PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. 4load CHARGE BOX 7.0 User Manual

4load CHARGE BOX 7.0 User Manual

Made by: 4load
Type: User Manual
Category: Automobile Battery Charger
Pages: 11
Size: 2.69 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

WWW.4LOAD.DE

CHARGE BOX 7.0

Stand der Information: 09/2008

4 Load GmbH

Glendale Str. 4
87700 Memmingen
Germany
www.4load.de

BATTERY-CHARGER 7,0 AMP

USER MANUAL

 


background image

11

6

10

1

2

13

19

18

21

20

16

17

15

8

7

3

4

5

14

9

12

24

23

22

 


background image

49

NL

Inhoudsopgave

Inleiding

Voor uw veiligheid .................................................................................... Pagina  50

Doelmatig gebruik ................................................................................... Pagina  50

Leveringsomvang .................................................................................... Pagina  50

Onderdelenbeschrijving ........................................................................... Pagina  50

Technische gegevens ............................................................................... Pagina  51

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften ........................................................................... Pagina  51

Eigenschappen ....................................................................................... Pagina  52

Vóór de ingebruikname

 .................................................................... Pagina  53

Bediening

Aansluiting ............................................................................................. Pagina  53

Accu verwijderen ..................................................................................... Pagina  53

Bedrijfsmodus selecteren ......................................................................... Pagina  53

Laadstatus ............................................................................................. Pagina  54

Behoudsmodus (13,6 V / SUPPLY) .............................................................. Pagina  54

Regeneratiemodus (16 V BOOST) .............................................................. Pagina  55

Impulslading ........................................................................................... Pagina  55

Toestelbeveiliging .................................................................................... Pagina  55

Oververhittingsbeveiliging ........................................................................ Pagina  55

Memory-functie ....................................................................................... Pagina  55

Gemiddelde laadtijd ................................................................................. Pagina  55

Onderhoud

 ........................................................................................... Pagina  56

Afvoer

 .................................................................................................... Pagina  56

Informatie

Service .................................................................................................. Pagina  56

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   49

09.12.08   16:59

 


background image

50  NL

Inleiding

Acculaadtoestel  

CHARGEBOX 7.0

q

  Inleiding

q

 

Voor uw veiligheid

   Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig 

door. 

q

  

Doelmatig gebruik

De CHARGEBOX 7.0 is geschikt voor het opladen 

en behoudsladen van 12 V en 24 V-loodaccu’s met 

elektrolytoplossing, AGM of gel. Gebruik het toestel 

in een goed geventileerde ruimte. De fabrikant is niet 

aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op 

ondoelmatig gebruik. Het apparaat is niet bestemd 

voor commercieel gebruik.

q

  

Leveringsomvang

1  laadtoestel CHARGEBOX 7.0

1  netkabel met steker

1  laadkabel met 2 aansluitklemmen

1  laadkabel met 2 ringkabelschoenen

1  laadkabel met 12 V-steker

1  opbergtas (al naargelang de uitvoering)

1  gebruiksaanwijzing

q

  

Onderdelenbeschrijving

Q

     “Fout”

W

     “Laadproces” (-25%)

E

     “Laadproces” (-50%)

R

     “Laadproces” (-75%)

T

     Behoudslading (100%)

Y

   SUPPLY-LED (“Stroomvoorziening”) 

U

   Regeneratiemodus (16 V BOOST)

I

   Behoudsmodus (13,6 V / SUPPLY)

O

   “Mode 4” (14,7 V)

P

   “Mode 3” (14,4 V)

{

   “Mode 2” (29,4 V)

}

   “Mode 1” (28,8 V)

q

   “MODE”-toets

w

   “POWER”-weergave (AAN / UIT)

e

   Laadtoestel

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen / symbolen gebruikt:

Lees de gebruiksaanwijzing!

W

Watt (werkvermogen)

Waarschuwings- en veiligheidsinstructies 

in acht nemen!

V~

Wisselspanning

Let op voor elektrische schokken!  

Gevaarlijke elektrische spanning –  

levensgevaar!

A/Ah/

mA

Ampère / Ampère-uur / Milliampère

Explosiegevaar!

Hz

Hertz (netfrequentie)

Brandgevaar!

Gelijkstroom 

(stroom- en spanningssoort)

Houd kinderen en andere personen  

tijdens het gebruik weg van het  

acculaadtoestel.

Dank de verpakking en het apparaat op 

een milieu-vriendelijke manier af!

