by 
trained caregivers or aides or by individuals who have 
been instructed in its proper use.

This product should not be used without proper  
instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than 
the maximum weight-bearing capacity may pose a risk 
for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage 
or injury caused by improper installation, assembly or 
use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi 
Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for faults or acci-
dents occurring after repairs by service staff without 
written authorisation from Cobi Rehab.

 

CAUTION

 


background image

9

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Alternating Mattress

Use

XXL-Rehab Alternating Mattress can be used in hospitals, in 
homes, in nursing homes and in institutions.

The mattress is suitable for bariatric users weighing up to 
270 kg who need pressure ulcer prevention. The mattress 
can be used for pressure ulcer treatment up to grade 4.

 If users are weighing more than 270 kg there is a risk that 

the mattress will break or take damage.

Description

The XXL-Rehab Alternating Mattress is a mattress of high 
quality suitable for users with medium to high risk of devel-
oping pressure ulcers. It is specially designed to help prevent 
pressure sores and provide 24-hour pressure area care. 

Pressure relief of the bariatric user is extra important be-
cause they often find it difficult to move and turn them-
selves in bed. 

Unpacking checklist

Check inside the package. If any of the following items 
should be missing or damaged, please contact your dealer. 

Pump unit

Make sure the pump is identical to the one you purchased.

Mattress

Make sure the size is identical to the one you purchased.

Cover

Manual

Read this manual before use.  

 


background image

10

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Alternating Mattress

Product functions

Pump unit

Power switch 

The switch is on the right side of the unit. Turn ON/OFF the 
power, the unit will start/stop operation.

Pressure-selector touch panel

There are seven pressure levels on the touch panel, provid-
ing options of pressure value.

Cycle time-selector touch panel

Selects a desired alternating cycle time from the touch 
panel.
The cycle time value can be 10, 15, 20 or 25 minutes.
There are two LEDs for each time value.

Alarm reset

The alarm will turn on when the low pressure LED is on. 
To mute the alarm, simply press the reset button. The alarm 
LED will flash. 
Re-press the reset button to reactivate the audible alarm.

Static/alternating control

Sets the air mattress in static mode or alternating mode.

Auto firm

Sets the air mattress to auto-inflation mode.

Mattress

The XXL-Rehab Alternating Mattress consists of Nylon/PU 
cells with a cell height of 22 cm.

User costomisation

1.  Place the mattress flatly on the bed frame. The inflation 

tube should be towards the foot end.

2.  Hang the pump unit on the foot end of the bed frame 

and make sure it is stable.

3.  Connect the inflation tubes from the mattress to the 

pump’s inflating nozzles. Make sure they are properly at-
tached. 

 Make sure the air hoses are not kinked or tucked under 

the mattress.  
Also check to ensure the CPR valve is properly attached.

4.  Make sure the CPR valve is correctly connected and 

CLOSED.

5.  Plug the power cord into an electrical outlet with 

grounded AC power.     Before inserting the plug into 
the outlet, make sure the voltage is compatible. Also 
make sure this product is well grounded. 

THE USER SHOULD NOT LIE ON THE MATTRESS IN THE 
INITIAL PHASE.

6.  Turn on the power by pressing the power switch on the 

right side of the pump unit. A beep sound will begin the 
operation.

7.  The pump will enter static mode. It will inflate the mat-

tress to 30 mmHg and then enter alternating mode. 
If 30 mmHg cannot be reached within 30 minutes, the 
unit will stay in static mode and keep inflating. If 30 
mmHg cannot be reached within another 15 minutes, the 
alarm will beep and its LED will come on. Contact the 
dealer.

8.  The alternating cycle time and pressure level are preset to 

the middle settings. Select from the touch panel to adjust 
the cycle time and pressure level.

9.  When the mattress is ready (normal pressure LED is on), 

place a sheet on the mattress. 

During normal operation, the unit will monitor pressure. If 
the pressure is lower than set pressure, the pump will auto-
matically inflate the mattress to the set level and then stop. 
The alarm will beep and its LED will come on. Turn off the 
pump, wait 2 minutes and then turn on again. If the alarm 
starts again within 20 minutes, press the alarm reset button 
to mute the alarm and contact the dealer.