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   50

09.12.08   16:59

 


background image

51

NL

Inleiding / Veiligheid

r

   Netkabel met steker

t

   Laadkabel met 12 V-steker

y

   “+”-pool-aansluitkabel ringkabelschoen (rood)

u

   “–”-pool-aansluitkabel ringkabelschoen (zwart)

i

   “+”-pool-snelcontact-aansluitklem (rood) 

o

   “–”-pool-snelcontact-aansluitklem (zwart)

p

   Aansluitkabel ringkabelschoenen

[

   Aansluitkabel aansluitklemmen

]

   Aansluitadapter

q

  

Technische gegevens

Primair 

Ingangsspanning: 

220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Inschakelstroom: 

< 50 A

Ingangsstroom: 

 max. 1,2 A  

(middelbare waarde)

Opgenomen vermogen:  

135 W

Secundair 

Compensatiespanning: 

 12 V 

24 V 

Laadspanning:  

 28,8 V / 29,4 V (±2%), 

14,4 V / 14,7 V (±0,25 V), 

13,6 V / 16,5 V (±0,25 V)

Laadstroom:   

 7 A (±10 %),  

5 A (±10 %),  

3,5 A (±10 %),  

3 A (±10 %),  

1,5 A (±10 %)

Compensatiespanning:  

3,5 A / 7 A

Rimpel**:     

max. 150 mV

Keerstroom*:   

 < 5 mA  

(geen AC-ingang)

Beschermingsklasse:  

 IP 65  

(stofdicht, waterdicht)

Accutype:    

 12 V + 24 V-loodzuur-

accu (AGM, GEL, MF, 

open en VRLA)

Accucapaciteit:  

 12 V : 14 Ah - 230 Ah /  

24 V : 14 Ah - 120 Ah

Zekering (intern): 

10 A

Geluidsniveau: 

> 50 dB

Omgevingstemperatuur: 

0 - +40 °C

Afmetingen:   

 200 x 80 x 50 mm  

(L x B x H)

*  =  keerstroom is de stroom die het laadtoestel 

uit de accu verbruikt wanneer geen netstroom 

aangesloten is.

**  =  ruiswaarde beschrijft de stoorwaarden van 

stroom en spanning.

q

 

 Veiligheid

  Veiligheidsvoorschriften

J   

 Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel, 

het netsnoer of de netstekker beschadigd is.

m   

 

Voorzichtig!

 Beschadigen netsnoeren bete-

kenen levensgevaar vanwege elektrische schok.

J   

 Als het netsnoer j beschadigd is, laat het dan 

uitsluitend door bevoegd en geschoold vakper-

soneel repareren!

J   

   Laat kleine kinderen en kinderen niet 

zonder toezicht bij de lader! Kinderen 

kunnen mogelijke gevaren bij de om-

 

 gang met elektrische apparaten nog niet goed 

inschatten.

J   

 Kinderen of personen met onvoldoende kennis 

over en ervaring in de omgang met het apparaat 

of met beperkte lichamelijke, sensorische of 

geestige vermogens mogen het apparaat niet 

zonder toezicht of voorafgaande instructie door 

een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon 

gebruiken.

J   

 

   

Explosiegevaar! 

Pas op voor een 

uiterst explosieve knalgasreactie! 

Waterstof kan bij het opladen en 

 

 druppelladen in gasvorm uit de accu stromen. 

Knalgas is een explosief mengsel van gasvormige 

waterstof en zuurstof. Bij contact met open vuur 

(vlammen, gloed of vonken) vindt de zogenaamde 

knalgasreactie plaats! Voer het opladen en drup-

pelladen uit in een goed geventileerde ruimte 

met een bliksemafleider. Zorg dat bij het opladen 

en druppelladen geen open licht of vuur (vlam-

men, gloed of vonken) aanwezig is!

J   

   

Explosie- en brandgevaar!

 Zorg dat 

explosieve of brandbare stoffen zoals 

benzine of oplosmiddelen bij gebruik 

 

 van de lader niet tot ontbranding kunnen komen!

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   51

09.12.08   16:59

 


background image

52  NL

Veiligheid

m   

 

Corrosiegevaar!

 Bescherm uw ogen en huid 

tegen corrosie door zuren (zwavelzuur) bij contact 

met de accu! Kijk niet direct op de aangesloten 

accu.

J

 

 

 Draag een veiligheidsbril!

Draag veiligheidshandschoenen!