When activating the Auto Firm button the mattress will au-
tomatically inflate to the maximum level (above 70 mmHg), 
and then returns to the alternating level.

For suitable pressure make a hand check

Check to see if suitable pressure is selected by sliding one 
hand between the air mattress and the foam base (or bed 
frame if there is no foam base) to feel the user’s buttock.
We recommend a distance between user and mattress of 
2 - 4 cm. 
 
When the user does not use the mattress, it is pumped to 
achieve the set back pressure. When the user then lies down 
on the mattress the pump releases the excess air.

 


background image

11

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Alternating Mattress

During use

Make sure that you operate this product in a proper way to 
optimize its value. 

 DO NOT use another pump than Legacy XL. It is danger-

ous to use a pump with pressure capacity greater than 120 
mmHg. This may result in cell-puncture.

 DO NOT change any component by yourself. If there is 

need for replacement or repair, always contact your dealer.

When the normal pressure LED (green) comes on to indi-
cate the pressure is adjusted to a desired firmness, the user 
kan then lie on the mattress. 
Please cover the mattress with a cotton sheet to avoid direct 
skin contact.  
Do not tighten the cover, this will reduce the effect of the 
mattress.

For suitable pressure make a hand check

Check to see if suitable pressure is selected by sliding one 
hand between the air mattress and the foam base (or bed 
frame if there is no foam base) to feel the user’s buttock.
We recommend a distance between user and mattress of 
2 - 4 cm. 
 
When the user does not use the mattress, it is pumped to 
achieve the set back pressure. When the user then lies down 
on the mattress the pump releases the excess air.

CPR function

If there is an emergency to perform CPR on the user, pull the 
CPR valves immediately to release the air quickly from the 
mattress.
 
The CPR valves are located at the front right-hand side of 
the mattress.

Pressure set up

Cobi Rehab recommends that the pressure is adjusted by an 
experienced health care professional. It is easiest to set the 
pressure if the mattress has been filled to the max before 
the user lies down on the mattress.

Low pressure

When abnormal pressure occurs, the low pressure LED will 
come on and the alarm will be activated. Check if the con-
nections are secure and correctly installed.

 If the pressure is consistenly low, check for any leakage 

(tubes or connecting hoses). If necessary, contact the dealer.

Maintenance and cleaning

Of pump unit

 DO NOT immerse or soak the pump unit.

-  Check for external damage and move the pump to the 

cleaning area.

-  Place the pump on a work surface and wipe the outside 

of the case with alcohol or mild detergent. 

 DO NOT spray any cleaning solution directly on the 

surface of the pump. 

 DO NOT use a hypocarbonate or phenolic based 

cleaning solution as this may cause damage to the case.

-  Wipe case with a clean cloth. Make sure all areas are 

clean.

-  Spray cloth with cleaning solution and clean faceplate. 

DO NOT allow excess cleaning solution on faceplate or 
control panel. If solution gets inside, damage will occur.

-  Allow surface to thoroughly dry after cleaning.

-  After the pump is thoroughly cleaned and dried, proceed 

to plug in the pump and test to see if it runs normally.

Of mattress system

-  Brush off or wipe down all surfaces of the cover sheet 

with soap and water before wetting with any liquid disin-
fectant.

-  Unzip the top cover from the mattress. Brush or wipe 

down all surfaces with soap and water.

-  The air cells are unsnapped from one side and are 

sprayed on all sides with a disinfectant as are the connec-
tions and hoses. Let it sit for a required incubation time 
and wipe down with a clean cloth. 

-  Spray the base with the disinfectant, inside and outside. 

-  Dry the mattress on a sunless area after cleaning.

Of cover

-  Covers are immersed and soaked in disinfectant for the 

required incubation time.

-  After pre-soaking, the cover is rinsed through a regular 

cycle in a washingmachine with no soap. Then laundered 
with mild detergent in washingmachine at 95°C.

-  Covers are aerated until they are fully dry at 30°-50°C.

 


background image

12

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Alternating Mattress

Handling and storage

-  Unplug the pump and store with proper identification 

tag.

-  Lay the mattress out flat.