 

 Wanneer uw ogen of huid in aanraking zijn geko-

men net het zwavelzuur, spoelt u het betroffen 

deel van het lichaam af met veel stromend, helder 

water en raadpleegt u onmiddellijk een dokter!

J   

   

Beveilig uzelf tegen een elektri-

sche schok!

 Gebruik bij aansluiting 

van de lader een schroevendraaier en 

 

 een moersleutel met een handgreep met veilig-

heidsisolatie!

J   

Voorzichtig! Gevaar voor letsel! 

Gebruik het 

laadtoestel niet voor het laden van droge accu’s

J   

Neem het laadtoestel nooit uit elkaar. Een niet-

correct gemonteerd laadtoestel kan tot levens-

gevaar door elektrische schokken leiden. 

J   

 Gebruik de lader niet voor het opladen en drup-

pelladen van een beschadigde of bevroren accu!

J   

 Controleer voordat u de lader aansluit op de net-

stroom of de netstroom volgens de voorschriften 

is voorzien van een 230 V ~ 50 Hz, geaarde nul-

fase, een 16 A zekering en een FI-schakelaar 

(aardlekschakelaar)!

J   

 Raak de pool-aansluitkabels (“–” en “+”) 

uitsluitend aan bij het geïsoleerde deel!

J   

 Voer montage, onderhoud en reiniging van de 

lader uitsluitend uit als er geen netstroom op de 

lader staat!

J   

 Stel de lader niet bloot aan vuur, hitte en lang-

durige inwerking van temperaturen boven 50 °C! 

Bij hogere temperaturen neemt het uitgangsver-

mogen van de lader automatisch af.

J

  Dek het laadtoestel niet af!

J   

 Beveilig de stroomcontactvlakken van de accu 

tegen kortsluiting!

J   

 Plaats de lader niet op of rechtstreeks tegen de 

accu!

J   

Plaats het laadtoestel zover van de accu verwij-

derd als het laadkabel dit toelaat. 

J   

   

Bescherm uzelf tegen elektrische 

schokken! 

Raak nooit beide snel-

contact-aansluitklemmen tegelijkertijd 

 

aan wanneer het laadtoestel in bedrijf is.

J   

Trek eerst de netkabel uit de contactdoos voordat 

u de laadkabel met de accu verbindt resp. de 

verbinding naar de accu onderbreekt. 

J   

 Maak na beëindiging van het opladen en druppel-

laden bij een vast op het voertuig aangesloten 

accu eerst de aansluitkabel voor de minpool 

(zwart) van de lader los van de minpool van de 

accu.

J   

Kijk altijd van de accu weg wanneer u de laad-

kabel met de accu verbindt. 

J   

 Haal de lader bij storingen en beschadigingen 

onmiddellijk van de netstroom!

J   

 Laat de lader uitsluitend repareren door bevoegd 

en geschoold vakpersoneel! Neem voor repara-

ties contact op met het serviceadres in uw land!

J   

 Neem voor aansluiting van de lader kennis van 

het onderhoud van de accu aan de hand van de 

gebruiksaanwijzing ervan!

J   

 Voordat u de lader aansluit op een accu die vast 

is aangesloten in een voertuig, dient u zich te 

informeren over het waarborgen van de elektri-

sche veiligheid en het onderhoud aan de hand 

van de bedieningshandleiding van het voertuig!

J

   Onderbreek de verbinding van het laadtoestel 

naar de netstroom en de accu wanneer u het 

laadtoestel niet gebruikt! 

q

  Eigenschappen

Dit toestel is bedoeld voor het laden van open en 

tal van gesloten accu’s die in auto’s, motoren en 

sommige andere voertuigen worden gebruikt, zoals 

WET- (met vloeibare elektrolyt), GEL- (met gelvormige 

elektrolyt) of AGM-accu’s (met elektrolyt absorbe-

rende matten). De accucapaciteit reikt daarbij van 

12 V (14 Ah) tot 12 V (230 Ah) resp. van 24 V (14 Ah) 

tot 24 V (120 Ah). Dankzij het speciale ontwerp van 

het toestel kan de accu tot bijna 100 % van de oor-

spronkelijke capaciteit worden opgeladen. Bovendien 

kunt u de accu bij niet-gebruik duurzaam op het 

laadtoestel aansluiten om de accu in een optimaal 

mogelijke toestand te houden zonder dat hij be-

schadigd raakt. Het laadtoestel beschikt over in  

totaal 6 laadmodi voor verschillede accu’s in verschil-

lende toestanden. Hierdoor is een effectief en veilig 

opladen mogelijk. In tegenstelling tot gebruikelijke 

producten beschikt het laadtoestel over een speciale 

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   52

09.12.08   16:59

 