-  Roll from the foot end towards the head end. The foot-

end strap can be stretched around the rolled mattress to 
prevent unrolling.  

 Do not fold, crease or stack the mattress.

-  Follow the national requirement to dispose the pump 

unit.

General maintenance

-  Check the power cord and plug to see if there are abra-

sions or excessive wear.

-  Check the mattress cover for signs of wear and dam-

age. Ensure the mattress cover and tubes are connected 
together correctly.

-  Plug in the pump unit and check the airflow from the 

hose connection port. The airflow should alternate be-
tween ports every half-cycle tme.

-  Check the air hoses to see if there are kinks or breaks. For 

replacement, contact the dealer.

-  Make sure the mattress tube is well connected. 

-  Check the pump unit and make sure both power and 

power are off when the switch is turned off.

Low pressure

-  Examine if there is air leakage between the pump and the 

mattress connections or from the air mattress tubes.

-  Check connectors between the air mattress and pump. 

-  Check the CPR valves. Ensure their outlets are sealed.

-  Check the air connecting tubes.

-  Activate Auto Firm and then check each cell for leakage. 

Problem

Solution

The pump does not work

1. Check if the plug is inserted firmly into the outlet.

2. Turn on the power switch again. 
- If the power LED is ON and the pump still does not work, contact your dealer.
- If the power LED is OFF, there may be a faulty outlet. Try to connect the power cord to another outlet. 
   If the power LED is still OFF, contact a qualified electrician for main power check.

Incomplete inflation  
(low pressure)

1. For a quick check, adjust the pressure to Auto Firm position.

2. Check to see if the tubes connected to the pump are twisted or there is any leakage occuring.
- Always keep the tubes straight.
- Change the tubes if there is any leakage.
- Ensure the CPR valves are closed.
- Ensure every single cell is not broken.

Filter cleaning

A dirty filter may decrease the air flow.

Wash the filter with mild detergent to keep it clean.
- Check the air filter at the back of the pump unit at least once a month.

Checklist for troubleshooting

 


background image

13

  |  

USER MANUAL

  |  XXL-Rehab Alternating Mattress

Specifications 

Warranty

The XXL-Rehab Alternating Mattress is covered by one year 
warranty from the invoice date for materials and workman-
ship.

Products which have been used for purposes other than the 
intended uses; or which have been subject to negligence, 
abuse, improper storage or handling, improper operation, 
unauthorized modifications or damages beyond normal 
wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not cov-
ered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. 

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tam-
pering with any components, will void the warranty.

XXL-Rehab Alternating Mattress is tested and certified  
according to these standards: UL60601, CE, FDA.

Maximum weight capacity is

270 kg

Length

200 / 220 cm

Width

100 / 120 cm

Height

27 cm

Weight of mattress

14 / 18 kg

Weight of pump

3.8 kg

Pump measurement

35 x 13 x 24 cm

Mattress divided into sections

Yes

Air loss alarm

Yes

Power failure alarm

Yes

CPR control

Yes

Static function

Yes

Place directly on bed base

Yes

Suitable for adjustable bed base

Yes

Fire resistant cover

Yes

Incontinence cover

Yes

Allergenic cover

Yes

Washable and disinfectable cover

Yes

Pressure ulcer prevention grade

Up to grade 4

Cover

PU

Cells 

Nylon / PU

Medical equipment 

Class I

IXP0

AP/APG NO

TYPE BF

Applied part

Mattress

Power supply

AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A

Pressure range

10 – 75 mmHg

Cycle time

10, 15, 20, 25  

minutes selectable

Safety standards

UL, c-UL, CE

ISO – classification

ISO 18 12 18 - 28

DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

09/2018/JP

MANUFACTURER

Roscoe Medical, Inc. 
21973 Commerce Parkway
Strongsville, Ohio 44149
USA

 


background image

 


background image

 


background image

09-20

18

 

 |  

B

RUGS

ANVISNING

 XXL

-R

ehab V

ekseltryksmadr

as

 

 |  

USER MANU

AL

 XXL

-R

ehab Alt

erna

ting Ma

ttr

es

s

COBI REHAB

  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Denmark  

Tel. +45 7025 2522

www.cobirehab.com

maury

a

thome

.dk