background image

53

NL

Veiligheid / Vóór de ingebruikname / Bediening

functie, waardoor het mogelijk is, nagenoeg volledig 

ontladen accu’s weer op te laden. Strengste veilig-

heidsmaatregelen tegen verkeerd gebruik en kort-

sluiten waarborgen een veilige omgang. Dankzij de 

geïntegreerde schakelaar start het laadtoestel pas 

met het laden wanneer een laadmodus werd gese-

lecteerd. Daardoor wordt de vonk die vaak bij het 

aansluiten van de accu ontstaat, volledig vermeden.

q

  

Vóór de ingebruikname

J   

Reinig de accuklemmen. Let op dat uw ogen 

daarbij niet met roest in contact komen.

J   

Zorg voor voldoende ventilatie. Gasvormige 

waterstof kan tijdens het laad- en het ontlaad-

proces van de accu vrijkomen. 

q

  

Bediening

q

  

Aansluiting

j   

Verbind de aansluitkabel 

p

 resp. 

[

 met de 

aansluitadapter 

]

.

j   

Klem de “+”-pool (rood) 

y

i

 van het laad-

toestel op de “+”-pool van de accu.

j   

Klem de “–”-pool (zwart) 

u

o

 van het laad-

toestel op de “–”-pool van de accu.

 

 

Opmerking:

 let op de correcte bevestiging 

van de “+” - 

y

i

 resp. “–” -polen 

u

o

.

j   

Sluit de netkabel 

r

 aan op de stroomvoorziening.

Zodra de accu op het laadtoestel aangesloten is, 

schakelt het laadtoestel automatisch naar STANDBY-

bedrijf. De “POWER”-weergave 

w

 brandt. 

Opmerking: 

het laadtoestel beschikt over een be-

veiliging tegen verkeerde poolaansluiting. De LED 

 “Fout” 

Q

 brandt wanneer de “+”- 

y

i

 resp. 

de “–”-pool 

u

o

 verkeerd aangesloten is.

q

  

Accu verwijderen

j   

Trek de netkabel 

r

 uit de contactdoos.

j   

Verwijder de “–”-pool (zwart) 

u

o

 van het 

laadtoestel van de “–”-pool van de accu.

j   

Verwijder de “+”-pool (rood) 

y

i

 van het 

laadtoestel van de “+”-pool van de accu.

q

  

Bedrijfsmodus selecteren

j   

Druk op de “MODE”-toets 

q

 om de gewenste 

bedrijfsmodus te selecteren. De LED voor de 

gewenste bedrijfsmodus brandt.

U kunt kiezen uit de volgende bedrijfsmodi:

Modus 1   28,8 V (24 V / 3,5 A):

Geschikt voor accu’s met een capaciteit van meer 

dan 14 Ah in normale toestand. Laadmodus voor 

open accu’s, MF en voor de meeste GEL-accu’s.

-   De LED voor modus 1 

}

 brandt. Zodra de 

geïntegreerde schakelaar omschakelt, brandt 

ook de dienovereenkomstige LED voor de laad-

toestand (zie “Laadstatus”). Het laadproces 

start met een stroomsterkte van 3,5 A. Zodra de 

accu volledig geladen is (28,8 V) branden de 

volgende LED’s:   

W

,   

E

,   

R

 en   

T

.

Het laadtoestel schakelt naar de behoudslading. 

Wanneer de spanning van de accu onder 25,6 V 

daalt, start een laadproces met een stroomsterkte 

van 1,5 A totdat de accu opnieuw volledig geladen 

is (28,8 V).

Modus 2 

 29,4 V (24 V / 3,5 A):

Geschikt voor accu’s met een capaciteit van meer 

dan 14 Ah in koude toestand of ook voor verschillende 

AGM-accu’s (met elektrolyt absorberende matten) 

met een capaciteit van meer dan 14 Ah.

-   De LED voor modus 2 

{

 brandt. Zodra de 

geïntegreerde schakelaar omschakelt, brandt 

ook de dienovereenkomstige LED voor de laad-

toestand (zie “Laadstatus”). Het laadproces 

start met een stroomsterkte van 3,5 A. Zodra de 

accu volledig geladen is (29,4 V) branden de 

volgende LED’s:   

W

,   

E

,   

R

 en   

T

.

Het laadtoestel schakelt naar de behoudslading. 

Wanneer de spanning van de accu onder 25,6 V 

daalt, start een laadproces met een stroomsterkte 

van 1,5 A totdat de accu opnieuw volledig geladen 

is (28,8 V).

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   53

09.12.08   16:59

 


background image

54  NL

Bediening

Modus 3   14,4 V (12 V / 7 A):

Geschikt voor accu’s met een capaciteit van meer 

dan 14 Ah in normale toestand. Laadmodus voor 

open accu’s, MF en voor de meeste GEL-accu’s.

-   De LED voor modus 3 

P

 brandt. Zodra de 

geïntegreerde schakelaar omschakelt, brandt 

ook de dienovereenkomstige LED voor de laad-

toestand (zie “Laadstatus”). Het laadproces 

start met een stroomsterkte van 7 A. Zodra de 

accu volledig geladen is (14,4 V) branden de 

volgende LED’s:   

W

,   

E

,   

R

 en   

T

.

Het laadtoestel schakelt naar de behoudslading. 

Wanneer de spanning van de accu onder 12,8 V 

daalt, start een laadproces met een stroomsterkte 

van 1,5 A totdat de accu opnieuw volledig geladen 

is (14,4 V).

Modus 4 

 14,7 V (12 V / 7 A):

Geschikt voor accu’s met een capaciteit van meer 

dan 14 Ah in koude toestand of ook voor verschillende 

AGM-accu’s (met elektrolyt absorberende matten) 

met een capaciteit van meer dan 14 Ah. 

-   De LED voor modus 4 

O

 brandt. Zodra de 

geïntegreerde schakelaar omschakelt, brandt 

ook de dienovereenkomstige LED voor de laad-

toestand (zie “Laadstatus”). Het laadproces 

start met een stroomsterkte van 7 A. Zodra de 

accu volledig geladen is (14,7 V) branden de 

volgende LED’s:   

W

,   

E

,   

R

 en   

T

.

Het laadtoestel schakelt naar de behoudslading. 

Wanneer de spanning van de accu onder 12,8 V 

daalt, start een laadproces met een stroomsterkte 

van 1,5 A totdat de accu opnieuw volledig geladen 

is (14,4 V).

q

  

Laadstatus

De laadstatus van de aangesloten accu wordt als volgt op het laadtoestel weergegeven:

LED

Weergave

 

W

knippert

brandt

brandt

brandt

brandt

 

E

uit

knippert

brandt

brandt

brandt

 

R

uit

uit

knippert

brandt

brandt

 

T

uit

uit

uit

knippert

brandt

Laadtoestand

- 25%

- 50%

- 75%

- 100%

100%

q

  

Behoudsmodus (13,6 V / SUPPLY)

Opmerking: 

het laadtoestel beschikt in deze modus 

over een overbelastingsbeveiliging (max. 6,0 A). 

Opmerking: 

zodra de uitgangsspanning onder 4,5 V 

daalt, schakelt het laadtoestel automatisch naar 

STANDBY-bedrijf.

Voorzichtig! 

In deze modus bestaat geen beveiliging 

tegen verkeerde poolaansluiting (zie “Aansluiting”)!

Geschikt voor het behoud van de laadtoestand van 

accu’s met een capaciteit van meer dan 14 Ah in 

normale toestand of voor een stroomverzorging van 

13,6 V / 5 A. 

12 V SLA-accu’s (verzegelde loodzuur-accu’s):

-    De LED voor de behoudsmodus 

I

 brandt. 

Zodra de geïntegreerde schakelaar omschakelt, 

knippert de LED voor de behoudsmodus 

I

Het proces start met een stroomsterkte van 

13,6 V (±0,25 V) / 5 A (±10%).

Als stroombron gebruiken:

j   

Houd gedurende 3 seconden de “MODE”-toets 

q

 

ingedrukt. 

-   De LED voor de behoudsmodus 

I

 brandt. Zodra 

de geïntegreerde schakelaar omschakelt, brandt 

de STANDBY-LED 

Y

. De stroomverzorging start 

met een stroomsterkte van 13,6 V (±0,25 V) /  

5 A (±10%).

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   54

09.12.08   16:59

 


background image

55

NL

Bediening

q

  

Regeneratiemodus (16 V BOOST)

Opmerking: 

deze modus is alleen geschikt voor 

12 V-accu’s.

Opmerking: 

in deze modus moet de accu volledig 

worden geladen!

Geschikt voor de regeneratie van sterk ontladen 

accu’s met een capaciteit van meer dan 14 Ah in 

normale toestand. 

-   De LED voor de regeneratiemodus 

U

 brandt. 

Zodra de geïntegreerde schakelaar omschakelt, 

knippert de LED voor de regeneratiemodus 

U

Het proces start met een stroomsterkte van 

16,5 V (±0,25 V) / 1,5 A (±10%).

 

 

Opmerking:

 wanneer de accu nagenoeg volledig 

ontladen is, kan de LED voor de regeneratiemo-

dus 

tot 3 uur knipperen. Gedurende deze 

tijd stroomt een gelijkblijvende stroomsterkte 

van 1500 mA in de accu om het vermogen van 

de accu weer te herstellen. Na maximaal 4 uur 

schakelt de regeneratiemodus uit. Wanneer de 

accu nog niet volledig is geladen, schakelt het 

laadtoestel naar een normale laadmodus  

(modus 1 - 4).

q

  Impulslading

Zodra het laadtoestel het laadproces heeft gestart, 

herkent het toestel de accuspanning automatisch. 

Het toestel schakelt naar de impulslading wanneer de 

accuspanning tussen 4,5 V / 14 V en 10,5 V / 21 V ligt. 

Deze impulslading wordt voortgezet totdat de accu-

spanning boven 10,5 V / 21 V stijgt, daarna schakelt 

het laadtoestel over naar de tevoren geselecteerde 

laadmodus. Op deze wijze kunnen de meeste lege, 

verbruikte of overladen accu’s geregenereerd en 

opnieuw gebruikt worden.

q

  

Toestelbeveiliging

Zodra een afwijkende situatie optreedt zoals kort-

sluiting, regeneratieproces van meer dan 7 uur, laad-

proces van meer dan 41 uur, accuspanning minder 

dan 4,5 V (12 V-accu’s) resp. 16 V (bij 24 V-accu’s), 

open stroomcircuit of verkeerde poolaansluiting, 

schakelt het laadtoestel naar STANDBY-bedrijf. 

Wanneer u geen andere instelling uitvoert, blijft het 

systeem in STANDBY-bedrijf. In geval van een verkeerd 

gepoolde aansluiting brandt bovendien de LED 

 

“Fout” 

Q

. Op deze wijze worden vonken vermeden 

die vaak tijdens het aansluiten kunnen optreden.

q

   Oververhittingsbeveiliging

Als het apparaat tijdens het opladen te heet wordt, dan 

wordt automatisch het uitgangsvermogen verlaagd. 

Hierdoor wordt het apparaat beschermd tegen be-

schadiging.

q

  

Memory-functie

Opmerking: 

de memory-functie is in behouds- en 

regeneratiemodus niet actief.

Het laadtoestel beschikt over een memory-functie. 

Zodra het laadtoestel op het stroomnet is aange-

sloten, schakelt het automatisch naar de als laatste 

gebruikte bedrijfsmodus. Op grond van het grote 

aantal verschillende accu’s en toestanden adviseren 

wij, de bedrijfsmodus exact te controleren en even-

tueel handmatig in te stellen (zie “Bedrijfsmodus 

selecteren”).

q

  

Gemiddelde laadtijd

Accutype 

(Ah)

Voor ca. 80% laadtoestand 

(tijd in uren)

12 V

24 V

14

2,5

4,9

60

7,5

15

100

12

24

120

15

30

230

29

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   55

09.12.08   16:59

 


background image

56  NL

Onderhoud / Afvoer / Informatie

q

  Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

q

  

Afvoer

   De verpakking bestaat uit milieuvriende-

lijke materialen die u via de plaatselijke 

recyclingdiensten kunt afvoeren.

   

Voer elektronische apparaten 

niet af via het huisafval!

q

  

Informatie

q

  

Service

J    

Laat uw apparaten alléén door gekwalifi-

ceerd vakpersoneel en alléén met origi-

nele onderdelen repareren. 

Op deze wijze 

wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het 

apparaat behouden blijft.

Technische wijzigingen binnen het kader van de 
verderontwikkeling zijn voorbehouden.

battery_charger_7.0_Content_EU.indd   56

09.12.08   16:59

 


background image

WWW.4LOAD.DE

CHARGE BOX 7.0

Stand der Information: 09/2008

4 Load GmbH

Glendale Str. 4
87700 Memmingen
Germany
www.4load.de

BATTERY-CHARGER 7,0 AMP

USER MANUAL